قیمت کارت گرافیک ماینینگ⛏️(ریگ GPU + درآمد روزانه)

لیست کامل کارت گرافیک های ماینینگ (Mining GPUs)

جدول در هر ساعت یکبار به روزرسانی می شود.

مدل دستگاه تاریخ عرضه نرخ هش مصرف برق الگوریتم درآمد 24 ساعت قیمت تومان
GeForce RTX 4090 Oct 2022 9.80 kh/s 320W $2.39 --
Radeon RX 7900 XT (*) Dec 2022 5.00 kh/s 320W $1.23 --
GeForce RTX 3090 Sep 2020 4.60 kh/s 260W $1.13 --
GeForce RTX 4080 Nov 2022 12.00 Gh/s 270W $1.10 --
GeForce RTX 4080 Super Jan 2024 12.00 Gh/s 270W $1.10 --
GeForce RTX 3080 Ti Jun 2021 4.20 kh/s 300W $1.03 --
Radeon RX 7900 XTX (*) Dec 2022 55.00 Mh/s 350W $0.96 --
GeForce RTX 3090 Ti Mar 2022 81.00 Mh/s 320W $0.95 --
GeForce RTX 4070 Ti Super Jan 2024 150.00 Mh/s 260W $0.93 --
GeForce RTX 3080 Sep 2020 3.70 kh/s 250W $0.91 --
GeForce RTX 4070 Ti Jan 2023 135.00 Mh/s 210W $0.84 --
Radeon RX 6800 XT Nov 2020 3.30 kh/s 180W $0.81 --
Radeon RX 6800 Nov 2020 3.30 kh/s 180W $0.81 --
GeForce RTX 3080 12GB Jan 2022 68.00 Mh/s 260W $0.80 --
GeForce RTX 3070 Ti Jun 2021 3.20 kh/s 210W $0.79 --
GeForce RTX 2080 Ti Sep 2018 3.10 kh/s 220W $0.76 --
GeForce RTX 4070 Super Jan 2024 120.00 Mh/s 220W $0.75 --
RTX A5000 (*) Apr 2021 42.00 Mh/s 240W $0.74 --
GeForce RTX 4070 Apr 2023 118.00 Mh/s 190W $0.73 --
GeForce RTX 3070 Oct 2020 2.90 kh/s 180W $0.71 --
GeForce RTX 3060 Ti Dec 2020 2.85 kh/s 190W $0.70 --
Radeon RX 6900 XT Dec 2020 37.00 Mh/s 220W $0.65 --
Radeon VII Feb 2019 55.00 Mh/s 200W $0.65 --
GeForce RTX 2080 Sep 2018 2.60 kh/s 190W $0.64 --
Radeon RX 6950 XT May 2022 36.50 Mh/s 240W $0.64 --
GeForce GTX 1080 Ti Mar 2017 2.35 kh/s 200W $0.58 --
GeForce RTX 2080 Super (*) Jul 2019 30.00 Mh/s 200W $0.53 --
Radeon RX 6700 XT Mar 2021 2.00 kh/s 130W $0.49 --
GeForce RTX 4060 Ti May 2023 5.00 Gh/s 110W $0.46 --
GeForce RTX 2070 Oct 2018 1.85 kh/s 150W $0.46 --
RTX A4000 (*) Apr 2021 26.00 Mh/s 150W $0.46 --
GeForce GTX 1080 May 2016 1.80 kh/s 160W $0.44 --
Radeon RX 5700 XT Jul 2019 25.00 Mh/s 160W $0.44 --
Radeon RX 7800 XT (*) Sep 2023 24.00 Mh/s 180W $0.43 --
GeForce RTX 2070 Super (*) Jul 2019 24.00 Mh/s 150W $0.42 --
RTX A4500 (*) Nov 2021 87.00 Mh/s 190W $0.41 --
Radeon RX Vega 64 Aug 2017 23.50 Mh/s 250W $0.41 --
Radeon RX 5700 Jul 2019 23.00 Mh/s 160W $0.40 --
Radeon RX 6750 XT May 2022 23.00 Mh/s 130W $0.40 --
GeForce RTX 2060 Jan 2019 1.60 kh/s 130W $0.39 --
GeForce RTX 3060 Feb 2021 21.50 Mh/s 140W $0.39 --
Radeon RX Vega 56 Aug 2017 22.00 Mh/s 230W $0.39 --
GeForce GTX 1070 Ti Nov 2016 1.50 kh/s 130W $0.37 --
GeForce RTX 3050 (*) Jan 2022 1.50 kh/s 100W $0.37 --
GeForce RTX 4060 Jun 2023 58.00 Mh/s 100W $0.36 --
GeForce RTX 2060 Super (*) Jul 2019 51.00 h/s 150W $0.35 --
Radeon RX 6600 XT Aug 2021 1.35 kh/s 80W $0.33 --
Radeon RX 5600 XT Jan 2020 27.50 Mh/s 110W $0.32 --
GeForce GTX 1070 Jun 2016 1.30 kh/s 130W $0.32 --
GeForce GTX 1660 Ti Feb 2019 1.30 kh/s 90W $0.32 --
GeForce GTX 1660 Mar 2019 1.25 kh/s 90W $0.31 --
RTX A2000 6GB (*) Aug 2021 26.00 Mh/s 80W $0.31 --
Radeon RX 6650 XT May 2022 17.00 Mh/s 90W $0.30 --
Radeon R9 Fury Jul 2015 17.00 Mh/s 300W $0.30 --
