لیست قیمت ماینر ⛏️(قیمت خرید دستگاه ماینینگ + درآمد روزانه)

لیست کامل دستگاه های ماینر ASIC

جدول در هر ساعت یکبار به روزرسانی می شود.

مدل دستگاه تاریخ عرضه نرخ هش مصرف برق الگوریتم درآمد 24 ساعت قیمت تومان
Bitmain Antminer L7 9500Mh Nov 2021 9.50 Gh/s 3425W Scrypt $22.02 388,500,000
Bitmain Antminer L7 9160Mh Nov 2021 9.16 Gh/s 3225W Scrypt $21.23 --
Bitmain Antminer L7 9050Mh Nov 2021 9.05 Gh/s 3260W Scrypt $20.98 --
MicroBT Whatsminer M53S Hydro May 2023 260.00 Th/s 6760W SHA-256 $19.77 --
Bitmain Antminer S19 XP Hydro Oct 2022 257.00 Th/s 5350W SHA-256 $19.54 --
MicroBT Whatsminer M53 Hydro May 2023 230.00 Th/s 6670W SHA-256 $17.49 --
Bitmain Antminer K7 Jan 2023 63.50 Th/s 3080W Eaglesong $15.46 --
Bitmain Antminer S19 Pro+ Hyd May 2022 198.00 Th/s 5445W SHA-256 $15.05 --
Bitmain Antminer KA3 Jan 2023 166.00 Th/s 3160W Kadena $14.87 --
Bitmain Antminer D9 Feb 2023 1.77 Th/s 2850W X11 $12.74 --
Bitmain Antminer Z15 Pro Jun 2023 840.00 kh/s 2560W Equihash $12.65 --
MicroBT Whatsminer M36S+ May 2023 164.00 Th/s 5576W SHA-256 $12.47 --
Bitmain Antminer S19 Hydro May 2020 151.00 Th/s 5230W SHA-256 $11.48 --
iPollo G1 Dec 2020 36.00 h/s 2800W <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Cuckatoo32</strong><span class="text-muted"> 36.00 h/s @ 2800W</span></li><li><strong>Cuckatoo31</strong><span class="text-muted"> 126.00 h/s @ 2800W</span></li></ul> $11.18 --
iPollo V1 Jun 2022 3.60 Gh/s 3100W <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Ethash4G</strong><span class="text-muted"> 3.60 Gh/s @ 3100W</span></li><li><strong>Ethash</strong><span class="text-muted"> 3.60 Gh/s @ 3100W</span></li></ul> $10.85 --
Goldshell SC6 SE Sep 2022 17.00 Th/s 3300W Sia $10.65 --
Bitmain Antminer S19 XP Jul 2022 140.00 Th/s 3010W SHA-256 $10.64 --
Canaan Avalon 1366 Dec 2022 130.00 Th/s 3250W SHA-256 $9.88 --
MicroBT Whatsminer M50S Jul 2022 126.00 Th/s 3276W SHA-256 $9.58 --
Bitmain Antminer S19J Pro+ 122Th Dec 2022 122.00 Th/s 3355W SHA-256 $9.28 --
Bitmain Antminer D7 Oct 2021 1.29 Th/s 3148W X11 $9.25 --
Bitmain Antminer E9 Pro Feb 2023 3.68 Gh/s 2200W <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Ethash</strong><span class="text-muted"> 3.68 Gh/s @ 2200W</span></li><li><strong>Ethash4G</strong><span class="text-muted"> 3.68 Gh/s @ 2200W</span></li></ul> $8.83 --
MicroBT Whatsminer M50 Jul 2022 112.00 Th/s 3248W SHA-256 $8.62 --
Bitmain Antminer S19J 110Th Jun 2021 110.00 Th/s 3960W SHA-256 $8.51 86,450,000
Bitmain Antminer S19 Pro Jun 2020 110.00 Th/s 3250W SHA-256 $8.51 110,250,000
Canaan 1346 Dec 2022 110.00 Th/s 3300W SHA-256 $8.51 --
MicroBT Whatsminer M30S++ 110T Apr 2020 110.00 Th/s 3410W SHA-256 $8.51 --
MicroBT Whatsminer M30S++ 106T Apr 2020 106.00 Th/s 3400W SHA-256 $8.28 --
Bitmain Antminer S19J Pro 104Th Jun 2021 104.00 Th/s 3068W SHA-256 $8.17 --
MicroBT Whatsminer M30S+ 100T Apr 2020 100.00 Th/s 3400W SHA-256 $7.93 --
Bitmain Antminer S19J Pro 100Th Jun 2021 100.00 Th/s 2950W SHA-256 $7.93 86,450,000
Goldshell LT6 Jan 2022 3.35 Gh/s 3200W Scrypt $7.76 --
