قیمت کارت گرافیک ماینینگ⛏️(ریگ GPU + درآمد روزانه)

لیست کامل کارت گرافیک های ماینینگ (Mining GPUs)

جدول در هر ساعت یکبار به روزرسانی می شود.

مدل دستگاهتاریخ عرضهنرخ هشمصرف برقالگوریتمدرآمد 24 ساعتقیمت تومان
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti (*)Mar 2022128.00 Mh/s350WEthash$2.83 --
NVIDIA GeForce RTX 3090Sep 2020119.00 Mh/s320WEthash$2.63 59,000,000
NVIDIA GeForce RTX 3080 TiJun 2021117.00 Mh/s300WEthash$2.59 44,770,000
NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB (*)Jan 2022101.50 Mh/s280WEthash$2.24 --
NVIDIA RTX A5000 (*)Apr 202199.00 Mh/s230WEthash$2.19 --
NVIDIA GeForce RTX 3080 LHRJun 202198.00 Mh/s260WEthash$2.17 --
NVIDIA GeForce RTX 3080Sep 202098.00 Mh/s240WEthash$2.17 31,850,000
AMD Radeon VIIFeb 201993.00 Mh/s200WEthash$2.06 --
NVIDIA RTX A4500 (*)Nov 202187.00 Mh/s190WEthash$1.92 --
NVIDIA GeForce RTX 3070 TiJun 202180.00 Mh/s200WEthash$1.77 28,600,000
NVIDIA GeForce RTX 2080 TiSep 20183.80 h/s170WCortex$1.46 --
NVIDIA RTX A4000 (*)Apr 20213.80 h/s150WCortex$1.46 --
AMD Radeon RX 6800 XTNov 20203.30 kh/s180WCryptoNightGPU$1.37 34,500,000
AMD Radeon RX 6800Nov 20203.30 kh/s180WCryptoNightGPU$1.37 --
AMD Radeon RX 6900 XT (*)Dec 202062.00 Mh/s150WEthash$1.37 --
NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (*)Jul 201954.00 Mh/s200WOctopus$1.33 29,500,000
NVIDIA GeForce RTX 3070 LHRJun 202160.00 Mh/s130WEthash$1.33 29,500,000
NVIDIA GeForce RTX 3070Oct 202060.00 Mh/s130WEthash$1.33 29,700,000
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti LHRJun 202160.00 Mh/s140WEthash$1.33 --
NVIDIA GeForce RTX 3060 TiDec 202060.00 Mh/s140WEthash$1.33 18,700,000
AMD Radeon RX 5700Jul 201955.00 Mh/s130WEthash$1.22 --
AMD Radeon RX 5700 XTJul 201955.00 Mh/s130WEthash$1.22 41,000,000
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (*)Jul 201949.00 Mh/s150WOctopus$1.21 --
NVIDIA GeForce RTX 2080Sep 201848.80 Mh/s190WOctopus$1.20 --
AMD Radeon RX 6950 XT (*)May 202253.50 Mh/s150WEthash$1.18 --
NVIDIA GeForce GTX 1080 TiMar 201749.00 h/s190WEquihashZero$1.18 --
AMD Radeon RX Vega 64Aug 201750.00 Mh/s180WEthash$1.11 --
AMD Radeon RX Vega 56Aug 201749.00 Mh/s170WEthash$1.08 --
NVIDIA GeForce RTX 3060 Full UnlockFeb 202148.00 Mh/s120WEthash$1.06 --
NVIDIA GeForce RTX 3060 LHRJun 202148.00 Mh/s120WEthash$1.06 --
NVIDIA GeForce RTX 3060Feb 202142.00 Mh/s140WOctopus$1.04 --
AMD Radeon RX 6700 XTMar 202146.00 Mh/s100WEthash$1.02 22,850,000
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (*)Jul 201939.00 Mh/s120WOctopus$0.96 13,100,000
NVIDIA GeForce GTX 1080May 201638.30 h/s150WEquihashZero$0.92 --
NVIDIA GeForce RTX 2070Oct 201837.00 Mh/s150WOctopus$0.91 --
AMD Radeon RX 5600 XTJan 202040.50 Mh/s110WEthash$0.90 30,500,000
AMD Radeon RX 6750 XT (*)May 202240.00 Mh/s90WEthash$0.88 --
NVIDIA RTX A2000 6GB (*)Aug 202139.00 Mh/s80WEthash$0.86 --
NVIDIA GeForce RTX 2060Jan 201934.00 Mh/s120WOctopus$0.84 25,750,000
NVIDIA GeForce GTX 1070 TiNov 201632.80 h/s130WEquihashZero$0.79 --
NVIDIA GeForce GTX 1070Jun 201632.50 h/s130WEquihashZero$0.78 --
AMD Radeon RX 6600 XTAug 202132.00 Mh/s70WEthash$0.71 11,725,000
AMD Radeon RX 580 8GBApr 201730.50 Mh/s130WEthash$0.67 11,000,000
AMD Radeon RX 480 8GBJun 201630.00 Mh/s140WEthash$0.66 --
NVIDIA GeForce GTX 1660 SuperOct 201929.00 Mh/s90WEthash$0.64 16,700,000
NVIDIA GeForce RTX 3050 (*)Jan 202226.00 Mh/s120WOctopus$0.64 --
AMD Radeon RX 6600 (*)Oct 202128.50 Mh/s60WEthash$0.63 --
AMD Radeon R9 FuryJul 201517.00 Mh/s300WKawPow$0.62 --
NVIDIA GeForce GTX 1660 TiFeb 201928.00 Mh/s80WEthash$0.62 11,890,000
AMD Radeon RX 6650 XT (*)May 202227.00 Mh/s60WEthash$0.60 --
