قیمت کارت گرافیک ماینینگ⛏️(ریگ GPU + درآمد روزانه)

لیست کامل کارت گرافیک های ماینینگ (Mining GPUs)

جدول در هر ساعت یکبار به روزرسانی می شود.

مدل دستگاهتاریخ عرضهنرخ هشمصرف برقالگوریتمدرآمد 24 ساعتقیمت تومان
NVIDIA GeForce RTX 3090Sep 2020950.00 kh/s260WArgon2d-NIM$0.64 38,835,000
NVIDIA GeForce RTX 3080 LHRJun 2021800.00 kh/s250WArgon2d-NIM$0.54 --
NVIDIA GeForce RTX 3080Sep 2020800.00 kh/s250WArgon2d-NIM$0.54 25,800,000
NVIDIA GeForce RTX 3080 TiJun 20211.01 Gh/s300WkHeavyHash$0.50 36,690,000
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti (*)Mar 202253.00 Mh/s360WKawPow$0.49 --
AMD Radeon RX 6950 XT (*)May 2022880.00 Mh/s250WkHeavyHash$0.44 --
AMD Radeon RX 6900 XT (*)Dec 2020880.00 Mh/s250WkHeavyHash$0.44 --
NVIDIA GeForce RTX 2080 TiSep 2018620.00 kh/s220WArgon2d-NIM$0.42 --
NVIDIA RTX A5000 (*)Apr 202184.50 Mh/s240WOctopus$0.41 --
NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB (*)Jan 2022790.00 Mh/s220WkHeavyHash$0.39 --
AMD Radeon RX 6800 XTNov 20200.90 h/s150WCuckatoo32$0.39 33,400,000
AMD Radeon RX 6800Nov 20200.90 h/s150WCuckatoo32$0.39 --
NVIDIA GeForce RTX 3070 LHRJun 2021550.00 kh/s180WArgon2d-NIM$0.37 23,000,000
NVIDIA GeForce RTX 3070Oct 2020550.00 kh/s180WArgon2d-NIM$0.37 27,000,000
NVIDIA GeForce RTX 3070 TiJun 202139.50 Mh/s250WKawPow$0.37 26,500,000
AMD Radeon VIIFeb 201994.00 Mh/s180WEthash$0.33 --
NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (*)Jul 201965.00 h/s200WZelHash$0.33 25,000,000
NVIDIA GeForce RTX 2080Sep 201861.00 h/s190WZelHash$0.31 22,700,000
NVIDIA RTX A4500 (*)Nov 202187.00 Mh/s190WEthash$0.30 --
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti LHRJun 20210.70 h/s190WCuckatoo32$0.30 17,900,000
NVIDIA GeForce RTX 3060 TiDec 20202.85 kh/s190WCryptoNightGPU$0.29 16,800,000
NVIDIA RTX A4000 (*)Apr 20213.80 h/s150WCortex$0.29 --
NVIDIA GeForce GTX 1080 TiMar 2017400.00 kh/s200WArgon2d-NIM$0.27 --
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (*)Jul 201953.00 h/s150WZelHash$0.27 --
NVIDIA GeForce RTX 2070Oct 2018380.00 kh/s150WArgon2d-NIM$0.26 --
AMD Radeon RX Vega 64Aug 20172.00 Mh/s250WNeoScrypt$0.25 --
NVIDIA GeForce RTX 2060Jan 2019340.00 kh/s130WArgon2d-NIM$0.23 --
NVIDIA GeForce RTX 3060 LHRJun 202121.50 Mh/s140WProgPow$0.22 --
NVIDIA GeForce RTX 3060Feb 202121.50 Mh/s140WProgPow$0.22 --
NVIDIA GeForce RTX 3060 Full UnlockFeb 202121.50 Mh/s140WProgPow$0.22 --
AMD Radeon RX 6700 XTMar 2021420.00 Mh/s160WkHeavyHash$0.21 15,150,000
NVIDIA GeForce GTX 1080May 201641.50 h/s160WZelHash$0.21 --
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (*)Jul 201941.00 h/s130WZelHash$0.21 11,400,000
AMD Radeon RX Vega 56Aug 201722.00 Mh/s230WKawPow$0.20 --
AMD Radeon RX 5700 XTJul 201921.00 Mh/s160WKawPow$0.19 41,000,000
AMD Radeon RX 5700Jul 201955.00 Mh/s130WEthash$0.19 --
NVIDIA GeForce GTX 1660 TiFeb 2019280.00 kh/s100WArgon2d-NIM$0.19 8,600,000
NVIDIA GeForce GTX 1070 TiNov 2016270.00 kh/s130WArgon2d-NIM$0.18 --
AMD Radeon RX 6600 XTAug 2021360.00 Mh/s110WkHeavyHash$0.18 17,500,000
NVIDIA GeForce GTX 1660 SuperOct 2019260.00 kh/s90WArgon2d-NIM$0.17 8,500,000
NVIDIA GeForce GTX 1070Jun 2016250.00 kh/s130WArgon2d-NIM$0.17 --
AMD Radeon RX 5600 XTJan 202017.50 Mh/s130WKawPow$0.16 --
AMD Radeon R9 FuryJul 201517.00 Mh/s300WKawPow$0.16 --
NVIDIA GeForce RTX 3050 (*)Jan 20221.50 kh/s100WCryptoNightGPU$0.16 --
AMD Radeon RX 6600 (*)Oct 2021300.00 Mh/s90WkHeavyHash$0.15 --
NVIDIA RTX A2000 6GB (*)Aug 202130.50 Mh/s80WOctopus$0.15 --
AMD Radeon RX 6750 XT (*)May 2022730.00 kh/s80WVerthash$0.15 --
NVIDIA GeForce GTX 1660Mar 201927.50 h/s90WZelHash$0.14 7,500,000
AMD Radeon RX 580 8GBApr 201713.00 Mh/s170WKawPow$0.12 7,120,000