GeForce GTX 1660 Super Oct 2019 1.15 kh/s 90W $0.28 --
Radeon RX 6600 Oct 2021 14.00 Mh/s 80W $0.25 --
Radeon RX 5500 XT 8GB Dec 2019 13.00 Mh/s 90W $0.23 --
Radeon RX 570 4GB Apr 2017 13.00 Mh/s 160W $0.23 --
Radeon RX 580 8GB Apr 2017 13.00 Mh/s 170W $0.23 --
Radeon RX 480 8GB Jun 2016 13.00 Mh/s 170W $0.23 --
Radeon RX 470 4GB Aug 2016 12.50 Mh/s 150W $0.22 --
GeForce GTX 1060 6GB Oct 2016 800.00 h/s 90W $0.20 --
GeForce GTX 1050 Ti Oct 2016 550.00 h/s 70W $0.14 --
Radeon R9 380 4GB May 2015 5.50 Mh/s 160W $0.10 --
مدل دستگاه نرخ هش درآمد 24 ساعت قیمت تومان
GeForce RTX 4090 9.80 kh/s $2.39 --
Radeon RX 7900 XT (*) 5.00 kh/s $1.23 --
GeForce RTX 3090 4.60 kh/s $1.13 --
GeForce RTX 4080 12.00 Gh/s $1.10 --
GeForce RTX 4080 Super 12.00 Gh/s $1.10 --
GeForce RTX 3080 Ti 4.20 kh/s $1.03 --
Radeon RX 7900 XTX (*) 55.00 Mh/s $0.96 --
GeForce RTX 3090 Ti 81.00 Mh/s $0.95 --
GeForce RTX 4070 Ti Super 150.00 Mh/s $0.93 --
GeForce RTX 3080 3.70 kh/s $0.91 --
GeForce RTX 4070 Ti 135.00 Mh/s $0.84 --
Radeon RX 6800 XT 3.30 kh/s $0.81 --
Radeon RX 6800 3.30 kh/s $0.81 --
GeForce RTX 3080 12GB 68.00 Mh/s $0.80 --
GeForce RTX 3070 Ti 3.20 kh/s $0.79 --
GeForce RTX 2080 Ti 3.10 kh/s $0.76 --
GeForce RTX 4070 Super 120.00 Mh/s $0.75 --
RTX A5000 (*) 42.00 Mh/s $0.74 --
GeForce RTX 4070 118.00 Mh/s $0.73 --
GeForce RTX 3070 2.90 kh/s $0.71 --
GeForce RTX 3060 Ti 2.85 kh/s $0.70 --
Radeon RX 6900 XT 37.00 Mh/s $0.65 --
Radeon VII 55.00 Mh/s $0.65 --
GeForce RTX 2080 2.60 kh/s $0.64 --
Radeon RX 6950 XT 36.50 Mh/s $0.64 --
GeForce GTX 1080 Ti 2.35 kh/s $0.58 --
GeForce RTX 2080 Super (*) 30.00 Mh/s $0.53 --
Radeon RX 6700 XT 2.00 kh/s $0.49 --
GeForce RTX 4060 Ti 5.00 Gh/s $0.46 --
GeForce RTX 2070 1.85 kh/s $0.46 --
RTX A4000 (*) 26.00 Mh/s $0.46 --
GeForce GTX 1080 1.80 kh/s $0.44 --
Radeon RX 5700 XT 25.00 Mh/s $0.44 --
Radeon RX 7800 XT (*) 24.00 Mh/s $0.43 --
GeForce RTX 2070 Super (*) 24.00 Mh/s $0.42 --
RTX A4500 (*) 87.00 Mh/s $0.41 --
Radeon RX Vega 64 23.50 Mh/s $0.41 --
Radeon RX 5700 23.00 Mh/s $0.40 --
Radeon RX 6750 XT 23.00 Mh/s $0.40 --
GeForce RTX 2060 1.60 kh/s $0.39 --
GeForce RTX 3060 21.50 Mh/s $0.39 --
Radeon RX Vega 56 22.00 Mh/s $0.39 --
GeForce GTX 1070 Ti 1.50 kh/s $0.37 --
GeForce RTX 3050 (*) 1.50 kh/s $0.37 --
GeForce RTX 4060 58.00 Mh/s $0.36 --
GeForce RTX 2060 Super (*) 51.00 h/s $0.35 --
Radeon RX 6600 XT 1.35 kh/s $0.33 --
Radeon RX 5600 XT 27.50 Mh/s $0.32 --
GeForce GTX 1070 1.30 kh/s $0.32 --
GeForce GTX 1660 Ti 1.30 kh/s $0.32 --
GeForce GTX 1660 1.25 kh/s $0.31 --
RTX A2000 6GB (*) 26.00 Mh/s $0.31 --
Radeon RX 6650 XT 17.00 Mh/s $0.30 --
Radeon R9 Fury 17.00 Mh/s $0.30 --
GeForce GTX 1660 Super 1.15 kh/s $0.28 --
Radeon RX 6600 14.00 Mh/s $0.25 --
Radeon RX 5500 XT 8GB 13.00 Mh/s $0.23 --
Radeon RX 570 4GB 13.00 Mh/s $0.23 --
Radeon RX 580 8GB 13.00 Mh/s $0.23 --
Radeon RX 480 8GB 13.00 Mh/s $0.23 --
Radeon RX 470 4GB 12.50 Mh/s $0.22 --
GeForce GTX 1060 6GB 800.00 h/s $0.20 --
GeForce GTX 1050 Ti 550.00 h/s $0.14 --
Radeon R9 380 4GB 5.50 Mh/s $0.10 --

