لیست قیمت ماینر ⛏️(قیمت خرید دستگاه ماینینگ + درآمد روزانه)

لیست کامل دستگاه های ماینر ASIC

جدول در هر ساعت یکبار به روزرسانی می شود.

مدل دستگاه تاریخ عرضه نرخ هش مصرف برق الگوریتم درآمد 24 ساعت قیمت تومان
Bitmain Antminer KS5 Pro Mar 2024 21.00 Th/s 3150W kHeavyHash $119.30 --
Bitmain Antminer KS5 Mar 2024 20.00 Th/s 3000W kHeavyHash $113.62 --
Goldshell AL-BOX May 2024 360.00 Gh/s 180W Blake3 $105.80 --
Iceriver KS5L Apr 2024 12.00 Th/s 3400W kHeavyHash $68.18 --
iBeLink BM-KS Max Feb 2024 10.50 Th/s 3400W kHeavyHash $59.66 --
Bitmain Antminer KS3 Aug 2023 9.40 Th/s 3550W kHeavyHash $53.41 --
Iceriver KS3 Sep 2023 8.00 Th/s 3200W kHeavyHash $45.45 --
Iceriver KS3M Sep 2023 6.00 Th/s 3400W kHeavyHash $34.09 --
Iceriver KS3L Sep 2023 5.00 Th/s 3200W kHeavyHash $28.41 --
MicroBT Whatsminer M63S Hydro Oct 2023 390.00 Th/s 7250W SHA-256 $37.81 --
Bitmain Antminer S21 Hydro Apr 2024 335.00 Th/s 5360W SHA-256 $32.50 --
Bitmain Antminer K7 Jan 2023 63.50 Th/s 3080W Eaglesong $26.79 --
MicroBT Whatsminer M63 Hydro Oct 2023 366.00 Th/s 7300W SHA-256 $35.48 --
MicroBT Whatsminer M66S Nov 2023 298.00 Th/s 5513W SHA-256 $29.06 --
MicroBT Whatsminer M66S Hydro Oct 2023 298.00 Th/s 5550W SHA-256 $29.06 --
Bitmain Antminer S21 Pro Jul 2024 234.00 Th/s 3510W SHA-256 $23.04 --
MicroBT Whatsminer M66 Nov 2023 280.00 Th/s 5572W SHA-256 $27.38 --
MicroBT Whatsminer M66 Hydro Oct 2023 280.00 Th/s 5600W SHA-256 $27.38 --
ElphaPex DG1 Mar 2024 11.00 Gh/s 3420W Scrypt $22.12 --
MicroBT Whatsminer M53S+ Oct 2023 300.00 Th/s 6844W SHA-256 $29.25 --
Bitmain Antminer S19 XP Hydro Oct 2022 257.00 Th/s 5350W SHA-256 $25.22 --
Jasminer X16-P Aug 2023 5.80 Gh/s 1900W Ethash4G $16.89 --
iPollo G1 Dec 2020 36.00 h/s 2800W Cuckatoo32 $18.71 --
Bitmain Antminer S21 Jan 2024 200.00 Th/s 3500W SHA-256 $19.79 --
MicroBT Whatsminer M56 Hydro Jan 2023 192.00 Th/s 3306W SHA-256 $19.02 --
Bitmain Antminer L7 9500Mh Nov 2021 9.50 Gh/s 3425W Scrypt $19.11 --
Bitmain Antminer L7 9160Mh Nov 2021 9.16 Gh/s 3225W Scrypt $18.42 --
Bitmain Antminer L7 9300Mh Nov 2021 9.30 Gh/s 3425W Scrypt $18.70 --
Bitmain Antminer L7 9050Mh Nov 2021 9.05 Gh/s 3260W Scrypt $18.20 --
Bitmain Antminer T21 Jan 2024 190.00 Th/s 3610W SHA-256 $18.83 --
MicroBT Whatsminer M60S Oct 2023 170.00 Th/s 3150W SHA-256 $16.90 --
MicroBT Whatsminer M53S Hydro May 2023 260.00 Th/s 6760W SHA-256 $25.50 --
MicroBT Whatsminer M60 Oct 2023 172.00 Th/s 3450W SHA-256 $17.09 --
Iceriver KS2 Sep 2023 2.00 Th/s 1200W kHeavyHash $11.36 --
iBeLink BM-S3 Mar 2024 19.00 Th/s 3100W Sia $15.59 --
MicroBT Whatsminer M56S Jan 2023 212.00 Th/s 5550W SHA-256 $20.94 --
Bitmain Antminer S19J XP Nov 2023 151.00 Th/s 3246W SHA-256 $15.05 --
Canaan Avalon 1466 Sep 2023 150.00 Th/s 3230W SHA-256 $14.95 --
Bitmain Antminer S19 XP Jul 2022 140.00 Th/s 3010W SHA-256 $13.98 --
MicroBT Whatsminer M53 Hydro May 2023 230.00 Th/s 6670W SHA-256 $22.66 --
Bitmain Antminer S19 Pro+ Hyd May 2022 198.00 Th/s 5445W SHA-256 $19.60 --
Goldshell SC6 SE Sep 2022 17.00 Th/s 3300W Sia $14.03 --
Goldshell KA BOX Mar 2024 1.15 Th/s 400W kHeavyHash $6.53 --
Bitmain Antminer E9 Pro Feb 2023 3.68 Gh/s 2200W Ethash4G $10.72 --
Bitmain Antminer S19k Pro Apr 2023 120.00 Th/s 2760W SHA-256 $12.02 --
Canaan Avalon 1366 Dec 2022 130.00 Th/s 3250W SHA-256 $13.00 --
MicroBT Whatsminer M50S Jul 2022 126.00 Th/s 3276W SHA-256 $12.61 --
Jasminer X4 Nov 2021 2.50 Gh/s 1200W Ethash4G $7.29 --
Iceriver KS1 Sep 2023 1.00 Th/s 600W kHeavyHash $5.68 --
Jasminer X16-Q Nov 2022 1.95 Gh/s 620W Ethash4G $5.69 --
Bitmain Antminer S19J Pro+ 122Th Dec 2022 122.00 Th/s 3355W SHA-256 $12.21 --
MicroBT Whatsminer M50 Jul 2022 112.00 Th/s 3248W SHA-256 $11.23 --
Goldshell HS6 Apr 2022 10.60 Th/s 2350W Sia $8.90 --
Bitmain Antminer S19 Pro Jun 2020 110.00 Th/s 3250W SHA-256 $11.03 99,750,000
Bitmain Antminer KA3 Jan 2023 166.00 Th/s 3160W Kadena $10.82 --
Canaan 1346 Dec 2022 110.00 Th/s 3300W SHA-256 $11.03 --
Bitmain Antminer S19J Pro 104Th Jun 2021 104.00 Th/s 3068W SHA-256 $10.44 --
iPollo V1 Jun 2022 3.60 Gh/s 3100W Ethash4G $10.50 --
Bitmain Antminer S19J Pro 100Th Jun 2021 100.00 Th/s 2950W SHA-256 $10.05 --
MicroBT Whatsminer M36S+ May 2023 164.00 Th/s 5576W SHA-256 $16.32 --
Bitmain Antminer S19J Pro 96Th Jul 2021 96.00 Th/s 2832W SHA-256 $9.65 --
MicroBT Whatsminer M30S++ 110T Apr 2020 110.00 Th/s 3410W SHA-256 $11.03 --
iBeLink BM-N3 Dec 2022 25.00 Th/s 3300W Eaglesong $10.55 --
Bitmain Antminer S19 Hydro May 2020 151.00 Th/s 5230W SHA-256 $15.05 --
iBeLink S1 Max May 2022 12.00 Th/s 3150W Sia $10.04 --