AMD Radeon RX 570 4GBApr 201713.00 Mh/s160WKawPow$0.12 --
AMD Radeon RX 480 8GBJun 201613.00 Mh/s170WKawPow$0.12 --
AMD Radeon RX 470 4GBAug 201612.50 Mh/s150WKawPow$0.12 --
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GBOct 2016160.00 kh/s90WArgon2d-NIM$0.11 14,000,000
AMD Radeon RX 6650 XT (*)May 2022480.00 kh/s60WVerthash$0.10 --
AMD Radeon RX 5500 XT 8GB (*)Dec 201926.00 Mh/s90WEthash$0.09 --
NVIDIA GeForce GTX 1050 TiOct 2016110.00 kh/s80WArgon2d-NIM$0.07 8,500,000
AMD Radeon R9 380 4GBMay 2015580.00 kh/s140WNeoScrypt$0.07 --
مدل دستگاهنرخ هشدرآمد 24 ساعتقیمت تومان
NVIDIA GeForce RTX 3090 950.00 kh/s$0.64 38,835,000
NVIDIA GeForce RTX 3080 LHR 800.00 kh/s$0.54 --
NVIDIA GeForce RTX 3080 800.00 kh/s$0.54 25,800,000
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 1.01 Gh/s$0.50 36,690,000
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti (*) 53.00 Mh/s$0.49 --
AMD Radeon RX 6950 XT (*) 880.00 Mh/s$0.44 --
AMD Radeon RX 6900 XT (*) 880.00 Mh/s$0.44 --
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 620.00 kh/s$0.42 --
NVIDIA RTX A5000 (*) 84.50 Mh/s$0.41 --
NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB (*) 790.00 Mh/s$0.39 --
AMD Radeon RX 6800 XT 0.90 h/s$0.39 33,400,000
AMD Radeon RX 6800 0.90 h/s$0.39 --
NVIDIA GeForce RTX 3070 LHR 550.00 kh/s$0.37 23,000,000
NVIDIA GeForce RTX 3070 550.00 kh/s$0.37 27,000,000
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 39.50 Mh/s$0.37 26,500,000
AMD Radeon VII 94.00 Mh/s$0.33 --
NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (*) 65.00 h/s$0.33 25,000,000
NVIDIA GeForce RTX 2080 61.00 h/s$0.31 22,700,000
NVIDIA RTX A4500 (*) 87.00 Mh/s$0.30 --
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti LHR 0.70 h/s$0.30 17,900,000
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 2.85 kh/s$0.29 16,800,000
NVIDIA RTX A4000 (*) 3.80 h/s$0.29 --
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 400.00 kh/s$0.27 --
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (*) 53.00 h/s$0.27 --
NVIDIA GeForce RTX 2070 380.00 kh/s$0.26 --
AMD Radeon RX Vega 64 2.00 Mh/s$0.25 --
NVIDIA GeForce RTX 2060 340.00 kh/s$0.23 --
NVIDIA GeForce RTX 3060 LHR 21.50 Mh/s$0.22 --
NVIDIA GeForce RTX 3060 21.50 Mh/s$0.22 --
NVIDIA GeForce RTX 3060 Full Unlock 21.50 Mh/s$0.22 --
AMD Radeon RX 6700 XT 420.00 Mh/s$0.21 15,150,000
NVIDIA GeForce GTX 1080 41.50 h/s$0.21 --
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (*) 41.00 h/s$0.21 11,400,000
AMD Radeon RX Vega 56 22.00 Mh/s$0.20 --
AMD Radeon RX 5700 XT 21.00 Mh/s$0.19 41,000,000
AMD Radeon RX 5700 55.00 Mh/s$0.19 --
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 280.00 kh/s$0.19 8,600,000
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti 270.00 kh/s$0.18 --
AMD Radeon RX 6600 XT 360.00 Mh/s$0.18 17,500,000
NVIDIA GeForce GTX 1660 Super 260.00 kh/s$0.17 8,500,000
NVIDIA GeForce GTX 1070 250.00 kh/s$0.17 --
AMD Radeon RX 5600 XT 17.50 Mh/s$0.16 --
AMD Radeon R9 Fury 17.00 Mh/s$0.16 --
NVIDIA GeForce RTX 3050 (*) 1.50 kh/s$0.16 --
AMD Radeon RX 6600 (*) 300.00 Mh/s$0.15 --
NVIDIA RTX A2000 6GB (*) 30.50 Mh/s$0.15 --
AMD Radeon RX 6750 XT (*) 730.00 kh/s$0.15 --
NVIDIA GeForce GTX 1660 27.50 h/s$0.14 7,500,000
AMD Radeon RX 580 8GB 13.00 Mh/s$0.12 7,120,000
AMD Radeon RX 570 4GB 13.00 Mh/s$0.12 --
AMD Radeon RX 480 8GB 13.00 Mh/s$0.12 --
AMD Radeon RX 470 4GB 12.50 Mh/s$0.12 --
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB 160.00 kh/s$0.11 14,000,000
AMD Radeon RX 6650 XT (*) 480.00 kh/s$0.10 --
AMD Radeon RX 5500 XT 8GB (*) 26.00 Mh/s$0.09 --
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 110.00 kh/s$0.07 8,500,000
AMD Radeon R9 380 4GB 580.00 kh/s$0.07 --