AMD Radeon RX 5500 XT 8GB (*)Dec 201926.00 Mh/s90WEthash$0.57 --
NVIDIA GeForce GTX 1660Mar 201922.90 h/s90WEquihashZero$0.55 10,800,000
AMD Radeon RX 570 4GBApr 201713.00 Mh/s160WKawPow$0.48 --
AMD Radeon RX 470 4GBAug 201612.50 Mh/s150WKawPow$0.46 --
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GBOct 201620.50 Mh/s90WEthash$0.45 14,000,000
AMD Radeon R9 380 4GBMay 201519.00 Mh/s150WEthash4G$0.31 --
NVIDIA GeForce GTX 1050 TiOct 201611.80 h/s80WEquihashZero$0.28 8,500,000
مدل دستگاهنرخ هشدرآمد 24 ساعتقیمت تومان
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti (*) 128.00 Mh/s$2.83 --
NVIDIA GeForce RTX 3090 119.00 Mh/s$2.63 59,000,000
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 117.00 Mh/s$2.59 44,770,000
NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB (*) 101.50 Mh/s$2.24 --
NVIDIA RTX A5000 (*) 99.00 Mh/s$2.19 --
NVIDIA GeForce RTX 3080 LHR 98.00 Mh/s$2.17 --
NVIDIA GeForce RTX 3080 98.00 Mh/s$2.17 31,850,000
AMD Radeon VII 93.00 Mh/s$2.06 --
NVIDIA RTX A4500 (*) 87.00 Mh/s$1.92 --
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 80.00 Mh/s$1.77 28,600,000
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 3.80 h/s$1.46 --
NVIDIA RTX A4000 (*) 3.80 h/s$1.46 --
AMD Radeon RX 6800 XT 3.30 kh/s$1.37 34,500,000
AMD Radeon RX 6800 3.30 kh/s$1.37 --
AMD Radeon RX 6900 XT (*) 62.00 Mh/s$1.37 --
NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (*) 54.00 Mh/s$1.33 29,500,000
NVIDIA GeForce RTX 3070 LHR 60.00 Mh/s$1.33 29,500,000
NVIDIA GeForce RTX 3070 60.00 Mh/s$1.33 29,700,000
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti LHR 60.00 Mh/s$1.33 --
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 60.00 Mh/s$1.33 18,700,000
AMD Radeon RX 5700 55.00 Mh/s$1.22 --
AMD Radeon RX 5700 XT 55.00 Mh/s$1.22 41,000,000
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (*) 49.00 Mh/s$1.21 --
NVIDIA GeForce RTX 2080 48.80 Mh/s$1.20 --
AMD Radeon RX 6950 XT (*) 53.50 Mh/s$1.18 --
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 49.00 h/s$1.18 --
AMD Radeon RX Vega 64 50.00 Mh/s$1.11 --
AMD Radeon RX Vega 56 49.00 Mh/s$1.08 --
NVIDIA GeForce RTX 3060 Full Unlock 48.00 Mh/s$1.06 --
NVIDIA GeForce RTX 3060 LHR 48.00 Mh/s$1.06 --
NVIDIA GeForce RTX 3060 42.00 Mh/s$1.04 --
AMD Radeon RX 6700 XT 46.00 Mh/s$1.02 22,850,000
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (*) 39.00 Mh/s$0.96 13,100,000
NVIDIA GeForce GTX 1080 38.30 h/s$0.92 --
NVIDIA GeForce RTX 2070 37.00 Mh/s$0.91 --
AMD Radeon RX 5600 XT 40.50 Mh/s$0.90 30,500,000
AMD Radeon RX 6750 XT (*) 40.00 Mh/s$0.88 --
NVIDIA RTX A2000 6GB (*) 39.00 Mh/s$0.86 --
NVIDIA GeForce RTX 2060 34.00 Mh/s$0.84 25,750,000
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti 32.80 h/s$0.79 --
NVIDIA GeForce GTX 1070 32.50 h/s$0.78 --
AMD Radeon RX 6600 XT 32.00 Mh/s$0.71 11,725,000
AMD Radeon RX 580 8GB 30.50 Mh/s$0.67 11,000,000
AMD Radeon RX 480 8GB 30.00 Mh/s$0.66 --
NVIDIA GeForce GTX 1660 Super 29.00 Mh/s$0.64 16,700,000
NVIDIA GeForce RTX 3050 (*) 26.00 Mh/s$0.64 --
AMD Radeon RX 6600 (*) 28.50 Mh/s$0.63 --
AMD Radeon R9 Fury 17.00 Mh/s$0.62 --
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 28.00 Mh/s$0.62 11,890,000
AMD Radeon RX 6650 XT (*) 27.00 Mh/s$0.60 --
AMD Radeon RX 5500 XT 8GB (*) 26.00 Mh/s$0.57 --
NVIDIA GeForce GTX 1660 22.90 h/s$0.55 10,800,000
AMD Radeon RX 570 4GB 13.00 Mh/s$0.48 --
AMD Radeon RX 470 4GB 12.50 Mh/s$0.46 --
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB 20.50 Mh/s$0.45 14,000,000
AMD Radeon R9 380 4GB 19.00 Mh/s$0.31 --
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 11.80 h/s$0.28 8,500,000