MicroBT Whatsminer M30S++ 106T Apr 2020 106.00 Th/s 3400W SHA-256 $10.64 --
Goldshell SC5 PRO Jan 2024 11.00 Th/s 2820W Sia $9.23 --
Bitmain Antminer Z15 Pro Jun 2023 840.00 kh/s 2560W Equihash $8.55 --
Bitmain Antminer E9 Jul 2022 2.40 Gh/s 1920W Ethash4G $6.99 --
Bitmain Antminer X5 Sep 2023 212.00 kh/s 1350W RandomX $5.57 --
Goldshell HS6 SE Nov 2022 8.20 Th/s 2000W Sia $6.93 --
Jasminer X4-Q Jun 2022 1.04 Gh/s 480W Ethash4G $3.06 --
MicroBT Whatsminer M30S+ 100T Apr 2020 100.00 Th/s 3400W SHA-256 $10.05 --
Jasminer X4-Q-C Nov 2022 900.00 Mh/s 340W Ethash4G $2.65 --
Bitmain Antminer S19 95Th Jun 2020 95.00 Th/s 3250W SHA-256 $9.55 79,800,000
Jasminer X4-Q-Z Dec 2022 840.00 Mh/s 340W Ethash4G $2.47 --
iPollo V1 Classic Jun 2022 1.55 Gh/s 1240W Ethash4G $4.53 --
Bitmain Antminer S19J 110Th Jun 2021 110.00 Th/s 3960W SHA-256 $11.03 --
Goldshell SC LITE Jan 2024 4.40 Th/s 950W Sia $3.76 --
Canaan Avalon 1246 96T Dec 2020 96.00 Th/s 3420W SHA-256 $9.65 --
Bitmain Antminer S19J 90Th Jun 2021 90.00 Th/s 3250W SHA-256 $9.05 --
BlackMiner F2 Sep 2018 6.60 Gh/s 1202W Odocrypt $4.09 --
BlackMiner F1+ Apr 2019 65.00 Gh/s 900W K12 $3.33 --
Baikal BK-G28 Oct 2018 28.00 Gh/s 450W Groestl $2.21 --
BlackMiner F1-Ultra Feb 2020 61.20 Gh/s 850W K12 $3.14 --
Goldshell HS5 Feb 2021 5.40 Th/s 1500W Sia $4.60 --
iPollo V1H 950 Sep 2023 950.00 Mh/s 750W Ethash4G $2.79 --
Jasminer X4-1U Nov 2021 520.00 Mh/s 240W Ethash4G $1.54 --
Bitmain Antminer T19 Jun 2020 84.00 Th/s 3150W SHA-256 $8.46 73,500,000
Iceriver KS0 Pro Nov 2023 200.00 Gh/s 100W kHeavyHash $1.14 --
MicroBT Whatsminer M30s Mar 2020 88.00 Th/s 3344W SHA-256 $8.86 --
iPollo V1H 850 Sep 2023 850.00 Mh/s 700W Ethash4G $2.50 --
Goldshell HS LITE Mar 2022 2.90 Th/s 700W Sia $2.49 --
Canaan Avalon 1246 85T Jan 2021 85.00 Th/s 3230W SHA-256 $8.56 --
Bitmain Antminer Z15 Jun 2020 420.00 kh/s 1510W Equihash $4.42 89,250,000
Jasminer X4-Z Dec 2022 420.00 Mh/s 210W Ethash4G $1.25 --
Goldshell SC BOX II Mar 2023 1.90 Th/s 400W Sia $1.64 --
iPollo Mini SE Plus Aug 2022 400.00 Mh/s 232W Ethash4G $1.19 --
Bitmain Antminer S17 Pro 59Th Feb 2020 59.00 Th/s 2300W SHA-256 $5.96 --
Iceriver KS0 Aug 2023 100.00 Gh/s 65W kHeavyHash $0.57 --
iPollo X1 Jul 2023 330.00 Mh/s 240W Ethash4G $0.98 --
Bitmain Antminer S17+ 76Th Dec 2019 76.00 Th/s 3040W SHA-256 $7.66 44,100,000
Bitmain Antminer S17+ 73Th Dec 2019 73.00 Th/s 2920W SHA-256 $7.36 38,950,000
Bitmain Antminer S17 Pro 56Th Jun 2019 56.00 Th/s 2212W SHA-256 $5.66 --
Bitmain Antminer S17+ 70Th Jan 2020 70.00 Th/s 2800W SHA-256 $7.06 38,000,000
Bitmain Antminer S17 Pro 53Th Apr 2019 53.00 Th/s 2094W SHA-256 $5.36 28,500,000
Bitmain Antminer S17+ 67Th Feb 2020 67.00 Th/s 2680W SHA-256 $6.76 --
Bitmain Antminer S17 Pro 50Th Apr 2019 50.00 Th/s 1975W SHA-256 $5.06 28,500,000
iPollo Mini SE Aug 2022 200.00 Mh/s 116W Ethash4G $0.59 --
iPollo V1 Mini Aug 2022 300.00 Mh/s 240W Ethash4G $0.89 --
Goldshell SC BOX Apr 2022 900.00 Gh/s 200W Sia $0.78 --
Goldshell HS BOX II Jan 2024 1.20 Th/s 325W Sia $1.04 --
Bitmain Antminer S17 59Th Sep 2019 59.00 Th/s 2385W SHA-256 $5.96 35,700,000
iPollo G1 Mini Jan 2021 1.00 h/s 120W Cuckatoo32 $0.52 --
Goldshell CK6 Jan 2022 19.30 Th/s 3300W Eaglesong $8.14 --
iPollo V1 Mini Classic Plus Jun 2022 280.00 Mh/s 270W Ethash4G $0.83 --
Jasminer X4 Brick Dec 2021 65.00 Mh/s 30W Ethash4G $0.19 --
Goldshell HS-BOX Jun 2021 540.00 Gh/s 150W Sia $0.47 --
Goldshell CK BOX II Jan 2023 1.54 Th/s 260W Eaglesong $0.65 --
Canaan Avalon 1166 PRO 78Th Aug 2020 78.00 Th/s 3276W SHA-256 $7.86 --
MicroBT Whatsminer M31S+ 82T Apr 2020 82.00 Th/s 3444W SHA-256 $8.26 --
Goldshell CK-BOX Jul 2021 1.05 Th/s 215W Eaglesong $0.44 --
Goldshell LB1 Apr 2021 87.00 Gh/s 80W LBRY $0.08 --
Goldshell Mini-DOGE Pro Apr 2022 205.00 Mh/s 220W Scrypt $0.41 --
Goldshell Mini-DOGE Jun 2021 185.00 Mh/s 233W Scrypt $0.37 --
Goldshell LT LITE Apr 2022 1.62 Gh/s 1450W Scrypt $3.26 --
Goldshell CK LITE Mar 2022 6.30 Th/s 1200W Eaglesong $2.66 --
Goldshell LB BOX Aug 2021 175.00 Gh/s 162W LBRY $0.16 --
Ebang EBIT E11++ Nov 2018 44.00 Th/s 1980W SHA-256 $4.46 --
Bitmain Antminer S15 (eco mode) Dec 2018 17.00 Th/s 850W SHA-256 $1.73 --
Bitmain Antminer S17 53Th Apr 2019 53.00 Th/s 2385W SHA-256 $5.36 26,600,000
MicroBT Whatsminer M31S+ 76T Apr 2020 76.00 Th/s 3344W SHA-256 $7.66 43,225,000
StrongU STU-U8 Jul 2019 46.00 Th/s 2100W SHA-256 $4.66 --
Goldshell KD BOX PRO Mar 2022 2.60 Th/s 230W Kadena $0.17 --
Bitmain Antminer S17 56Th Apr 2019 56.00 Th/s 2520W SHA-256 $5.66 35,700,000