خرید کارت گرافیک های ماینینگ (Mining GPUs)

فروشگاهضمانت کالاخرید حضوریشهرخرید آنلاین
جهان بازار تهرانخرید آنلاین
گریین کالا آذربایجان غربیخرید آنلاین
سله شاپ تهرانخرید آنلاین
یاس ارتباط تهرانخرید آنلاین
تاپ رایان تهرانخرید آنلاین

دستگاه ماینر GPU یا کارت گرافیک چیست؟

اصطلاح GPU (Graphic Processing Unit) یا واحد پردازش گرافیک به واحد یا بخشی گفته می‌شود که وظیفه تضمین نمایش محتویات یا رندر کردن اشیا در نمایشگر را به عهده دارد.

در حوزه ماینینگ (استخراج) ارزهای دیجیتال اما GPU به سخت افزاری گفته می‌شود که وظیفه پردازش الگوریتم های بلاکچین رمزارزهای مختلف را انجام می‌دهد. به طور ساده، ماینر GPU سخت افزاری است که به وسیله کارت گرافیک و سایر قسمت ها، به استخراج یا ماینینگ ارزهای دیجیتال می‌پردازد.

در جدول بالا لیست دستگاهای ماینر GPU را به ترتیب بیشترین سودآوری روزانه مشاهده می‌کنید. این جدول شامل اطلاعات مختلف هر دستگاه از جمله مدل و نام دستگاه، تاریخ عرضه دستگاه، نرخ هش (Hash rate) یا سرعت پردازش، مصرف برق، الگوریتم مورد استفاده برای ماینینگ، درآمد دستگاه در 24 ساعت (بدون احتساب هزینه برق مصرفی) و برترین کوین و الگوریتم مربوط به هر دستگاه است.