خرید کارت گرافیک های ماینینگ (Mining GPUs)

فروشگاهضمانت کالاخرید حضوریشهرخرید آنلاین
جهان بازار تهرانخرید آنلاین
گریین کالا آذربایجان غربیخرید آنلاین
سله شاپ تهرانخرید آنلاین
یاس ارتباط تهرانخرید آنلاین
تاپ رایان تهرانخرید آنلاین

دستگاه ماینر GPU یا کارت گرافیک چیست؟

اصطلاح GPU (Graphic Processing Unit) یا واحد پردازش گرافیک به واحد یا بخشی گفته می‌شود که وظیفه تضمین نمایش محتویات یا رندر کردن اشیا در نمایشگر را به عهده دارد.

در حوزه ماینینگ (استخراج) ارزهای دیجیتال اما GPU به سخت افزاری گفته می‌شود که وظیفه پردازش الگوریتم های بلاکچین رمزارزهای مختلف را انجام می‌دهد. به طور ساده، ماینر GPU سخت افزاری است که به وسیله کارت گرافیک و سایر قسمت ها، به استخراج یا ماینینگ ارزهای دیجیتال می‌پردازد.

در جدول بالا لیست دستگاهای ماینر GPU را به ترتیب بیشترین سودآوری روزانه مشاهده می‌کنید. این جدول شامل اطلاعات مختلف هر دستگاه از جمله مدل و نام دستگاه، تاریخ عرضه دستگاه، نرخ هش (Hash rate) یا سرعت پردازش، مصرف برق، الگوریتم مورد استفاده برای ماینینگ، درآمد دستگاه در 24 ساعت (بدون احتساب هزینه برق مصرفی) و برترین کوین و الگوریتم مربوط به هر دستگاه است.