Goldshell KDA box May 2021 1.60 Th/s 205W Kadena $0.10 --
Goldshell KD BOX II Jan 2023 3.50 Th/s 260W Kadena $0.23 --
Bitmain Antminer S17e 64T Sep 2019 64.00 Th/s 2880W SHA-256 $6.46 42,000,000
Innosilicon A10 Pro 500Mh Jun 2020 500.00 Mh/s 860W Ethash4G $1.48 78,750,000
Obelisk SC1 Slim Jan 2019 550.00 Gh/s 450W Sia $0.48 --
Innosilicon A6+ LTC Master Jan 2019 2.20 Gh/s 2100W Scrypt $4.42 --
MicroBT Whatsminer M20 45T Nov 2019 45.00 Th/s 2160W SHA-256 $4.56 --
MicroBT Whatsminer M31S+ 68T Apr 2020 68.00 Th/s 3128W SHA-256 $6.86 --
MicroBT Whatsminer M31S 70T Apr 2020 70.00 Th/s 3220W SHA-256 $7.06 58,800,000
Bitmain Antminer L3+ Oct 2017 504.00 Mh/s 705W Scrypt $1.01 8,925,000
Innosilicon T3 43T Dec 2018 43.00 Th/s 2100W SHA-256 $4.36 --
Bitmain Antminer D9 Feb 2023 1.77 Th/s 2850W X11 $6.16 --
Goldshell CK5 Feb 2021 12.00 Th/s 2400W Eaglesong $5.06 --
Bitmain Antminer HS3 Dec 2022 9.00 Th/s 2080W Handshake $4.29 --
Cheetah Miner F5i-60T Oct 2019 60.00 Th/s 2820W SHA-256 $6.06 --
Obelisk SC1 Jun 2018 550.00 Gh/s 500W Sia $0.48 --
Goldshell CK6 SE Jan 2023 17.00 Th/s 3300W Eaglesong $7.17 --
Canaan Avalon 1166 Jan 2020 68.00 Th/s 3196W SHA-256 $6.86 --
Bitmain Antminer T15 (eco mode) Dec 2018 20.00 Th/s 1200W SHA-256 $2.03 --
Bitmain Antminer S17e 60T Sep 2019 60.00 Th/s 2880W SHA-256 $6.06 --
Goldshell LT5 Mar 2021 2.05 Gh/s 2080W Scrypt $4.12 --
Canaan Avalon 1126 Apr 2018 68.00 Th/s 3243W SHA-256 $6.86 --
MicroBT Whatsminer M20S 65T Nov 2019 65.00 Th/s 3120W SHA-256 $6.56 38,325,000
Ebang EBIT E12+ Aug 2019 50.00 Th/s 2500W SHA-256 $5.06 --
Goldshell LT6 Jan 2022 3.35 Gh/s 3200W Scrypt $6.74 --
Canaan Avalon 1166 PRO 72Th Aug 2020 72.00 Th/s 3420W SHA-256 $7.26 --
Innosilicon A9 ZMaster Jun 2018 50.00 kh/s 620W Equihash $0.54 --
Bitmain Antminer S15 Dec 2018 28.00 Th/s 1600W SHA-256 $2.84 --
Innosilicon A10 Pro+ 7GB Jan 2021 750.00 Mh/s 1350W Ethash4G $2.21 32,300,000
Bitmain Antminer T17+ 55Th Mar 2020 55.00 Th/s 2750W SHA-256 $5.56 --
MicroBT Whatsminer M32 68T Aug 2020 68.00 Th/s 3312W SHA-256 $6.86 39,900,000
Bitmain Antminer T17+ 58Th Jan 2020 58.00 Th/s 2900W SHA-256 $5.86 23,750,000
Innosilicon T3+ 67T Nov 2019 67.00 Th/s 3300W SHA-256 $6.76 --
MicroBT Whatsminer M20S 68T Sep 2019 68.00 Th/s 3360W SHA-256 $6.86 38,325,000
Obelisk SC1 Dual Mar 2019 1.10 Th/s 900W Sia $0.95 --
Bitmain Antminer T17+ 64Th Dec 2019 64.00 Th/s 3200W SHA-256 $6.46 30,400,000
Innosilicon T3 40T Aug 2019 40.00 Th/s 2200W SHA-256 $4.05 --
Innosilicon A11 Pro 8GB 1500Mh Nov 2021 1.50 Gh/s 2350W Ethash4G $4.38 --
Bitmain Antminer T17 42Th Jan 2020 42.00 Th/s 2310W SHA-256 $4.26 17,100,000
MicroBT Whatsminer M21 Sep 2019 31.00 Th/s 1860W SHA-256 $3.15 --
Bitmain Antminer L3++ May 2018 596.00 Mh/s 1050W Scrypt $1.20 8,550,000
Bitmain Antminer T15 Dec 2018 23.00 Th/s 1540W SHA-256 $2.34 --
Goldshell KD LITE Jun 2022 12.20 Th/s 900W Kadena $0.79 --
Bitmain Antminer S9k Aug 2019 13.50 Th/s 1148W SHA-256 $1.37 3,325,000
Bitmain Antminer S9 SE 16Th Jul 2019 16.00 Th/s 1280W SHA-256 $1.63 8,400,000
Bitmain Antminer Z15e Nov 2021 200.00 kh/s 1510W Equihash $2.14 --
Bitmain Antminer S9 SE 17Th Dec 2019 17.00 Th/s 1360W SHA-256 $1.73 8,400,000
Ebang EBIT E12 Aug 2019 44.00 Th/s 2500W SHA-256 $4.46 --
Goldshell KD2 Mar 2021 6.40 Th/s 830W Kadena $0.42 --
Bitmain Antminer S11 Jan 2019 20.50 Th/s 1530W SHA-256 $2.08 7,125,000
Canaan Avalon 911 Jul 2019 18.00 Th/s 1440W SHA-256 $1.83 --
Bitmain Antminer T17e Nov 2019 53.00 Th/s 2915W SHA-256 $5.36 --
iBeLink BM-K1 Nov 2020 5.30 Th/s 835W Kadena $0.35 60,800,000
Ebang EBIT E9 5 Jul 2019 11.50 Th/s 1200W SHA-256 $1.17 4,750,000
Bitmain Antminer S9j 14 5T Aug 2018 14.50 Th/s 1350W SHA-256 $1.48 3,990,000
MicroBT Whatsminer M10 Sep 2018 33.00 Th/s 2145W SHA-256 $3.35 --
Obelisk SC1 Immersion Mar 2019 2.20 Th/s 1600W Sia $1.89 --
Bitmain Antminer Z11 Apr 2019 135.00 kh/s 1418W Equihash $1.45 --
Canaan Avalon 1047 Sep 2019 37.00 Th/s 2380W SHA-256 $3.75 38,325,000
Bitmain Antminer T17 40Th May 2019 40.00 Th/s 2520W SHA-256 $4.05 12,825,000
Canaan Avalon 1146 Feb 2020 56.00 Th/s 3192W SHA-256 $5.66 --
Innosilicon T2 Turbo+ 32T Sep 2018 32.00 Th/s 2200W SHA-256 $3.25 11,400,000
Ebang EBIT E9i+ Jun 2019 13.50 Th/s 1420W SHA-256 $1.37 5,700,000
Goldshell LB LITE Aug 2022 1.62 Th/s 1450W LBRY $1.44 --
FusionSilicon X1 Jan 2019 12.96 Gh/s 1100W Lyra2REv2 $0.59 --
Canaan Avalon 852 Jun 2019 15.00 Th/s 1500W SHA-256 $1.53 13,205,000
Ebang EBIT E10 May 2019 18.00 Th/s 1650W SHA-256 $1.83 6,175,000
iPollo B1L Mar 2022 50.00 Th/s 3000W SHA-256 $5.06 --