دستگاه ماینر GPU یا کارت گرافیک چیست؟

اصطلاح GPU (Graphic Processing Unit) یا واحد پردازش گرافیک به واحد یا بخشی گفته می‌شود که وظیفه تضمین نمایش محتویات یا رندر کردن اشیا در نمایشگر را به عهده دارد.

در حوزه ماینینگ (استخراج) ارزهای دیجیتال اما GPU به سخت افزاری گفته می‌شود که وظیفه پردازش الگوریتم های بلاکچین رمزارزهای مختلف را انجام می‌دهد. به طور ساده، ماینر GPU سخت افزاری است که به وسیله کارت گرافیک و سایر قسمت ها، به استخراج یا ماینینگ ارزهای دیجیتال می‌پردازد.

در جدول بالا لیست دستگاهای ماینر GPU را به ترتیب بیشترین سودآوری روزانه مشاهده می‌کنید. این جدول شامل اطلاعات مختلف هر دستگاه از جمله مدل و نام دستگاه، تاریخ عرضه دستگاه، نرخ هش (Hash rate) یا سرعت پردازش، مصرف برق، الگوریتم مورد استفاده برای ماینینگ، درآمد دستگاه در 24 ساعت (بدون احتساب هزینه برق مصرفی) و برترین کوین و الگوریتم مربوط به هر دستگاه است.

همچنین برای بررسی و تحلیل بهترین دستگاه های موجود بازار می‌توانید بخش بهترین دستگاه ماینر بیت کوین را مشاهده کنید.

چرا برخی از GPUها قیمت ندارند؟

قیمت های مندرج، معادل میانگین قیمت فروشندگان GPU در بازار ایران است. کارت هایی که تعداد فروشنده کافی برای تعیین قیمت آنها در بازار وجود ندارد، بدون قیمت هستند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

567 دیدگاه
جدیدترین
قدیمی ترین بیشترین رأی
Inline Feedbacks
View all comments

سلام میشه قیمت کارت گرافیک اعلام کنید و چه کارتی برای خرید بهتره .‌کلا توصیه شما چیه و ایا این کارت را رو کیس کامپیوتر قدیمی سوار کنیم

رفیق من کمکتون میکنم
نامردی بکنید نابود میشوید
بزار باهم کار بکنیم

سلام قیمت کارت گرافیک ها چنده

سلام میشه بدونم داده ها با کدوم ارز هستش؟

وقت بخیر
چطور میتونم آموزش روش جدید کانفیگ ریگ رو داشته باشم ؟ شنیدم نوعی کانفیگ هست که درآمد خوبی داره

سلام درآمد فعلی که درسایت اومده با استخراج کدوم ارز هست ممنون

سلام اسماعیل عزیز
مربوط به eth است.