همچنین برای بررسی و تحلیل بهترین دستگاه های موجود بازار می‌توانید بخش بهترین دستگاه ماینر بیت کوین و استخراج اتریوم را مشاهده کنید.

چرا برخی از GPUها قیمت ندارند؟

قیمت های مندرج، معادل میانگین قیمت فروشندگان GPU در بازار ایران است. کارت هایی که تعداد فروشنده کافی برای تعیین قیمت آنها در بازار وجود ندارد، بدون قیمت هستند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

491 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

سلام دوستان
دانشجو ام یه پولی جمع کردم صادقانه میخواستم بپرسم با این اخبار اتربوم ۲ ریگ جمع کنم یا نه
یه پیجی تو اینستا دو کارت ۳۰۶۰ti با مادربرد ۴ اسلاته ddr4 با پاور ۵۳۰ وات با شاسی میگه ۵۶ تومن

سلام افکارت گرافیک۳۰۸۰استفاده کنم یا۶۸۰۰؟میشه لطفاراهنمایی بفرمایید؟

سلام با استفاده از ماشین حساب ماینر می تونید مقدار درآمد هر کدام را مقایسه کنید https://ramzarz.news/mining-calculator/

سلام ممنون از سایت خوبتون

سلام با کارتrx480میخوام اتریوم کلاسیک ماین کنم میگه کادت ها هرکدام ۱۰میلیون قیمتشه.میصرفه؟

سلام. در صفحه ماشین حساب ماینر سایت، می توانید ارز و نوع کارت گرافیک مد نظر خود را انتخاب کنید و بازدهی و مقرون به صرفه بودن آن را بررسی کنید.
https://ramzarz.news/mining-calculator/

سلام استاد حدود هفت ماهه که یک ریگ چهار کارته با ۳۰۷۰ بستم حالا با این درامدش که حساب میکنم تا زمان رسیدن به سود دهی کل کارتها فرسوده و از کار افتاده میشن بجز منبع تغذیه و مادربرد که کلی هزینه برده و کلی هم بیخوابی .حالا سرو صدا و گرماش بماند.!؟

سلام هر کارت ۳۰۷۰ الان روزانه ۲ الی ۲.۵ دلار باید براتون درآمد داشته باشه

صرفه اقتصادی نداره

سلام من هشت کارته دارم فروشنده میگفت که ماهی هیجده تومان در امدش هست ماهی چهار تومان هم نمیدهد

سلام وقت بخیر با ۴۰۰ میلیون تومان میشه راهنمایی کنید چه کارتی بگیرم با چه مشخصات و درامدش خوب باشه؟ ممنون

سلام دوستان بهترین ریگ با مبلغ ۱۰۰م با چه کارتی مناسبه . لطف کنید بگید ماهانه چقدر سود میده

ریگ با کارتای ۵۸۰ و ۱۶۶۰ سوپر از نظر نسبت سرمایه به درامد به صرفه ترینن

سلام ببخشید این مصرف برقی که جلوی هر کارت نوشتید ، مصرف ماهانه هست؟

سلام . واحدِ مصرف برق وات بر ساعت هست.

سلام دوست عزیز من کارت گرافیک ۶۹۰۰دارم هفتا و روی اتر و Toncoinدارم استخراج میکنم میخاستم بدونم روزی چقدر تون میتونم استخراج کنم میخام بدونم که آیا اونی که جم کرده دستگاهموسرم کلاه نگذاشته باشه

سلام هر کارت rx6900 الان روزی ۲.۵ دلار اتریوم استخراج میکنه. و اگر toncoin استخراج کنید، روزی ۱.۵ دلار تون کوین استخراج میکنه

سلام.
ببخشید خود همین سایت، کارت برای فروش هم داره؟یا فقط برای اطلاع رسانی هستش؟
اگر داره ،سبد فروشش کجاست؟

سلام خیر ما فروش کارت نداریم اما در جدول پایین اگر روی دکمه سبز کلیک کنید به سایت فروشگاه ها منتقل می شوید