Innosilicon T3+ 57T Oct 2019 57.00 Th/s 3300W SHA-256 $5.76 --
MicroBT Whatsminer M21S 58T Nov 2019 58.00 Th/s 3360W SHA-256 $5.86 29,400,000
FusionSilicon X7 Feb 2019 262.00 Gh/s 1300W X11 $0.91 --
Innosilicon A9++ ZMaster May 2019 140.00 kh/s 1550W Equihash $1.51 --
Aladdin L2 30T Nov 2019 30.00 Th/s 2200W SHA-256 $3.05 --
Cheetah Miner F3-30T Jul 2019 30.00 Th/s 2200W SHA-256 $3.05 --
Innosilicon T2T-30T Jun 2019 30.00 Th/s 2200W SHA-256 $3.05 12,350,000
Bitmain Antminer Z11J Aug 2019 105.00 kh/s 1418W Equihash $1.13 --
Cheetah Miner F5M 53T Nov 2019 53.00 Th/s 3180W SHA-256 $5.36 42,000,000
Bitmain Antminer Z9 Sep 2018 40.70 kh/s 1150W Equihash $0.44 14,725,000
iBeLink BM-K3 MAX Feb 2024 82.00 Th/s 3200W Kadena $5.34 --
Innosilicon T3 50T Aug 2019 50.00 Th/s 3100W SHA-256 $5.06 --
Innosilicon T2T-26T Jun 2018 26.00 Th/s 2100W SHA-256 $2.64 10,290,000
MicroBT Whatsminer M21S 56T Jul 2019 56.00 Th/s 3360W SHA-256 $5.66 27,300,000
Innosilicon A9+ ZMaster Jan 2019 120.00 kh/s 1550W Equihash $1.29 --
Goldshell LT5-Pro Aug 2021 2.45 Gh/s 3100W Scrypt $4.93 --
Dayun Zig Z1+ Oct 2018 7.20 Gh/s 1200W Lyra2REv2 $0.33 --
Dayun Zig Z1 Sep 2018 6.80 Gh/s 1200W Lyra2REv2 $0.31 --
Bitmain Antminer Z11E Aug 2019 70.00 kh/s 1390W Equihash $0.76 --
Ebang EBIT E9 3 May 2019 16.00 Th/s 1760W SHA-256 $1.63 6,650,000
Cheetah Miner F1-24T Jul 2019 24.00 Th/s 2100W SHA-256 $2.44 7,220,000
Todek Toddminer C1 Mar 2020 1.60 Th/s 1380W Eaglesong $0.68 --
Canaan Avalon 1066 Oct 2019 50.00 Th/s 3250W SHA-256 $5.06 39,900,000
MicroBT Whatsminer M10S Sep 2018 55.00 Th/s 3500W SHA-256 $5.56 --
Ebang EBIT E10 1 Jan 2018 18.00 Th/s 1980W SHA-256 $1.83 --
iBeLink BM-N1 Nov 2020 6.60 Th/s 2400W Eaglesong $2.78 --
Dayun Zig Z1 Pro Jul 2019 13.00 Gh/s 1500W Lyra2REv2 $0.60 --
Bitmain Antminer D7 Oct 2021 1.29 Th/s 3148W X11 $4.47 --
Bitmain Antminer K5 Apr 2020 1.13 Th/s 1580W Eaglesong $0.48 --
Bitmain Antminer D5 Nov 2018 119.00 Gh/s 1566W X11 $0.41 --
iBeLink BM-K3 Dec 2022 70.00 Th/s 3300W Kadena $4.56 --
Aladdin T1 32T Aug 2019 32.00 Th/s 2800W SHA-256 $3.25 --
StrongU STU-U6 Nov 2019 420.00 Gh/s 2100W X11 $1.46 --
FusionSilicon X7+ Mar 2019 320.00 Gh/s 2000W X11 $1.11 --
Innosilicon T2T-37T Sep 2019 37.00 Th/s 3100W SHA-256 $3.75 --
Ebang EBIT E10 2 Jul 2019 27.00 Th/s 2700W SHA-256 $2.74 --
Goldshell HS3 Jul 2020 2.00 Th/s 2000W Handshake $0.95 --
Goldshell KD6 SE Jun 2022 25.30 Th/s 2300W Kadena $1.65 --
Ebang EBIT E10 3 Jul 2019 24.00 Th/s 2640W SHA-256 $2.44 --
Goldshell KD5 Mar 2021 18.00 Th/s 2250W Kadena $1.17 427,500,000
Goldshell KD6 Apr 2022 29.20 Th/s 2630W Kadena $1.90 --
iBeLink BM-K1+ Sep 2021 15.00 Th/s 2250W Kadena $0.98 --
Todek Toddminer C1 Pro Apr 2020 3.00 Th/s 2700W Eaglesong $1.27 --
Goldshell KD MAX Jun 2022 40.20 Th/s 3350W Kadena $2.62 --
iBeLink BM-K1 MAX Jun 2022 32.00 Th/s 3200W Kadena $2.09 --
Spondoolies SPx36 Sep 2018 540.00 Gh/s 4400W X11 $1.88 --
مدل دستگاه نرخ هش درآمد 24 ساعت قیمت تومان
Bitmain Antminer KS5 Pro 21.00 Th/s $119.30 --
Bitmain Antminer KS5 20.00 Th/s $113.62 --
Goldshell AL-BOX 360.00 Gh/s $105.80 --
Iceriver KS5L 12.00 Th/s $68.18 --
iBeLink BM-KS Max 10.50 Th/s $59.66 --
Bitmain Antminer KS3 9.40 Th/s $53.41 --
Iceriver KS3 8.00 Th/s $45.45 --
Iceriver KS3M 6.00 Th/s $34.09 --
Iceriver KS3L 5.00 Th/s $28.41 --
MicroBT Whatsminer M63S Hydro 390.00 Th/s $37.81 --
Bitmain Antminer S21 Hydro 335.00 Th/s $32.50 --
Bitmain Antminer K7 63.50 Th/s $26.79 --
MicroBT Whatsminer M63 Hydro 366.00 Th/s $35.48 --
MicroBT Whatsminer M66S 298.00 Th/s $29.06 --
MicroBT Whatsminer M66S Hydro 298.00 Th/s $29.06 --
Bitmain Antminer S21 Pro 234.00 Th/s $23.04 --
MicroBT Whatsminer M66 280.00 Th/s $27.38 --
MicroBT Whatsminer M66 Hydro 280.00 Th/s $27.38 --
ElphaPex DG1 11.00 Gh/s $22.12 --
MicroBT Whatsminer M53S+ 300.00 Th/s $29.25 --
Bitmain Antminer S19 XP Hydro 257.00 Th/s $25.22 --
Jasminer X16-P 5.80 Gh/s $16.89 --
iPollo G1 36.00 h/s $18.71 --
Bitmain Antminer S21 200.00 Th/s $19.79 --
MicroBT Whatsminer M56 Hydro 192.00 Th/s $19.02 --
Bitmain Antminer L7 9500Mh 9.50 Gh/s $19.11 --
Bitmain Antminer L7 9160Mh 9.16 Gh/s $18.42 --
Bitmain Antminer L7 9300Mh 9.30 Gh/s $18.70 --
Bitmain Antminer L7 9050Mh 9.05 Gh/s $18.20 --
Bitmain Antminer T21 190.00 Th/s $18.83 --
MicroBT Whatsminer M60S 170.00 Th/s $16.90 --
MicroBT Whatsminer M53S Hydro 260.00 Th/s $25.50 --
MicroBT Whatsminer M60 172.00 Th/s $17.09 --
Iceriver KS2 2.00 Th/s $11.36 --
iBeLink BM-S3 19.00 Th/s $15.59 --
MicroBT Whatsminer M56S 212.00 Th/s $20.94 --