آماده ریزشهای پیاپی ارز پرلل چین باشید اینبار ۱۰۰۰۰درصد ریزش خواهد کرد

چه ارزی الان برای استخراج خوبه؟

درود خدمت دوستان با توجه به عدم امکان استخراج اتریوم چه ارزی هایی الان امکان استخراج هست با ریگ که سود دهی مقول داشته باشه؟راهنمایی بفرمایید ممنون میشم

سلام ببخشین توی در آمد کارت گرافیک به فرض rx580 نوشتین ۲۵۰.۰۰ مگاهش بر ثانیه برای چند کارته خودش مگه ۳۰ مگا نیست

با سلام و عرض خسته نباشید من یه سوالی داشتم کارت گرافیک RX 580 چرا تو سایت های دیگه درآمد روزانه اش چهار الی پنج دلار هست اما تو این سایت رمز ارز نیوز چهارده سنت هست؟

سلام دوستان عزیز با کارت گرافیک۵۸۰xfxچه ارز ماین کرد ممنون میشم

سلام میخواستم بدونم کسی با gtx 1660 super ماین انجام میده و اصلا صرفه داره ؟

درامد ۲۴ ساعت ۳۰۹۰ میشه ۱ دلار ؟؟؟؟

متاسفانه تو بهترین حالتش

با سلام. ایا با کارت گرافیک gtx 1650 _4gb d5 میشه اتریوم استخراج کرد و درآمد ماهانه اون حدودا چقدره ؟؟؟؟ با تشکر

سلام. میتوانید از صفحه زیر اطلاعات مورد نیاز را مشاهده بفرمائید.
https://ramzarz.news/mining-calculator/

استخراج اتریوم متوقف شده باید اتریوم کلاسیک یا سایر ارزهای مشابه رو استخراج کنید(توصیه نمیشود چون صرفه اقتصادی نداره)

هنور هم با کارت گرافیک میشه بیت کوین ماین کرد؟

سلام، خیر.

از اول هم نمیشده که الان بخواد بشه. بیت کوین با CPU ماین میشه

با این تراهشی ک ارزهای دیجیتال میدن ب نظرم اصلا ماین فایده نداره فعلا تا بعدا ببینیم چی میشه

باسلام فراوان …سایت خوب رمز ارز نیوز
فقط خواستم ازتون کمال تشکرو قدردانی رو داشته باشم همیشه جوابگوی سواات بودین ممنون

سلام مجدد یه سایتی خوندم نوشته بود تو صرافی ایرانی به هیچ عنوان هیچ رمز ارز چه بصورت تتر یا ارز یا ریال نگه ندارید انتقال بدین به صرافی خارجی یا تراس والت …درسته!!!

سلام. با توجه به محدودیت های اعمال شده در اینترنت سراسری کشور انتقال دارایی به صرافی های خارجی ریسک بیشتری میتواند داشته باشد.

سلام از سایت خوب رمز ارز نیوز..ممنون میشم راهنمایی کنید الان بجای اتریوم چه ارزی ماین میشه ممنون

سلام. ارزهای نسبتا زیادی هستن که با روش های مختلف امکان ماین دارند.

سلام
تو‌کوین‌مارکت کپ سرچ کنید هشتگ pow
لیست تمام کوین‌های قابل ماین‌میاد
یکی از بهترین هاش توکن چیلیز chz بود،۶ ماه پیش شنیدم. توایران و خیلی جاها کمتر‌ شناخته شده س، خلوته، جایزه بهتری گیر ادم میاد
البته تیپ این اطلاعات میان مدت و سالی ۱،۲ بار باید رفرش شه

سلام حدودا چند دلار در ماه درامد داره و چه کارت گرافیکی توصیه میشه

سلام از سایت محترم رمز ارز نیوز ممنون میشم راهنمایی کنید چه ارزی الان بجای اتریوم ماین میشه..