سلام. کارت گرافیک RTX A4000 برای ماین کردن زدکش چقد هش ریت میده؟؟

سلام
دو ارز همزان چطوری انجام می کنم لطفا جواب بدید

سلام ماینینگ ترکیبی تقریبا به دلیل معایب زیادی که داره منسوخ شده

سلام و خسته نباشید. من درآمد ماین اتریومم نسبت به یکسال پیش حدود ۷۰ درصد کمتر شده. توضیح دادید که به نسبت هشریت میزان برق و موارد دیگه تغییر می کنه. میخواستم بدونم امکانش هست دوباره میزان ماین اتریوم بالاتر بره یا همینطور کمتر میشه حتی اگر قیمت اتریوم کم بشه؟؟

سلام میزان درآمد به قیمت خیلی وابسته هست

ممنون ولی الان نسبت به سال پیش قیمت تقریبا دو برابر هم نشده اما درآمد از ربع هم کمتر شده. امکانش هست دوباره درامد ماین بیشتر بشه؟؟ یعنی قبلا اتفاق افتاده

اگر قیمت بیت و رمزارزها بالا بره درآمد ماین هم زیاد میشه

سلام
میخواستم بدونم سختی شبکه تون کوین چقدره؟ استخراج با کارت گرافیک میصرفه؟

سلام این صفحه ماشین حساب ماینر هست https://ramzarz.news/mining-calculator/
می تونید با ماشین حساب میزان درآمد ارزهای مختلف با دستگاهای مختلف رو بدست بیارید

چطوری با ۳۰۶۰ میتونین بالاتر از ۲۷ مگاهش ماین کنین ما هر کاری کردیم نشد hdmi هم وصل کردیم نشد یه لحظه رفت بالا چهل بعد اومد پایین

با نرم افزار NBminer میتونید تا ۴۳ مگا هش برسین

سلام دوستان
کدام مدل از ایسوس ۳۰۶۰ ti دقیقا مدل محدود شده و LHR نیست ؟ آیا کلمه gaming نشانه LHR است؟
دقیقا کدوم مدل ۳۰۶۰ti رو بخریم برای ماین
ممنون

سلام خسته نباشید میخواستم ببینم بزای ماین کردن با کارت گرافیک nvidia 3060 ti دقیقا کدام مدل با ساخت کدام شرکت مناسب هست تا ۵۸.۱ mh/s هش ریت بشه ازش استخراج کرد

سلام با استفاده از ماشین حساب ماینر می تونید محاسبه کنید https://ramzarz.news/mining-calculator/

سلام با کارت کرافیگ مدل ti 3060 در امد ۲۴ ساعت ۴ دلار واقعی هست ؟ لطفا جواب بدهید ؟

سلام . در آمد در ۲۴ ساعت ۴ دلار

سلام. با یه دونه کارت گرافیک ۳۰۶۰ ti میشه ماین کرد؟ کلا با یه دونه کارت گرافیک میشه ماین کرد یا نیاز به یه تعداد حداقل کارت (مثلا ۴ تا) هستش؟
لطفا جواب بدید مرسی

سلام شما با هر چند تا کارت که بخواین میتونین ماین کنید.با یدونه هم میشه.

ممنون از ابزار کاربردی که ایجاد کردید

بچه ها بهترین کارت ۳۰۶۰TI هست نسخه LHR اونم حدود ۴۵ مگاهش می ده مگه مدل های مخضرفش بخرید ثابتم هست هشش

اگه نه برید ۳۰۸۰TI بردارید اگه می خواید درشت کار کنید فقطم استریکس بخرید که مموری زیر ۹۰ کار می کنه سیف هست کاملا البته تا ۹۵ هم سیف هست با اونم ۹۰ تا می گیرید اما قیمت ۳۰۶۰TI کمتر می شه با همون هش ۳۰۸۰ تی ای غیر استریکس بخرید باید نویز بالای فن خرابی فن و بعدم خرابی مموری در اثر دمای بالا رو بکشید

کارت های HHR هم اشغاله محضه چون قیمتشون واقعا مسخره هست و اتریوم اگه جمع بشه بدبخت می شید قیمت کارت از نصفم یک دفعه کمتر می شه تازه کارت های که محدود شدن بعید نیست انلاک کامل بشه در اینده اونوقت سود حسابی بدون ضرر بازم توی LHR ها هست

سلام ادمین جان خسته نباشید
خیلی ممنون که سایت به روز با مطالب کاملی رو ارائه میدین.
یک سوال داشتم اونم اینکه تو این چند روز اخیر نرخ در امد کارت ها یک سوم کاهش داشته دلیلش چی هست ؟