Canaan Avalon 1246 96T Dec 2020 96.00 Th/s 3420W SHA-256 $7.69 --
Bitmain Antminer S19J Pro 96Th Jul 2021 96.00 Th/s 2832W SHA-256 $7.69 --
Bitmain Antminer S19 95Th Jun 2020 95.00 Th/s 3250W SHA-256 $7.63 81,900,000
iBeLink S1 Max May 2022 12.00 Th/s 3150W Sia $7.54 --
Bitmain Antminer S19J 90Th Jun 2021 90.00 Th/s 3250W SHA-256 $7.33 --
MicroBT Whatsminer M30s Mar 2020 88.00 Th/s 3344W SHA-256 $7.20 --
Canaan Avalon 1246 85T Jan 2021 85.00 Th/s 3230W SHA-256 $7.01 --
Bitmain Antminer T19 Jun 2020 84.00 Th/s 3150W SHA-256 $6.95 66,500,000
MicroBT Whatsminer M31S+ 82T Apr 2020 82.00 Th/s 3444W SHA-256 $6.82 --
Goldshell HS6 Apr 2022 10.60 Th/s 2350W <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Handshake</strong><span class="text-muted"> 4.30 Th/s @ 3250W</span></li><li><strong>Sia</strong><span class="text-muted"> 10.60 Th/s @ 2350W</span></li></ul> $6.67 --
Canaan Avalon 1166 PRO 78Th Aug 2020 78.00 Th/s 3276W SHA-256 $6.56 --
Bitmain Antminer S17+ 76Th Dec 2019 76.00 Th/s 3040W SHA-256 $6.43 42,000,000
MicroBT Whatsminer M31S+ 76T Apr 2020 76.00 Th/s 3344W SHA-256 $6.43 55,650,000
Bitmain Antminer Z15 Jun 2020 420.00 kh/s 1510W Equihash $6.36 109,250,000
iBeLink BM-K3 Dec 2022 70.00 Th/s 3300W Kadena $6.27 --
Bitmain Antminer S17+ 73Th Dec 2019 73.00 Th/s 2920W SHA-256 $6.23 38,000,000
Canaan Avalon 1166 PRO 72Th Aug 2020 72.00 Th/s 3420W SHA-256 $6.16 --
iBeLink BM-N3 Dec 2022 25.00 Th/s 3300W Eaglesong $6.09 --
Bitmain Antminer S17+ 70Th Jan 2020 70.00 Th/s 2800W SHA-256 $6.02 42,000,000
MicroBT Whatsminer M31S 70T Apr 2020 70.00 Th/s 3220W SHA-256 $6.02 75,600,000
Jasminer X4 Nov 2021 2.50 Gh/s 1200W Ethash $6.00 --
MicroBT Whatsminer M31S+ 68T Apr 2020 68.00 Th/s 3128W SHA-256 $5.88 --
MicroBT Whatsminer M32 68T Aug 2020 68.00 Th/s 3312W SHA-256 $5.88 40,375,000
MicroBT Whatsminer M20S 68T Sep 2019 68.00 Th/s 3360W SHA-256 $5.88 44,625,000
Canaan Avalon 1126 Apr 2018 68.00 Th/s 3243W SHA-256 $5.88 --
Canaan Avalon 1166 Jan 2020 68.00 Th/s 3196W SHA-256 $5.88 --
Bitmain Antminer S17+ 67Th Feb 2020 67.00 Th/s 2680W SHA-256 $5.81 --
Innosilicon T3+ 67T Nov 2019 67.00 Th/s 3300W SHA-256 $5.81 --
Bitmain Antminer E9 Jul 2022 2.40 Gh/s 1920W <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Ethash</strong><span class="text-muted"> 2.40 Gh/s @ 1920W</span></li><li><strong>Ethash4G</strong><span class="text-muted"> 2.40 Gh/s @ 1920W</span></li></ul> $5.76 --
Goldshell LT5-Pro Aug 2021 2.45 Gh/s 3100W Scrypt $5.68 --
MicroBT Whatsminer M20S 65T Nov 2019 65.00 Th/s 3120W SHA-256 $5.67 44,625,000
Bitmain Antminer S17e 64T Sep 2019 64.00 Th/s 2880W SHA-256 $5.60 38,000,000
Bitmain Antminer T17+ 64Th Dec 2019 64.00 Th/s 3200W SHA-256 $5.60 32,300,000
Bitmain Antminer S17e 60T Sep 2019 60.00 Th/s 2880W SHA-256 $5.31 --
Cheetah Miner F5i-60T Oct 2019 60.00 Th/s 2820W SHA-256 $5.31 --
Bitmain Antminer S17 59Th Sep 2019 59.00 Th/s 2385W SHA-256 $5.24 32,300,000
Bitmain Antminer S17 Pro 59Th Feb 2020 59.00 Th/s 2300W SHA-256 $5.24 33,250,000