سلام و خسته نباشید در حال حاضر کارت گرافیکی که اتریوم استخراج میکرد چه رمز ارزی میصرفه استخراج کنه اتریوم که دیگه ماین نمیشه ممنون میشم راهنمایی کنید.

هیچی نمیصرفه
مگر اینکه ماین کنی و‌ پول برق از جیب بدی که دوباره قیمت ها برگرده به سقف خودشون
اونجا اگر شانس بیاریم و سختی شبکه بالا نره تازه شاید اون وقت بصرفه

سلام روز بخیر ۴عدد گرافیک
Asus Mining-RX470-8G.
۱عدد xfx 6600xt 8G

سلام،کسی از دوستان درباره ی استخراج نیمیک اطلاعاتی داره؟
ممنون میشم راهنمایی کنید.

سلام من اگه بخوام دوتا NVIDIA GeForce RTX 3090 روی یه مادربرد نصب کنم به پاور چند وات نیاز میشه ؟ ممنون میشم کسی راهنمایی کنه

یک ۷۰۰ بزار که بعدشم خواستی بشه کارت اضاف کنی

سلام من دارم بستشو اگه خواستید

سلام کسانی که کارت گرافیک برا اتریوم دارند بعد امدن اتریوم ۲ اون کارت گرافیک امکان داره ارز دیگه ای رو استخراج کنه

سلام. بله امکان استخراج ارزهایی که با کارت گرافیک ماین میشوند را خواهید داشت.

مطلب زیرو اصلاحش میکنم روی کدوم ارز دیجیتال کارت گرافیک بخریم و سرمایه گذاری کنیم ممنون

با ریزش بیشتر بیت احتمال کاهش قیمت دستگاهای ماین وجود دارد.

اتریوم دو بیاد ماینرای اتریوم چیکار میکنن

دستگاهشون دیگه کاربرد نداره

سلام وقت بخیر، ببخشید تو قسمت ماشین حساب ماینر ارز اتریوم کلاسیک ندارید؟ بعد ی سوال داشته اینکه ی اتریوم کلاسیک چند مگاهش هست؟ منظورم اینه برای ماین ی اتریوم کلاسیک چند مگاهش نیاز هست.

سلام. نه متاسفانه اتریوم کلاسیک در لیست ما وجود ندارد.

سلام الان خرید کارت گرافیک برا اتریوم میصرفه!!!چون قراره اتریوم ۲ بیاد!!

سلام. با آمدن اتریوم دو امکان استخراج این ارز دیگر وجود نخواهد داشت.

سلام امروز ۲۳ مرداد هستش ایا من بخوام کارت گرافیک برا اتریوم بخرم با توجه به اینکه تا اخر شهریور امکان داره اتریوم ۲ بیاد این دستگاه ارزش داره یا صبر کنم ممنون

سلام. با توجه به اینکه با آمدن اتریوم دو امکان استخراج این ارز دیگر وجود نخواهد داشت بهتر است که صبر کنید.

عذرخواهی میکنم صفحه رو که رفرش کردم درست شد ممنونم

سلام مرسی از سایت خوبتون ببخشید چرا درامد های gpu ها افت شدیدی داشته؟

سلام. به دلیل کاهش قیمت ارزهای دیجیتال.

سلام مرسی بابت سایت خوبتون لطفا راهنمایی کنید چون قسمت حساب کردن درامد مخصوص دستگاه های ماین فقط هستش و کارت های گرافیکی نیستن
میخواستم اگر امکانش هست بگید هزینه ی برق مصرفی چهار عدد NVIDIA GeForce RTX 3080 چقدر میشه ممنون میشم راهنمایی کنید حتی تقریبی

سلام. از لینک زیر میتوانید با انتخاب نوع ارز و انتخاب نوع دستگاه درآمد،هزینه برق و باقی موارد را مشاهده کنید.
https://ramzarz.news/mining-calculator/

سلام میخواستم بدونم که میزان درامدی که نوشتید به همراه هزینه ی برق هستش یا باید خودمون برق رو جدا از درامد حساب کنیم ؟

سلام. بله درآمد خالص برای شما نمایش داده میشود.

سلام ببخشید بابت پرسش این سوال با اینکه گفتین هر ساعت رفرش میشه ولی ایا قسمت درامد ها دقیق حساب شده ؟

سلام. بله در قسمت درآمدها هم بروزرسانی انجام میشود.