Bitmain Antminer S19J XP 151.00 Th/s $15.05 --
Canaan Avalon 1466 150.00 Th/s $14.95 --
Bitmain Antminer S19 XP 140.00 Th/s $13.98 --
MicroBT Whatsminer M53 Hydro 230.00 Th/s $22.66 --
Bitmain Antminer S19 Pro+ Hyd 198.00 Th/s $19.60 --
Goldshell SC6 SE 17.00 Th/s $14.03 --
Goldshell KA BOX 1.15 Th/s $6.53 --
Bitmain Antminer E9 Pro 3.68 Gh/s $10.72 --
Bitmain Antminer S19k Pro 120.00 Th/s $12.02 --
Canaan Avalon 1366 130.00 Th/s $13.00 --
MicroBT Whatsminer M50S 126.00 Th/s $12.61 --
Jasminer X4 2.50 Gh/s $7.29 --
Iceriver KS1 1.00 Th/s $5.68 --
Jasminer X16-Q 1.95 Gh/s $5.69 --
Bitmain Antminer S19J Pro+ 122Th 122.00 Th/s $12.21 --
MicroBT Whatsminer M50 112.00 Th/s $11.23 --
Goldshell HS6 10.60 Th/s $8.90 --
Bitmain Antminer S19 Pro 110.00 Th/s $11.03 99,750,000
Bitmain Antminer KA3 166.00 Th/s $10.82 --
Canaan 1346 110.00 Th/s $11.03 --
Bitmain Antminer S19J Pro 104Th 104.00 Th/s $10.44 --
iPollo V1 3.60 Gh/s $10.50 --
Bitmain Antminer S19J Pro 100Th 100.00 Th/s $10.05 --
MicroBT Whatsminer M36S+ 164.00 Th/s $16.32 --
Bitmain Antminer S19J Pro 96Th 96.00 Th/s $9.65 --
MicroBT Whatsminer M30S++ 110T 110.00 Th/s $11.03 --
iBeLink BM-N3 25.00 Th/s $10.55 --
Bitmain Antminer S19 Hydro 151.00 Th/s $15.05 --
iBeLink S1 Max 12.00 Th/s $10.04 --
MicroBT Whatsminer M30S++ 106T 106.00 Th/s $10.64 --
Goldshell SC5 PRO 11.00 Th/s $9.23 --
Bitmain Antminer Z15 Pro 840.00 kh/s $8.55 --
Bitmain Antminer E9 2.40 Gh/s $6.99 --
Bitmain Antminer X5 212.00 kh/s $5.57 --
Goldshell HS6 SE 8.20 Th/s $6.93 --
Jasminer X4-Q 1.04 Gh/s $3.06 --
MicroBT Whatsminer M30S+ 100T 100.00 Th/s $10.05 --
Jasminer X4-Q-C 900.00 Mh/s $2.65 --
Bitmain Antminer S19 95Th 95.00 Th/s $9.55 79,800,000
Jasminer X4-Q-Z 840.00 Mh/s $2.47 --
iPollo V1 Classic 1.55 Gh/s $4.53 --
Bitmain Antminer S19J 110Th 110.00 Th/s $11.03 --
Goldshell SC LITE 4.40 Th/s $3.76 --
Canaan Avalon 1246 96T 96.00 Th/s $9.65 --
Bitmain Antminer S19J 90Th 90.00 Th/s $9.05 --
BlackMiner F2 6.60 Gh/s $4.09 --
BlackMiner F1+ 65.00 Gh/s $3.33 --
Baikal BK-G28 28.00 Gh/s $2.21 --
BlackMiner F1-Ultra 61.20 Gh/s $3.14 --
Goldshell HS5 5.40 Th/s $4.60 --
iPollo V1H 950 950.00 Mh/s $2.79 --
Jasminer X4-1U 520.00 Mh/s $1.54 --
Bitmain Antminer T19 84.00 Th/s $8.46 73,500,000
Iceriver KS0 Pro 200.00 Gh/s $1.14 --
MicroBT Whatsminer M30s 88.00 Th/s $8.86 --
iPollo V1H 850 850.00 Mh/s $2.50 --
Goldshell HS LITE 2.90 Th/s $2.49 --
Canaan Avalon 1246 85T 85.00 Th/s $8.56 --
Bitmain Antminer Z15 420.00 kh/s $4.42 89,250,000
Jasminer X4-Z 420.00 Mh/s $1.25 --
Goldshell SC BOX II 1.90 Th/s $1.64 --
iPollo Mini SE Plus 400.00 Mh/s $1.19 --
Bitmain Antminer S17 Pro 59Th 59.00 Th/s $5.96 --
Iceriver KS0 100.00 Gh/s $0.57 --
iPollo X1 330.00 Mh/s $0.98 --
Bitmain Antminer S17+ 76Th 76.00 Th/s $7.66 44,100,000
Bitmain Antminer S17+ 73Th 73.00 Th/s $7.36 38,950,000
Bitmain Antminer S17 Pro 56Th 56.00 Th/s $5.66 --
Bitmain Antminer S17+ 70Th 70.00 Th/s $7.06 38,000,000
Bitmain Antminer S17 Pro 53Th 53.00 Th/s $5.36 28,500,000
Bitmain Antminer S17+ 67Th 67.00 Th/s $6.76 --
Bitmain Antminer S17 Pro 50Th 50.00 Th/s $5.06 28,500,000
iPollo Mini SE 200.00 Mh/s $0.59 --
iPollo V1 Mini 300.00 Mh/s $0.89 --
Goldshell SC BOX 900.00 Gh/s $0.78 --
Goldshell HS BOX II 1.20 Th/s $1.04 --
Bitmain Antminer S17 59Th 59.00 Th/s $5.96 35,700,000
iPollo G1 Mini 1.00 h/s $0.52 --
Goldshell CK6 19.30 Th/s $8.14 --
iPollo V1 Mini Classic Plus 280.00 Mh/s $0.83 --
Jasminer X4 Brick 65.00 Mh/s $0.19 --
Goldshell HS-BOX 540.00 Gh/s $0.47 --
Goldshell CK BOX II 1.54 Th/s $0.65 --
Canaan Avalon 1166 PRO 78Th 78.00 Th/s $7.86 --
MicroBT Whatsminer M31S+ 82T 82.00 Th/s $8.26 --
Goldshell CK-BOX 1.05 Th/s $0.44 --
Goldshell LB1 87.00 Gh/s $0.08 --
Goldshell Mini-DOGE Pro 205.00 Mh/s $0.41 --
Goldshell Mini-DOGE 185.00 Mh/s $0.37 --
Goldshell LT LITE 1.62 Gh/s $3.26 --
Goldshell CK LITE 6.30 Th/s $2.66 --
Goldshell LB BOX 175.00 Gh/s $0.16 --
Ebang EBIT E11++ 44.00 Th/s $4.46 --
Bitmain Antminer S15 (eco mode) 17.00 Th/s $1.73 --
Bitmain Antminer S17 53Th 53.00 Th/s $5.36 26,600,000
MicroBT Whatsminer M31S+ 76T 76.00 Th/s $7.66 43,225,000
StrongU STU-U8 46.00 Th/s $4.66 --
Goldshell KD BOX PRO 2.60 Th/s $0.17 --
Bitmain Antminer S17 56Th 56.00 Th/s $5.66 35,700,000
Goldshell KDA box 1.60 Th/s $0.10 --
Goldshell KD BOX II 3.50 Th/s $0.23 --
Bitmain Antminer S17e 64T 64.00 Th/s $6.46 42,000,000
Innosilicon A10 Pro 500Mh 500.00 Mh/s $1.48 78,750,000
Obelisk SC1 Slim 550.00 Gh/s $0.48 --
Innosilicon A6+ LTC Master 2.20 Gh/s $4.42 --
MicroBT Whatsminer M20 45T 45.00 Th/s $4.56 --