همچنین برای بررسی و تحلیل بهترین دستگاه های موجود بازار می‌توانید بخش بهترین دستگاه ماینر بیت کوین و استخراج اتریوم را مشاهده کنید.

چرا برخی از GPUها قیمت ندارند؟

قیمت های مندرج، معادل میانگین قیمت فروشندگان GPU در بازار ایران است. کارت هایی که تعداد فروشنده کافی برای تعیین قیمت آنها در بازار وجود ندارد، بدون قیمت هستند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

532 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

سلام روز بخیر ۴عدد گرافیک
Asus Mining-RX470-8G.
۱عدد xfx 6600xt 8G

سلام،کسی از دوستان درباره ی استخراج نیمیک اطلاعاتی داره؟
ممنون میشم راهنمایی کنید.

سلام من اگه بخوام دوتا NVIDIA GeForce RTX 3090 روی یه مادربرد نصب کنم به پاور چند وات نیاز میشه ؟ ممنون میشم کسی راهنمایی کنه

سلام کسانی که کارت گرافیک برا اتریوم دارند بعد امدن اتریوم ۲ اون کارت گرافیک امکان داره ارز دیگه ای رو استخراج کنه

سلام. بله امکان استخراج ارزهایی که با کارت گرافیک ماین میشوند را خواهید داشت.

مطلب زیرو اصلاحش میکنم روی کدوم ارز دیجیتال کارت گرافیک بخریم و سرمایه گذاری کنیم ممنون

با ریزش بیشتر بیت احتمال کاهش قیمت دستگاهای ماین وجود دارد.

اتریوم دو بیاد ماینرای اتریوم چیکار میکنن

دستگاهشون دیگه کاربرد نداره

سلام وقت بخیر، ببخشید تو قسمت ماشین حساب ماینر ارز اتریوم کلاسیک ندارید؟ بعد ی سوال داشته اینکه ی اتریوم کلاسیک چند مگاهش هست؟ منظورم اینه برای ماین ی اتریوم کلاسیک چند مگاهش نیاز هست.

سلام. نه متاسفانه اتریوم کلاسیک در لیست ما وجود ندارد.

سلام الان خرید کارت گرافیک برا اتریوم میصرفه!!!چون قراره اتریوم ۲ بیاد!!

سلام. با آمدن اتریوم دو امکان استخراج این ارز دیگر وجود نخواهد داشت.

سلام امروز ۲۳ مرداد هستش ایا من بخوام کارت گرافیک برا اتریوم بخرم با توجه به اینکه تا اخر شهریور امکان داره اتریوم ۲ بیاد این دستگاه ارزش داره یا صبر کنم ممنون

سلام. با توجه به اینکه با آمدن اتریوم دو امکان استخراج این ارز دیگر وجود نخواهد داشت بهتر است که صبر کنید.

عذرخواهی میکنم صفحه رو که رفرش کردم درست شد ممنونم

سلام مرسی از سایت خوبتون ببخشید چرا درامد های gpu ها افت شدیدی داشته؟

سلام. به دلیل کاهش قیمت ارزهای دیجیتال.

سلام مرسی بابت سایت خوبتون لطفا راهنمایی کنید چون قسمت حساب کردن درامد مخصوص دستگاه های ماین فقط هستش و کارت های گرافیکی نیستن
میخواستم اگر امکانش هست بگید هزینه ی برق مصرفی چهار عدد NVIDIA GeForce RTX 3080 چقدر میشه ممنون میشم راهنمایی کنید حتی تقریبی

سلام. از لینک زیر میتوانید با انتخاب نوع ارز و انتخاب نوع دستگاه درآمد،هزینه برق و باقی موارد را مشاهده کنید.
https://ramzarz.news/mining-calculator/

سلام میخواستم بدونم که میزان درامدی که نوشتید به همراه هزینه ی برق هستش یا باید خودمون برق رو جدا از درامد حساب کنیم ؟

سلام. بله درآمد خالص برای شما نمایش داده میشود.