Bitmain Antminer HS3 Dec 2022 9.00 Th/s 2080W Handshake $5.16 --
Goldshell HS6 SE Nov 2022 8.20 Th/s 2000W <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Handshake</strong><span class="text-muted"> 3.70 Th/s @ 3400W</span></li><li><strong>Sia</strong><span class="text-muted"> 8.20 Th/s @ 2000W</span></li></ul> $5.16 --
MicroBT Whatsminer M21S 58T Nov 2019 58.00 Th/s 3360W SHA-256 $5.16 24,150,000
Bitmain Antminer T17+ 58Th Jan 2020 58.00 Th/s 2900W SHA-256 $5.16 26,250,000
Innosilicon A6+ LTC Master Jan 2019 2.20 Gh/s 2100W Scrypt $5.10 --
Innosilicon T3+ 57T Oct 2019 57.00 Th/s 3300W SHA-256 $5.09 --
Bitmain Antminer S17 56Th Apr 2019 56.00 Th/s 2520W SHA-256 $5.01 32,300,000
MicroBT Whatsminer M21S 56T Jul 2019 56.00 Th/s 3360W SHA-256 $5.01 30,450,000
Bitmain Antminer S17 Pro 56Th Jun 2019 56.00 Th/s 2212W SHA-256 $5.01 33,250,000
Canaan Avalon 1146 Feb 2020 56.00 Th/s 3192W SHA-256 $5.01 --
Bitmain Antminer T17+ 55Th Mar 2020 55.00 Th/s 2750W SHA-256 $4.94 38,950,000
MicroBT Whatsminer M10S Sep 2018 55.00 Th/s 3500W SHA-256 $4.94 --
Bitmain Antminer T17e Nov 2019 53.00 Th/s 2915W SHA-256 $4.79 --
Bitmain Antminer S17 Pro 53Th Apr 2019 53.00 Th/s 2094W SHA-256 $4.79 31,500,000
Bitmain Antminer S17 53Th Apr 2019 53.00 Th/s 2385W SHA-256 $4.79 24,035,000
Cheetah Miner F5M 53T Nov 2019 53.00 Th/s 3180W SHA-256 $4.79 --
Goldshell LT5 Mar 2021 2.05 Gh/s 2080W Scrypt $4.75 --
Goldshell CK6 Jan 2022 19.30 Th/s 3300W Eaglesong $4.70 --
Bitmain Antminer S17 Pro 50Th Apr 2019 50.00 Th/s 1975W SHA-256 $4.56 31,500,000
Canaan Avalon 1066 Oct 2019 50.00 Th/s 3250W SHA-256 $4.56 39,900,000
iPollo B1L Mar 2022 50.00 Th/s 3000W SHA-256 $4.56 --
Innosilicon T3 50T Aug 2019 50.00 Th/s 3100W SHA-256 $4.56 --
Ebang EBIT E12+ Aug 2019 50.00 Th/s 2500W SHA-256 $4.56 36,100,000
Innosilicon A11 Pro 8GB 1500Mh Nov 2021 1.50 Gh/s 2350W <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Ethash</strong><span class="text-muted"> 1.50 Gh/s @ 2350W</span></li><li><strong>Ethash4G</strong><span class="text-muted"> 1.50 Gh/s @ 2350W</span></li></ul> $4.52 --
Jasminer X16-Q Nov 2022 1.85 Gh/s 630W <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Ethash</strong><span class="text-muted"> 1.85 Gh/s @ 630W</span></li><li><strong>Ethash4G</strong><span class="text-muted"> 1.85 Gh/s @ 630W</span></li></ul> $4.43 --
iPollo V1 Classic Jun 2022 1.55 Gh/s 1240W Ethash4G $4.32 --
StrongU STU-U8 Jul 2019 46.00 Th/s 2100W SHA-256 $4.24 --
MicroBT Whatsminer M20 45T Nov 2019 45.00 Th/s 2160W SHA-256 $4.16 --
Goldshell CK6 SE Jan 2023 17.00 Th/s 3300W Eaglesong $4.14 --
Ebang EBIT E12 Aug 2019 44.00 Th/s 2500W SHA-256 $4.08 47,500,000
Ebang EBIT E11++ Nov 2018 44.00 Th/s 1980W SHA-256 $4.08 --
Innosilicon T3 43T Dec 2018 43.00 Th/s 2100W SHA-256 $4.00 --
Bitmain Antminer T17 42Th Jan 2020 42.00 Th/s 2310W SHA-256 $3.92 15,645,000
Spondoolies SPx36 Sep 2018 540.00 Gh/s 4400W X11 $3.89 --
Bitmain Antminer T17 40Th May 2019 40.00 Th/s 2520W SHA-256 $3.76 16,275,000
Innosilicon T3 40T Aug 2019 40.00 Th/s 2200W SHA-256 $3.76 --