سلام وقت بخیر
درآمدهای حاصل از استخراج به عوامل مختلفی مثل نرخ هش، مصرف برق و قیمت بستگی دارن که ممکنه در طول زمان تغییر کنه

سلام وقت بخیر فعلا میخوام حدود ۱۲۰ت هزینه کنم برای ماین تریوم خوب هست لطفا راهنمایی کنید مچکرم

باسلام به همه دوستان
خواهشمندم یه راهنمایی کوچیک بهم بکنید. من میخوام با سرمایه ۳۰تومن کارت ۳۰۶۰Ti بخرم که باهاش ماین شروع کنم
ممنون میشم از دوستان با حوصله یه راهنمایی بکنن که با این کارت گرافیک خوب هست استخراج کنم یا برم ماینر بخرم

سلام میخواستم ریگ ببندم بنظرتون با ۱۰۰ تومن چی ببندم خوبه که بعد اتر ۱ هم بشه ارزهای دگ رو استخراج کرد مرسی

بهترین کارت گرافیکی که بصرفه ۳۰۶۰ ti

یه سوال دیگه هم داشتم با کارت گرافیک رمز ارز دیگه هم میشه ماین کرد ؟

بله تمام رمز ارزها میشه با کارت گرافیک ماین کرد البته بجز رمز ارزهای انگشت شمار که با cpu ماین میشه

با سلام
برای ماین اتریوم کارت ۳۰۸۰ بهتره یا ۳۰۸۰ تی آی

۳۰۸۰ ti

سلام الان شما اینجا زدین کارت rx580زدین ۱۷۸۰۰وقتی روی خرید میزنیم وارد قسمت فروش میشه زدین ۱۹۲۰۰چطوریه

چک شد هر دو قیمت ۱۷۸۰۰ هست. لطفا مجدد بررسی کنید احتمالا جایی رو اشتباه کردین

rx580 نخر مصرف برق بالاست، ۱۳۰w ۳۲ mhs
msi gtx 1660 ، ۸۰ وات مصرفی داره با ۳۲ مگابایت هش ریت

Rx580 ارزش خرید نداره

سلام. من جایی خواندم که یکی از مزیت کارتهای گرافیک امکان استخراج انواع ارزهای دیجیتاله. در صورتیکه اینجا میفرمایید منتظر تعیین تکلیف اتریوم هستید. لطف میکنید یه توضیح به من بدید؟؟

سلام همه ارز های دیجیتال قابل استخراج نیستند. ارزهایی که از مکانیزم گواه اثبات کار استفاده می کنند قابل استخراج هستند. ولی رمزارز هایی که از گواه اثبات سهام استفاده می کنند استخراج نمی شوند. حال چه ماینر باشد چه کارت گرافیک.

ارزهایی که با کارت گرافیکی نه با ماینز استخراج میشوند سود اور ترینش همون اتریوم هست
البته میشه بیت کویین هم با کارت گرافیکی ماین کرد ولی چون ماینر ها قدرمند شده اند دیگه نمیصرفه رقابت کردن با ماینر ها….
برای این منتظر اتریوم ۲ هستیم که بعد گواه اثبات سهام شدنش ببینیم با این کارتگرافیکی ها آیا رمز ارزی هست که بصرفه برای استخراجش یا نه
منظور ادمین هم همینه

سلام، من یک M10s می‌خوام از کجا بخرم با قیمت شما که نوشتین، ممنون میشم

این هش های که نوشته شده برای بیت کوین هم همین هش ریت رو میده؟

خیر کلا الگوریتم ها و دستگاه های استخراج بیت کوین با اتریوم متفاوت هست

با کارت گرافیکی و هم سی پی یو میشه بیت کویین هم ماین کرد ولی به صرفه نیست
چون هشتریت ماینر ها اونقدر بالا هست که نمیصرفه استخراجش بکنی با کارت گرافیکی چه برسه به cpu

با کارت گرافیک ارزش نداده بیت کوین ماین کنی.باید ماینر بخری که دردسرش یه خرده بیشتر از ماین اتریوم هستش.ولب این ایده اتریوم ۲ گند زد له برنامه ریزیه ما

اتر ۲ مگه مشخص شده کی شروع میشه کامل؟

به این زودی ها
۲۰۲۱

ادمین جان خیلی آقایی که با حوصله جواب میدی
یک سوال دیگه
مقدار ماین اعلامی شما بابت هر کارت با مقدار ماینی که توی سایت ارز دیجیتال میزنه بابت همون کارت متفاوته
علتش چیه؟کدوم درسته؟
ممنون🌹🌹🌹

خواهش می کنم وظیفه هست . خوشحالیم که می تونیم کمکتون کنیم.
دلیلی این تفاوت در بیس کار و گرفتن اطلاعات از منابع مختلف هست.