سلام ببخشید بابت پرسش این سوال با اینکه گفتین هر ساعت رفرش میشه ولی ایا قسمت درامد ها دقیق حساب شده ؟

سلام. بله در قسمت درآمدها هم بروزرسانی انجام میشود.

سلام کارت گرافیکی وجود داره یه اتریوم کامل رو تو یه ماه بده؟

سلام.خیر همچین موردی وجود ندارد.

سلام ببخشید ریگ دو کارت گرافیکه RTX 3070 TI الان سودآوری داره؟ ممنون

سلام.شما میتوانید در صفحه ماشین حساب ماینر درآمد بدست آمده از طریق ماین رو محسابه کنید.
https://ramzarz.news/mining-calculator/

سلام من دستگا استخراج اتریوم ۶کارته دارم میخواستم بفروشم قیمتش چقده ؟

درود. ببخشید دستگاه rx6600 اگه ماین اتریوم تموم شه چی جایگزینش میشه کرد از این کارت. میشه راهنمایی کنید و اینکه الان میشه خرید کارت یا نه ممنون

سلام در صورتی که اتریوم دو اجرایی شود دیگر امکان استخراج اتریوم وجود نخواهد داشت ، متاسفانه در زمینه خرید و فروش تجهیزات ماین امکان مشاوره وجود ندارد

اتریوم کلاسیک

باسلام دوستان عزیز
بنده میخوام وارد این کار ویا حرفه بشم از کجا میتونم مشاوره کامل بگیرم یا اگر کسی برای اموزش وکمک کردن سراغ دارید معرفی کنید ممنون میشم

سلام یه سوال داشتم.سلام میخواستم ببینم یه دستگاه با چهار تا کارت چند دلار ۲۴ ساعته استخراج میکنه؟و اینکه آیا میشه یه دستگاه رو به دوتا کیف پول وصل کرد چون اونی که دستگاه رو برام جمع کرده احتمال میدم که این کار رو کرده باشه و سرم کلاه گذاشته باشه یعنی کاری کرده باشه که نصف درآمد دستگاه به کیف پول خودش بره لطفا راهنمائی کنید از کجا بفهمم که این کار رو کرده یا نه.ممنون

سلام امکان اتصال استخر به دوکیف پول وجود ندارد برای مشاهده میزان درآمد ماین میتونین در صفحه ماشین حساب ماینر رمز ارز نیوز مدل و تعداد کارت گرافیک خود را مشخص و درآمد به دست آمده رو محاسیه بفرمائید

توی هایو میشه تعریف کرد که مثلا درامد یه تعداد کارت به فلان کیف بره ودرامد یه سری دیکه به کیف دیگه.توی فلای شیت

سلام برای ارز شیبا امکان استخراج وجود داره آیا؟

سلام خیر امکان استخراج ارز شیبا وجود نداره.

سلام دوستان
دانشجو ام یه پولی جمع کردم صادقانه میخواستم بپرسم با این اخبار اتربوم ۲ ریگ جمع کنم یا نه
یه پیجی تو اینستا دو کارت ۳۰۶۰ti با مادربرد ۴ اسلاته ddr4 با پاور ۵۳۰ وات با شاسی میگه ۵۶ تومن

سلام افکارت گرافیک۳۰۸۰استفاده کنم یا۶۸۰۰؟میشه لطفاراهنمایی بفرمایید؟

سلام با استفاده از ماشین حساب ماینر می تونید مقدار درآمد هر کدام را مقایسه کنید https://ramzarz.news/mining-calculator/

سلام ممنون از سایت خوبتون

سلام با کارتrx480میخوام اتریوم کلاسیک ماین کنم میگه کادت ها هرکدام ۱۰میلیون قیمتشه.میصرفه؟

سلام. در صفحه ماشین حساب ماینر سایت، می توانید ارز و نوع کارت گرافیک مد نظر خود را انتخاب کنید و بازدهی و مقرون به صرفه بودن آن را بررسی کنید.
https://ramzarz.news/mining-calculator/

سلام استاد حدود هفت ماهه که یک ریگ چهار کارته با ۳۰۷۰ بستم حالا با این درامدش که حساب میکنم تا زمان رسیدن به سود دهی کل کارتها فرسوده و از کار افتاده میشن بجز منبع تغذیه و مادربرد که کلی هزینه برده و کلی هم بیخوابی .حالا سرو صدا و گرماش بماند.!؟