MicroBT Whatsminer M31S+ 68T 68.00 Th/s $6.86 --
MicroBT Whatsminer M31S 70T 70.00 Th/s $7.06 58,800,000
Bitmain Antminer L3+ 504.00 Mh/s $1.01 8,925,000
Innosilicon T3 43T 43.00 Th/s $4.36 --
Bitmain Antminer D9 1.77 Th/s $6.16 --
Goldshell CK5 12.00 Th/s $5.06 --
Bitmain Antminer HS3 9.00 Th/s $4.29 --
Cheetah Miner F5i-60T 60.00 Th/s $6.06 --
Obelisk SC1 550.00 Gh/s $0.48 --
Goldshell CK6 SE 17.00 Th/s $7.17 --
Canaan Avalon 1166 68.00 Th/s $6.86 --
Bitmain Antminer T15 (eco mode) 20.00 Th/s $2.03 --
Bitmain Antminer S17e 60T 60.00 Th/s $6.06 --
Goldshell LT5 2.05 Gh/s $4.12 --
Canaan Avalon 1126 68.00 Th/s $6.86 --
MicroBT Whatsminer M20S 65T 65.00 Th/s $6.56 38,325,000
Ebang EBIT E12+ 50.00 Th/s $5.06 --
Goldshell LT6 3.35 Gh/s $6.74 --
Canaan Avalon 1166 PRO 72Th 72.00 Th/s $7.26 --
Innosilicon A9 ZMaster 50.00 kh/s $0.54 --
Bitmain Antminer S15 28.00 Th/s $2.84 --
Innosilicon A10 Pro+ 7GB 750.00 Mh/s $2.21 32,300,000
Bitmain Antminer T17+ 55Th 55.00 Th/s $5.56 --
MicroBT Whatsminer M32 68T 68.00 Th/s $6.86 39,900,000
Bitmain Antminer T17+ 58Th 58.00 Th/s $5.86 23,750,000
Innosilicon T3+ 67T 67.00 Th/s $6.76 --
MicroBT Whatsminer M20S 68T 68.00 Th/s $6.86 38,325,000
Obelisk SC1 Dual 1.10 Th/s $0.95 --
Bitmain Antminer T17+ 64Th 64.00 Th/s $6.46 30,400,000
Innosilicon T3 40T 40.00 Th/s $4.05 --
Innosilicon A11 Pro 8GB 1500Mh 1.50 Gh/s $4.38 --
Bitmain Antminer T17 42Th 42.00 Th/s $4.26 17,100,000
MicroBT Whatsminer M21 31.00 Th/s $3.15 --
Bitmain Antminer L3++ 596.00 Mh/s $1.20 8,550,000
Bitmain Antminer T15 23.00 Th/s $2.34 --
Goldshell KD LITE 12.20 Th/s $0.79 --
Bitmain Antminer S9k 13.50 Th/s $1.37 3,325,000
Bitmain Antminer S9 SE 16Th 16.00 Th/s $1.63 8,400,000
Bitmain Antminer Z15e 200.00 kh/s $2.14 --
Bitmain Antminer S9 SE 17Th 17.00 Th/s $1.73 8,400,000
Ebang EBIT E12 44.00 Th/s $4.46 --
Goldshell KD2 6.40 Th/s $0.42 --
Bitmain Antminer S11 20.50 Th/s $2.08 7,125,000
Canaan Avalon 911 18.00 Th/s $1.83 --
Bitmain Antminer T17e 53.00 Th/s $5.36 --
iBeLink BM-K1 5.30 Th/s $0.35 60,800,000
Ebang EBIT E9 5 11.50 Th/s $1.17 4,750,000
Bitmain Antminer S9j 14 5T 14.50 Th/s $1.48 3,990,000
MicroBT Whatsminer M10 33.00 Th/s $3.35 --
Obelisk SC1 Immersion 2.20 Th/s $1.89 --
Bitmain Antminer Z11 135.00 kh/s $1.45 --
Canaan Avalon 1047 37.00 Th/s $3.75 38,325,000
Bitmain Antminer T17 40Th 40.00 Th/s $4.05 12,825,000
Canaan Avalon 1146 56.00 Th/s $5.66 --
Innosilicon T2 Turbo+ 32T 32.00 Th/s $3.25 11,400,000
Ebang EBIT E9i+ 13.50 Th/s $1.37 5,700,000
Goldshell LB LITE 1.62 Th/s $1.44 --
FusionSilicon X1 12.96 Gh/s $0.59 --
Canaan Avalon 852 15.00 Th/s $1.53 13,205,000
Ebang EBIT E10 18.00 Th/s $1.83 6,175,000
iPollo B1L 50.00 Th/s $5.06 --
Innosilicon T3+ 57T 57.00 Th/s $5.76 --
MicroBT Whatsminer M21S 58T 58.00 Th/s $5.86 29,400,000
FusionSilicon X7 262.00 Gh/s $0.91 --
Innosilicon A9++ ZMaster 140.00 kh/s $1.51 --
Aladdin L2 30T 30.00 Th/s $3.05 --
Cheetah Miner F3-30T 30.00 Th/s $3.05 --
Innosilicon T2T-30T 30.00 Th/s $3.05 12,350,000
Bitmain Antminer Z11J 105.00 kh/s $1.13 --
Cheetah Miner F5M 53T 53.00 Th/s $5.36 42,000,000
Bitmain Antminer Z9 40.70 kh/s $0.44 14,725,000
iBeLink BM-K3 MAX 82.00 Th/s $5.34 --
Innosilicon T3 50T 50.00 Th/s $5.06 --
Innosilicon T2T-26T 26.00 Th/s $2.64 10,290,000
MicroBT Whatsminer M21S 56T 56.00 Th/s $5.66 27,300,000
Innosilicon A9+ ZMaster 120.00 kh/s $1.29 --
Goldshell LT5-Pro 2.45 Gh/s $4.93 --
Dayun Zig Z1+ 7.20 Gh/s $0.33 --
Dayun Zig Z1 6.80 Gh/s $0.31 --
Bitmain Antminer Z11E 70.00 kh/s $0.76 --
Ebang EBIT E9 3 16.00 Th/s $1.63 6,650,000
Cheetah Miner F1-24T 24.00 Th/s $2.44 7,220,000
Todek Toddminer C1 1.60 Th/s $0.68 --
Canaan Avalon 1066 50.00 Th/s $5.06 39,900,000
MicroBT Whatsminer M10S 55.00 Th/s $5.56 --
Ebang EBIT E10 1 18.00 Th/s $1.83 --
iBeLink BM-N1 6.60 Th/s $2.78 --
Dayun Zig Z1 Pro 13.00 Gh/s $0.60 --
Bitmain Antminer D7 1.29 Th/s $4.47 --
Bitmain Antminer K5 1.13 Th/s $0.48 --
Bitmain Antminer D5 119.00 Gh/s $0.41 --
iBeLink BM-K3 70.00 Th/s $4.56 --
Aladdin T1 32T 32.00 Th/s $3.25 --
StrongU STU-U6 420.00 Gh/s $1.46 --
FusionSilicon X7+ 320.00 Gh/s $1.11 --
Innosilicon T2T-37T 37.00 Th/s $3.75 --
Ebang EBIT E10 2 27.00 Th/s $2.74 --
Goldshell HS3 2.00 Th/s $0.95 --
Goldshell KD6 SE 25.30 Th/s $1.65 --
Ebang EBIT E10 3 24.00 Th/s $2.44 --
Goldshell KD5 18.00 Th/s $1.17 427,500,000
Goldshell KD6 29.20 Th/s $1.90 --
iBeLink BM-K1+ 15.00 Th/s $0.98 --
Todek Toddminer C1 Pro 3.00 Th/s $1.27 --
Goldshell KD MAX 40.20 Th/s $2.62 --
iBeLink BM-K1 MAX 32.00 Th/s $2.09 --
Spondoolies SPx36 540.00 Gh/s $1.88 --