مرسی از راهنمایی هاتون
به نظرت ۶کارته ۵۸۰ ببندم
یا ۳کارته ۶۸۰۰
هش رو کاغذ واسم ملاک نیس، توی خروجی کدوم بهتر جواب میده؟

خواهش میکنم . درسته که در واقعیت کمی کمتر از محاسبات عددی روی کاغذ خروجی می گیرید. ولی نسبتش فرقی نمی کنه اگر در محاسبات خروجی یکی بیشتر هست در عمل هم به احتمال زیاد همین طور هست

سلام
به نظرت ریگ ببندم
اگر اتر۲ شروع بشه ارزهای دیگه رو ماین کنم همینقدر خروجی داره یا کمتره؟
و غیر از اتر چه ارزی رو پیشنهاد میکنی برای ماین
ممنون از محبتت

سلام دوست عزیز.
بستگی به ریگتون و الگوریتم هش و ارز استخراجی خروجی فرق میکنه . در قسمت ماشین حساب ماینر می تونید درآمد با الگوریتم های مختلف رو مقایسه کنید. https://ramzarz.news/mining-calculator/

برای اتر ۲ چی پیشنهاد میکنی و نظرت چیه؟

اتر ۲ قابل استخراج نیست . اثبات سهام هست

سلام ادمین جان خسته نباشید یه سوال داشتم
ایا اتریوم ۲ بیاد اتریوم ۱ از کار میفته دیگه نمیشه با کارت گرافیک ماین کرد بگین ممنون میشم

سلام. اگر اتریوم ۲ به فاز اجرایی برسه (که قطعی نیست) بله احتمالا اتریوم قابل ماین نخواهد بود. ولی در اینصورت هم احتمالا کوین های دیگری از نظر سودآوری ماینینگ، جایگزین اتریوم خواهند شد.

ماین میشه ولی سختی شبکه میره بالا اون جای خودشه اتر ۲ هم جای خودشه

با سلام ی سوال خدمت ادمین دارم ایا این کار با برق خونه مجاز هست؟اگر بله پول برق چقدر میشه؟خواهش میکنم پاسخ بدید

سلام. استخراج بدون مجوز کلا قانونی نیست. برای محاسبه هزینه برق، از ماشین حساب ماینینگ استفاده کنید:
https://ramzarz.news/mining-calculator

پس در اینصورت این هم مجاز نیست چون به استخراج مگه خونگی مجوز میدن؟

سلام و خسته نباشید فراوان
شرمنده میتونین کمک کنید که بگین چطور میشه تو پروژه RNDRبتونیم گرافیک به اشتراک بزاریم و ازش در امد داشته باشیم
ممنون از سایت خوبتون

سلام . حتما سعی می کنیم یه مقاله آموزشی در این مورد تهیه کنیم . مقالات سایت رو دنبال کنید .

بی صبرانه منتطریم

ادمین جان سلام
در ضورت امکان آیا کارشناسی رو سراغ دارید که در مورد ماین ارز RNDR که مربوط به پروژه رندرگیری است اطلاعاتی داشته باشه بتونه کارت گرافیک به سیستم متصل کنه

سلام و درود بر ادمین محترم رمز ارز نیوز یه سوالی برام پیش اومده آیا با اتصال دانگل dummy hdmi به گرافیک rtx 3080 یا ۳۰۷۰ مدل lhr هشریت کامل رو میده؟

بله . در واقع این dummy connector چیزی رو دور نزده و درایورش به اشتباه توسط nvidia منشتر شد. ضمنا این کانتکور روی محدودکننده های درایور رسمی (اورجینال کار نمیکنه)