سلام هر کارت ۳۰۷۰ الان روزانه ۲ الی ۲.۵ دلار باید براتون درآمد داشته باشه

صرفه اقتصادی نداره

سلام من هشت کارته دارم فروشنده میگفت که ماهی هیجده تومان در امدش هست ماهی چهار تومان هم نمیدهد

سلام وقت بخیر با ۴۰۰ میلیون تومان میشه راهنمایی کنید چه کارتی بگیرم با چه مشخصات و درامدش خوب باشه؟ ممنون

سلام دوستان بهترین ریگ با مبلغ ۱۰۰م با چه کارتی مناسبه . لطف کنید بگید ماهانه چقدر سود میده

ریگ با کارتای ۵۸۰ و ۱۶۶۰ سوپر از نظر نسبت سرمایه به درامد به صرفه ترینن

سلام ببخشید این مصرف برقی که جلوی هر کارت نوشتید ، مصرف ماهانه هست؟

سلام . واحدِ مصرف برق وات بر ساعت هست.

سلام دوست عزیز من کارت گرافیک ۶۹۰۰دارم هفتا و روی اتر و Toncoinدارم استخراج میکنم میخاستم بدونم روزی چقدر تون میتونم استخراج کنم میخام بدونم که آیا اونی که جم کرده دستگاهموسرم کلاه نگذاشته باشه

سلام هر کارت rx6900 الان روزی ۲.۵ دلار اتریوم استخراج میکنه. و اگر toncoin استخراج کنید، روزی ۱.۵ دلار تون کوین استخراج میکنه

سلام.
ببخشید خود همین سایت، کارت برای فروش هم داره؟یا فقط برای اطلاع رسانی هستش؟
اگر داره ،سبد فروشش کجاست؟

سلام خیر ما فروش کارت نداریم اما در جدول پایین اگر روی دکمه سبز کلیک کنید به سایت فروشگاه ها منتقل می شوید

سلام. کارت گرافیک RTX A4000 برای ماین کردن زدکش چقد هش ریت میده؟؟

سلام
دو ارز همزان چطوری انجام می کنم لطفا جواب بدید

سلام ماینینگ ترکیبی تقریبا به دلیل معایب زیادی که داره منسوخ شده

سلام و خسته نباشید. من درآمد ماین اتریومم نسبت به یکسال پیش حدود ۷۰ درصد کمتر شده. توضیح دادید که به نسبت هشریت میزان برق و موارد دیگه تغییر می کنه. میخواستم بدونم امکانش هست دوباره میزان ماین اتریوم بالاتر بره یا همینطور کمتر میشه حتی اگر قیمت اتریوم کم بشه؟؟

سلام میزان درآمد به قیمت خیلی وابسته هست

ممنون ولی الان نسبت به سال پیش قیمت تقریبا دو برابر هم نشده اما درآمد از ربع هم کمتر شده. امکانش هست دوباره درامد ماین بیشتر بشه؟؟ یعنی قبلا اتفاق افتاده

اگر قیمت بیت و رمزارزها بالا بره درآمد ماین هم زیاد میشه

سلام
میخواستم بدونم سختی شبکه تون کوین چقدره؟ استخراج با کارت گرافیک میصرفه؟

سلام این صفحه ماشین حساب ماینر هست https://ramzarz.news/mining-calculator/
می تونید با ماشین حساب میزان درآمد ارزهای مختلف با دستگاهای مختلف رو بدست بیارید

چطوری با ۳۰۶۰ میتونین بالاتر از ۲۷ مگاهش ماین کنین ما هر کاری کردیم نشد hdmi هم وصل کردیم نشد یه لحظه رفت بالا چهل بعد اومد پایین

با نرم افزار NBminer میتونید تا ۴۳ مگا هش برسین

سلام دوستان
کدام مدل از ایسوس ۳۰۶۰ ti دقیقا مدل محدود شده و LHR نیست ؟ آیا کلمه gaming نشانه LHR است؟
دقیقا کدوم مدل ۳۰۶۰ti رو بخریم برای ماین
ممنون

سلام خسته نباشید میخواستم ببینم بزای ماین کردن با کارت گرافیک nvidia 3060 ti دقیقا کدام مدل با ساخت کدام شرکت مناسب هست تا ۵۸.۱ mh/s هش ریت بشه ازش استخراج کرد