خرید دستگاه های ماینر ASIC

فروشگاه ضمانت کالا خرید حضوری شهر خرید آنلاین
بانه ممتاز بانه خرید آنلاین
پرسیس بازار تهران خرید آنلاین

دستگاه ماینر ASIC چیست؟

اصطلاح Asic یا Application Specific Integrated Circuts به دستگاه‌ها یا مدارهای مجتمع خاص گفته می‌شود. ماینر Asic یا ایسک (یا ایزیک) یک سیستم الکترونیکی است که با هدفی خاص، مثلاً استخراج یک کوین با الگوریتم مشخص، طراحی و ساخته می‌شود. ایزیک شامل بخش‌های مختلف از جمله مادربورد، تراشه‌ها، اتصالات مختلف، فن و خنک‌کننده، نمایشگر و کلیدهای مختلف است.

در جدول بالا لیست دستگاه‌های ماینر Asic را به ترتیب بیشترین سودآوری روزانه مشاهده می‌کنید. این جدول شامل اطلاعات مختلف هر دستگاه از جمله مدل و نام دستگاه، تاریخ عرضه دستگاه، نرخ هش (Hash rate) یا سرعت پردازش، مصرف برق، الگوریتم مورد استفاده برای ماینینگ، درآمد دستگاه در 24 ساعت (بدون احتساب هزینه برق مصرفی) و برترین کوین و الگوریتم مربوط به هر دستگاه است.

همچنین برای بررسی و تحلیل بهترین دستگاه‌های موجود بازار می‌توانید بخش بهترین دستگاه ماینر بیت کوین مشاهده کنید.

چرا برخی از دستگاه‌ها قیمت ندارند؟

قیمت دستگاه‌های مندرج، معادل میانگین قیمت در بازار ایران است. دستگاه‌هایی که تعداد فروشنده کافی برای تعیین قیمت آنها در بازار وجود ندارد، بدون قیمت هستند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

357 دیدگاه
جدیدترین
قدیمی ترین بیشترین رأی
Inline Feedbacks
View all comments

سلام مه یک ماشین ماینیر نیاز دارم

سلام یه شماره بدین برای مشاوره تماس

بنده میخواهم راهکاری که با قیمت مناسب با دستگاه ماینر بیت کویین استخ اج کن ونیاز به راهنمایی شما دارم

سلام من یک ماینر t2tz دارم خیلی کم باهاش کار کردم ۷میلیون میفروشم هرکسی خواست اطلاع بده

سلام.خریدارم.ساکن کدوم شهر هستین؟

سلام. یک‌ دستگاه ماینر میخوام. لطفا کمک کنید تا بخرم

لیست قیمت و میزان درآمدها در این صفحه قابل مشاهده است. برای اطلاعات بیشتر با فروشندگان دستگاه ماینر تمایش بگیرید.

قیمتها اصلا درست نیست.
لطفا قیمتهارا اصلاح کنید.

سلام. لطفا به صورت موردی بفرمایید تا امکان بررسی وجود داشته باشد. ممنون

سلام من شرایط و مکان و برق عالی دارم برای مزرعه کسی پایه بود شراکت هستم

سلام شماره تماستون بفرستین با هم صبحت کنیم در موردش

شرایطت چی هست

سلام.من توان همکاری رو دارم.دوست داشتی در مورد همکاری و شرایطش صبحت میکنیم

ارادت اهل کجا هستید قربان

سلام قصد خرید دستگاه ماینر کاسپا مدل ICERIVER KAS KS0 PRO با هش ریت ۲۰۰ گیگاهرتز رو دارم آیا خرید این دستگاه به صرفه است؟ ماین کردن ارز کاسپا الان سودی داره؟

قیمت دستگاها تقریبا دو برابر قیمت واقعی هستش

ارز بیکری آپ ریزش ۸۰۰ درصدی ینی به زیر اعشار خواهد رسید

غیر از بیت کوین چه ارزی برای ماین مناسبه؟

بعد از هاوينگ m36 بخر بیت کوین

هرچی کوین دارین بفروشید کارش تمومه

سلام قیمت دستگاه خیلی بالا زدین
درآمد دستگاهها دقیق محاسبه شده است

چین لینک L5آماده یه تکون عالی

البته سقوط اولیه

چین لینک ۵s که گفتم سقوط میکنه کاری ندارم.
بیتکویین تا سقوط نکنه ارزهای ۵sبالا نمیاد تا قبل از ریزش برف یا سرمای سخت بیت سقوط نمیکند

هش فلو انشالله

ارز MAGIC نیاز به توجه داره فارسیش مجیک میشه

دوستان تحلیل های خودتون در مورد ارزها هم بزارید خیلی خوب میشه ممنون

بیت کوین به نظر من قطعا تا ۲۰ هزار تا احتمال کاهش داره اگر قصد سرمایه گذاری بلند مدت دارید میتونید صبر کنید تا شانس خودتون رو تو قیمت های پایین هم امتحان کنید.

ریزش ۱۲۰۰درصدی ارز ریپ چین در کشور چین ولی در ایران نمایش داده نمیشود و با قیمت بالا فروخته میشود بعدا همه ضرر خواهند نمود نخرید سقوط کرده

فقط دوج کویین ویا لایت کویین به اوج خودش در این ۲سال خواهد رسید تا روزها ویا ساعاتی دیگر
اگر درست گفتم رحمت کنید وگرنه لعنت

ریپ چین خدا حافظ ریزش سختی توی راه داری برای خریدارهاش متاسفم

هر ارزی که اسمش چین داره ریزش ۸۰درصدی را در ۴۸ساعت طی خواهد کرد مواظب باشید

دیدین گفتم ارز پرلل چین کلا توی ریزش هست و نزول خیلی خیلی بالایی داره .طوری خواهد شد که به نه عدد زیر اعشار خواهد رسید و عملا دارایی شما بر باد خواهد رفت

هر ارزی که داخل اسمش چین داشت ریزشی خیلی زیادی خواهد کرد در حد اعشار خواهد رسید
مثله ارز پرلل چین

ارز پرلل چین که گفتم قراره ریزش بکنه و اینقدر ریزش میکنه که در حد اعشار خواهد رسید نزدیک ۱۲۰۰درصد دیگر هم خواهد ریزش کرد نخرید عزیزان

دستگاه زیر ۱۰۰تراهش خریدن دیوانگیست

میشه راهنمایی کنی پیگیر خرید هستم

ارز پرلل چین در اریترون

سلام یه سوال در مورد دستگاه کاسپا میخواستم بگید با برق ۱۰۰وات هست و دامد۲۲دلار روزانه

قیمتش به زیر ۸ملیون خواهد رسید
روزی۲۰سنت خواهد داد ینی هر ۵روز یک دلار ماهی۶دلار

روزی حدود ۴ دلار

درامدش به زیر یک دلار نزدیک به ۵۰سنت خواهد رسید

و بعد درامدش به ۲۰سنت یعنی یک پنجم یک دلار خواهد رسید

سلام خواهشن اصلاح کنیدT2TH37که نوشتید۳.۶۲ درست نیست. تواین بیتکوین۳۰۶۰۰ داره میده۲.۴۰سنت مردم گمراه نکنیدبعدش نه هواگرم هستش بیشتردستکاه اگه خنکی خوب واسش نزارید میسوزند هاشبوردس