سلام در واقع ینی نمیشه از کارتایlhr هش کامل رو بگیرییم باش؟؟؟

نه عزیز دل فقط برای ۳۰۶۰ های نسخه اول کار می کنه اونم تازه با درایور بتا ۴۷۰ با pcie 16x با رایزر هم نمی شه یعنی عملا یکدونه کارت اصلی می شه ۳۰۶۰ گذاشت فقط

سلام برای کارت گرافیک هشت گیگrx580 مصرف برق هر کارت چقدره به پولی میگم مثلا تو ماشین حساب زده ۱۳۰ وات مصرف حدودی برق خونگی براش ماهی چقدره کسی میدونه به تومن یا حدودی بگه ممنون میشم

۶ کارته تقریبا ۸۰۰ وات مصرف داره با قطعات دیگه. و در کل ماهی ۳۵۰ ت برق میاد

سلام من میخوام ماینر GPUبگیرم برای استخراج اتریوم . برق خانگی چه کارت گرافیکی خوبه که سود بیشتری بده وچند تا گرافیک میتونم بزارم

ادمین عزیز من سوال پرسیدم از شمالطفا؟!

سلام خدمت شما
اگر تا الان نگرفتین کمی صبر کنین تا ببینیم اتریوم اپدیت جدید خودش برای اتریوم ۲ را انجام می ده یانه . چون اگر این اپدیت رو انجام بده دیگه قابل ماین کردن نیست و قرار هست با مکانیزم اثبات سهام کار کنه

تا اواسط ۲۰۲۳ خبری از اتریوم ۲ نیست

بنظرتون بیایی ده ها میلیون سرمایه کنی مثلا بهترین کارت خریداری کنی بعد کارتی ۱۰۰۰۰۰ روزانه بهت بده خب اگه بک ترید بزنی بااحرم خوب چندین برابر بیشتر گیرت میاد خداییش من با ضررهام امروز حدور ۱۶۰ دلار سود تریدهامو بستم حالا بگید این بصرفه تره یا ریگ ببندی اونم باهزار دردسر دلهره

اولا که با دهها میلیون هزینه کارت، خیلی بیشتر از روزی ۱۰۰ تومن درآمد داری
دوما درآمد ترید کردن اصلا تضمینی نیست ولی درآمد کارت تضمینی هست

ترید عین قمار می مونه قمار بازها هم فکر می کنن دارن سود می کنن بعد یکدفعه زندگیشون می بازن بورس هم همین شد باد میافته به طرف فکر می کنی حرفه ای شده

اما ماین اگر اصولی انجام بشه بدونید چیا بخرید چه کارتی بخرید چه سیستمی سود بدی نداره تضمینی هم هست یکجورایی سرمایه گذاری یا عین سود بانکیه با سود بیشتر با ریسک بیشتر البته

سلام میخواستم بدونم با ۴۰ تومن چ دستگاهی بخرم و چ ارزی استخراج کنم و درآمدش چقدره

با سلام در لیست دستگاه ها نگاه کنید و قیمتشون رو سرچ کنید. برای محاسبه در آمد هم از ماشین حساب ماینر سایت می تونید درآمد دستگاه رو بدست بیارید. https://ramzarz.news/mining-calculator/

الان من میتونم با گرافیک ۴ گیگ و ترفند روی هر نوع ارزی تمرکز کنم؟ گرافیک ۱۶۵۰ مثلا…ممنئن میشم جواب بدید

باید هش ریت دستگاه و کارتتون رو ببینید و با ماشین حساب ماینینگ در این لینک (https://ramzarz.news/mining-calculator/) بررسی کنید کدوم ارز بیشتریم سود دهی رو برای شماداره

سلام. هنوز هم کارت های غیر LHR توی بازار راحت پیدا میشه یا نه؟
به نظرتون دو عدد ۳۰۷۰ بگیرم با یه دونه ۳۰۹۰؟

دو عدد

۳۰۶۰ ti

با ۱۳۰تومن تو چه رمز ارزی خیلی سود میده و چقدر سود داره.

اتر
ماهی ۸ تومن

سلام کارو استخراج ارز دیحیتال باید از کحا خریداری نماییم لطفا راهنمایی کنید ممنون از شما

سلام برای خرید کارت استخراج چه باید کرد واز کجا خریداری نماییم

از مغازه کارت فروشی

۲۰۸۰رو اشتباه ننوشتی ۶۱ از ۲۰۸۰ super بیشتر هشریت میده