سلام کارت گرافیکی وجود داره یه اتریوم کامل رو تو یه ماه بده؟

سلام.خیر همچین موردی وجود ندارد.

سلام ببخشید ریگ دو کارت گرافیکه RTX 3070 TI الان سودآوری داره؟ ممنون

سلام.شما میتوانید در صفحه ماشین حساب ماینر درآمد بدست آمده از طریق ماین رو محسابه کنید.
https://ramzarz.news/mining-calculator/

سلام من دستگا استخراج اتریوم ۶کارته دارم میخواستم بفروشم قیمتش چقده ؟

درود. ببخشید دستگاه rx6600 اگه ماین اتریوم تموم شه چی جایگزینش میشه کرد از این کارت. میشه راهنمایی کنید و اینکه الان میشه خرید کارت یا نه ممنون

سلام در صورتی که اتریوم دو اجرایی شود دیگر امکان استخراج اتریوم وجود نخواهد داشت ، متاسفانه در زمینه خرید و فروش تجهیزات ماین امکان مشاوره وجود ندارد

اتریوم کلاسیک

باسلام دوستان عزیز
بنده میخوام وارد این کار ویا حرفه بشم از کجا میتونم مشاوره کامل بگیرم یا اگر کسی برای اموزش وکمک کردن سراغ دارید معرفی کنید ممنون میشم

سلام یه سوال داشتم.سلام میخواستم ببینم یه دستگاه با چهار تا کارت چند دلار ۲۴ ساعته استخراج میکنه؟و اینکه آیا میشه یه دستگاه رو به دوتا کیف پول وصل کرد چون اونی که دستگاه رو برام جمع کرده احتمال میدم که این کار رو کرده باشه و سرم کلاه گذاشته باشه یعنی کاری کرده باشه که نصف درآمد دستگاه به کیف پول خودش بره لطفا راهنمائی کنید از کجا بفهمم که این کار رو کرده یا نه.ممنون

سلام امکان اتصال استخر به دوکیف پول وجود ندارد برای مشاهده میزان درآمد ماین میتونین در صفحه ماشین حساب ماینر رمز ارز نیوز مدل و تعداد کارت گرافیک خود را مشخص و درآمد به دست آمده رو محاسیه بفرمائید

توی هایو میشه تعریف کرد که مثلا درامد یه تعداد کارت به فلان کیف بره ودرامد یه سری دیکه به کیف دیگه.توی فلای شیت

سلام برای ارز شیبا امکان استخراج وجود داره آیا؟

سلام خیر امکان استخراج ارز شیبا وجود نداره.

سلام دوستان
دانشجو ام یه پولی جمع کردم صادقانه میخواستم بپرسم با این اخبار اتربوم ۲ ریگ جمع کنم یا نه
یه پیجی تو اینستا دو کارت ۳۰۶۰ti با مادربرد ۴ اسلاته ddr4 با پاور ۵۳۰ وات با شاسی میگه ۵۶ تومن

سلام افکارت گرافیک۳۰۸۰استفاده کنم یا۶۸۰۰؟میشه لطفاراهنمایی بفرمایید؟

سلام با استفاده از ماشین حساب ماینر می تونید مقدار درآمد هر کدام را مقایسه کنید https://ramzarz.news/mining-calculator/

سلام ممنون از سایت خوبتون

سلام با کارتrx480میخوام اتریوم کلاسیک ماین کنم میگه کادت ها هرکدام ۱۰میلیون قیمتشه.میصرفه؟

سلام. در صفحه ماشین حساب ماینر سایت، می توانید ارز و نوع کارت گرافیک مد نظر خود را انتخاب کنید و بازدهی و مقرون به صرفه بودن آن را بررسی کنید.
https://ramzarz.news/mining-calculator/

سلام استاد حدود هفت ماهه که یک ریگ چهار کارته با ۳۰۷۰ بستم حالا با این درامدش که حساب میکنم تا زمان رسیدن به سود دهی کل کارتها فرسوده و از کار افتاده میشن بجز منبع تغذیه و مادربرد که کلی هزینه برده و کلی هم بیخوابی .حالا سرو صدا و گرماش بماند.!؟

سلام هر کارت ۳۰۷۰ الان روزانه ۲ الی ۲.۵ دلار باید براتون درآمد داشته باشه

صرفه اقتصادی نداره

سلام من هشت کارته دارم فروشنده میگفت که ماهی هیجده تومان در امدش هست ماهی چهار تومان هم نمیدهد