سلام عرض ادب خدمت شما ماینرهای دیگه ای هم هست ولی متأسفانه داخل لیست نیستند
مثلا m53s++332TH

ماینر دوج و کی دی باکس اصلی را از سایت جهان بازار خریدم .تشکر از رمزارز با معرفی خوبان

خوب به حرف من گوش بدید دوستانی که مبتدی هستن هرکسی به شما پیشنهاد داد بیا سرمایه گذاری کن باسود و فلان بهمان چشماتو میبتدی گوشاتم کر میکنی. خوب گوش کن تریدر موفق هرگز هرگز پیشنهاد نمیده بیا سرمایه گذاری کن بهت سود میرسونم وقت برای شما هرگز نمیزاره اما شمارو راهنمایی میکنه چون خودش کلی عذاب کشیده تا به جایگاه یک تریدر برسه. در اخر پوستت باید کنده بشه دوست عزیز تا یک تریدر بشی. آموزش ببین بجنگ، شکست بخور، افسرده شو خسته شو، اما بجنگ.

من از viabtc به کیف پولم انتقال دادم ولی به جای ۰۰۱ مبلغ ۰۰۰۱ به حسابم اومد ممنون میشم راهنمایی کنین

دوستان هرکسی از شما خواست در بازار مالی فارکس شروع به کار کنه باید آموزش کافی داشته باشه کسی که بدون آموزش سرمایه گذاری کنه به معنای واقعی ازدست دادن کل سرمایه خود هست پس سرمایه ی خود رابعهده ما بسپارید و سود تضمینی بگیرید

به نظر بنده بهترین ومطمئن ترین سرمایه گذاری برای دوستان سرمایه گذاری در بازارهای مالی هست بابهترین ابزارهای ترید باپیشرفته ترین و گرانترین رباتهای موجود کار وسرمایه خود را بعهده ما بسپارید باسود تضمینی

دوستان ما یه اکیپی از تریدر های فوق حرفه هستیم به شرط سودهی ۱۰۰درصد هرکسی از دوستان میل داره سرمایه گذاری کنه بهترین فرصت هست تادیر نشده یاعلی

سلام من ترید میکنم هرکسی از دوستان خواست سرمایه گذاری کنه من درخدمتم به شرط تریدر مافوق حرفه ای هرکسی ازدوستان خواست بامن تماس بگیره

من بخوام ۱۰۰ تا دویست سرمایه بیارم به چه صورته چه درامدی داره چه ضمانتی و ایا خودم را هم اموزش میدی و چه مدت اموزشم طول میکشه.ممنون

سلام و خسته نباشید خدمت همه دوستان
من تازه وارد هستم تو موضوع ماینر و ارز دیجیتال
سوالم اینه که میشه با یک ماینر دو یا سه ارز استخراج کرد ؟
بهترین ارز برای استخراج و برای من که تازه وارد هستم چیه از نظر شما اساتید ؟

شیزکوین بخر مال شیرازه

سلام وقت بخیر من میخوام باشما کار کنم

سلام قیمت ماینر e9i چنده الان.ممنون میشم اگر کسی میدونه قیمت بده

من به شخصه از CryptoMiner X HQ استفاده می‌کنم و بسیار راضی هستم! ماینرهای با کیفیت و قیمت مناسبی ارائه می‌دهند. همچنین خدمات پس از فروش و پشتیبانی آن‌ها بسیار عالی است. به همه دوستانم پیشنهاد می‌دهم از خدمات این شرکت برای استخراج بیت کوین استفاده کنند.

استفاده کننده ای یا فروشنده؟

اس۱۹

سلام و عرض ادب خدمت شما من یه دستگاه ماینر بیت کوین با تراشه بالا و کارکرد بالا میخواهم چی پیشنهاد میدید

Bitmain ks3 , ناقابل یکی دو میلیارد

قیمت خرید دستگاهی که واقعا درآمد خوبی داشته باشه خب مشخصه بالاس و خداکنه توان خریدشو همه مردم داشته باشن. حالا این ماینر در هر ۲۴ساعت چند دلار درآمد داره؟

سلام وقت بخیر دوستان نظرتون راجب مودم های استخراج کلونیوم چی هستش میگن میشه باهاش در روز ۱۰ الی ۵ میلیون درامد داشت اونم از طریق مصرف اینترنت بنظرتون همچین چیزی شدنی هستش؟

سلام ببخشید من ۳۰ عدد دستگاه بیت مین انت ماینر s 17
۷۳th
می خوام اولا مصرف برق هر عدد چقدر هست ثانیا چه جوری و از کجا باید تهیه کنم من ساکن شیراز هستم

سلام
هزینه برق دستگاه Bitmain Antminer s17 +76 برای برق خانگی بالا هست منظورم به صرفه هست یانه

اخه برق خانگی جدا از برق مورد نیاز هست و اینکه برای برق دستگاهها کابل آلمینیومی ۳در ۵۰ دارم

یک دستگاه اوکی هست اما دو یا به بالا فک نکنم بازم‌همون یدونه بستگی به مصرفش داره

سلام من محل شرایط ایجاد مزرعه دارم هرکی میتونه دستگاه بياره کار کنیم تهرانم

من می‌خوام بفروشم خریدار هست

چی داری و چند

چه جوری در ارتباط باشیم ؟

مجوز گرفتید ؟؟
از دستگاه ها سر در میارید ؟؟

سلام
شرایطتون چیه

سلام ipollo300…..فروختن ۸۰ ملیون الان نیم دلار میده به چه درد میخوره ناظر دیدگاه منو ثبت کن لطفا ….یا l3++ بخری اونوقت ۴۵تومن بده
به چه دردی میخوره
یا اون بابایی s19proخرید۱ملیاردهشتصد اون روزی ۵۰۰تومن به چه دردیش میخوره
نخرید ملت

L3++قیمتش تو بازار شیراز الان هفت تومن شده من دوازده تا s9j داشتم هر کدوم خریدم پونزده تومن ولی ب موقع فروختم الان شده نه تومن میخام بگم مشکل از دستگاه های ماین نیست مشکل از سختی شبکه شده من پدرم تو بازار ارز دیجیتال در اومده از من میشنوید برای استخراج سراغ ارز هایی برید ک سختی شبکه پاینتری دارند پیگیر شبکه استخراجتون باشید اگه سختی شبکه زیاد شد فوری دستگاهتون رو بفروشید برید سراغ یه ارز دیگه ک سختی کمتری داشته باشه(کلا از ارزی ک سر زبون افتاده دوری کنید چ استخراجش چ ترید کردن) یا حق🖐🏻

الان با توجه به افت قیمت رمز ارزها شما چه ماینری رو پیشنهاد میکنید؟
ممنون میشم پاسخ بدید

چه دستگاهی بخریم ؟
چه ارزی خوبه به نظر شما
با برق خونگی میخوام کار کنم
هیچی بلد نیستم

شما چه ارزی پیشنهاد میکنید؟ منظورم سختیش پایین باشه

آقا مگر ماست فروشیه نخواستی راحت ردش کنی بره . اونم تو ایران که انقدر بگیر ببند داره و کمبود انرژی داره. کلا هر کی میخره باید همون اول سودش رو ببره

قیمتهارو بالا گذاشتن.این خبرا هم نیستش.گول نخورین و نخرین

سلام خسته نباشید. من میخوام دستگاه
+Innosilicon A10. Pro
۷۵۰mh/h بخرم. میشه بیزحمت درمورد این دستگاه بهم توضیح بدین و بگین آیا مقرون به صرفه هست با نه. ممنون