سلام با استفاده از ماشین حساب ماینر می تونید محاسبه کنید https://ramzarz.news/mining-calculator/

سلام با کارت کرافیگ مدل ti 3060 در امد ۲۴ ساعت ۴ دلار واقعی هست ؟ لطفا جواب بدهید ؟

سلام . در آمد در ۲۴ ساعت ۴ دلار

ممنون از سایت خوبتون

درود آیابیت کوین هم با کارت گرافیک میشه استخراج کرد؟آیا کارت گرافیک مصرف شدنیست یعنی نسبت به ماینر عمر کمتری دارد لطفا جواب بوید

سلام.امکان استخراج بیت کوین با کارت‌های گرافیک هست اما باید بررسی کنید که صرفه اقتصادی دارد یا خیر.

سلام. با یه دونه کارت گرافیک ۳۰۶۰ ti میشه ماین کرد؟ کلا با یه دونه کارت گرافیک میشه ماین کرد یا نیاز به یه تعداد حداقل کارت (مثلا ۴ تا) هستش؟
لطفا جواب بدید مرسی

سلام شما با هر چند تا کارت که بخواین میتونین ماین کنید.با یدونه هم میشه.

ممنون از ابزار کاربردی که ایجاد کردید

بچه ها بهترین کارت ۳۰۶۰TI هست نسخه LHR اونم حدود ۴۵ مگاهش می ده مگه مدل های مخضرفش بخرید ثابتم هست هشش

اگه نه برید ۳۰۸۰TI بردارید اگه می خواید درشت کار کنید فقطم استریکس بخرید که مموری زیر ۹۰ کار می کنه سیف هست کاملا البته تا ۹۵ هم سیف هست با اونم ۹۰ تا می گیرید اما قیمت ۳۰۶۰TI کمتر می شه با همون هش ۳۰۸۰ تی ای غیر استریکس بخرید باید نویز بالای فن خرابی فن و بعدم خرابی مموری در اثر دمای بالا رو بکشید

کارت های HHR هم اشغاله محضه چون قیمتشون واقعا مسخره هست و اتریوم اگه جمع بشه بدبخت می شید قیمت کارت از نصفم یک دفعه کمتر می شه تازه کارت های که محدود شدن بعید نیست انلاک کامل بشه در اینده اونوقت سود حسابی بدون ضرر بازم توی LHR ها هست

سلام ادمین جان خسته نباشید
خیلی ممنون که سایت به روز با مطالب کاملی رو ارائه میدین.
یک سوال داشتم اونم اینکه تو این چند روز اخیر نرخ در امد کارت ها یک سوم کاهش داشته دلیلش چی هست ؟

سلام وقت بخیر
درآمدهای حاصل از استخراج به عوامل مختلفی مثل نرخ هش، مصرف برق و قیمت بستگی دارن که ممکنه در طول زمان تغییر کنه

سلام وقت بخیر فعلا میخوام حدود ۱۲۰ت هزینه کنم برای ماین تریوم خوب هست لطفا راهنمایی کنید مچکرم

باسلام به همه دوستان
خواهشمندم یه راهنمایی کوچیک بهم بکنید. من میخوام با سرمایه ۳۰تومن کارت ۳۰۶۰Ti بخرم که باهاش ماین شروع کنم
ممنون میشم از دوستان با حوصله یه راهنمایی بکنن که با این کارت گرافیک خوب هست استخراج کنم یا برم ماینر بخرم

سلام میخواستم ریگ ببندم بنظرتون با ۱۰۰ تومن چی ببندم خوبه که بعد اتر ۱ هم بشه ارزهای دگ رو استخراج کرد مرسی

بهترین کارت گرافیکی که بصرفه ۳۰۶۰ ti

یه سوال دیگه هم داشتم با کارت گرافیک رمز ارز دیگه هم میشه ماین کرد ؟

بله تمام رمز ارزها میشه با کارت گرافیک ماین کرد البته بجز رمز ارزهای انگشت شمار که با cpu ماین میشه

با سلام
برای ماین اتریوم کارت ۳۰۸۰ بهتره یا ۳۰۸۰ تی آی

۳۰۸۰ ti