Goldshell LT LITE Apr 2022 1.62 Gh/s 1450W Scrypt $3.75 --
Goldshell KD MAX Jun 2022 40.20 Th/s 3350W Kadena $3.60 --
BlackMiner F2 Sep 2018 6.60 Gh/s 1202W <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Odocrypt</strong><span class="text-muted"> 6.60 Gh/s @ 1202W</span></li><li><strong>Kadena</strong><span class="text-muted"> 67.66 Gh/s @ 682W</span></li><li><strong>SHA3Solidity</strong><span class="text-muted"> 27.40 Gh/s @ 885W</span></li><li><strong>K12</strong><span class="text-muted"> 65.88 Gh/s @ 912W</span></li></ul> $3.57 --
Innosilicon T2T-37T Sep 2019 37.00 Th/s 3100W SHA-256 $3.51 --
Canaan Avalon 1047 Sep 2019 37.00 Th/s 2380W SHA-256 $3.51 38,325,000
Goldshell HS5 Feb 2021 5.40 Th/s 1500W <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Handshake</strong><span class="text-muted"> 2.70 Th/s @ 2650W</span></li><li><strong>Sia</strong><span class="text-muted"> 5.40 Th/s @ 1500W</span></li></ul> $3.41 --
StrongU STU-U1++ Aug 2019 52.00 Th/s 2200W Blake (14r) $3.21 --
MicroBT Whatsminer M10 Sep 2018 33.00 Th/s 2145W SHA-256 $3.17 --
Goldshell LB LITE Aug 2022 1.62 Th/s 1450W LBRY $3.12 --
BlackMiner F1-Ultra Feb 2020 5.75 Gh/s 1160W <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Odocrypt</strong><span class="text-muted"> 5.75 Gh/s @ 1160W</span></li><li><strong>Eaglesong</strong><span class="text-muted"> 26.50 Gh/s @ 1140W</span></li><li><strong>K12</strong><span class="text-muted"> 61.20 Gh/s @ 850W</span></li><li><strong>Handshake</strong><span class="text-muted"> 4.30 Gh/s @ 550W</span></li></ul> $3.11 --
Aladdin T1 32T Aug 2019 32.00 Th/s 2800W SHA-256 $3.08 --
Innosilicon T2 Turbo+ 32T Sep 2018 32.00 Th/s 2200W SHA-256 $3.08 11,875,000
Bitmain Antminer Z15e Nov 2021 200.00 kh/s 1510W Equihash $3.04 --
StrongU STU-U6 Nov 2019 420.00 Gh/s 2100W X11 $3.02 --
MicroBT Whatsminer M21 Sep 2019 31.00 Th/s 1860W SHA-256 $2.99 --
Goldshell CK5 Feb 2021 12.00 Th/s 2400W Eaglesong $2.92 --
Aladdin L2 30T Nov 2019 30.00 Th/s 2200W SHA-256 $2.91 --
Innosilicon T2T-30T Jun 2019 30.00 Th/s 2200W SHA-256 $2.91 12,350,000
Cheetah Miner F3-30T Jul 2019 30.00 Th/s 2200W SHA-256 $2.91 --
iBeLink BM-K1 MAX Jun 2022 32.00 Th/s 3200W Kadena $2.87 --
BlackMiner F1+ Apr 2019 5.04 Gh/s 937W <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Lyra2z</strong><span class="text-muted"> 93.00 Mh/s @ 708W</span></li><li><strong>Skein</strong><span class="text-muted"> 7.56 Gh/s @ 708W</span></li><li><strong>Lyra2REv2</strong><span class="text-muted"> 324.00 Mh/s @ 708W</span></li><li><strong>PHI1612</strong><span class="text-muted"> 470.00 Mh/s @ 708W</span></li><li><strong>Keccak</strong><span class="text-muted"> 34.90 Gh/s @ 708W</span></li><li><strong>BCD</strong><span class="text-muted"> 278.00 Mh/s @ 708W</span></li><li><strong>Lyra2REv3</strong><span class="text-muted"> 360.00 Mh/s @ 708W</span></li><li><strong>Odocrypt</strong><span class="text-muted"> 5.04 Gh/s @ 937W</span></li><li><strong>Tribus</strong><span class="text-muted"> 4.40 Gh/s @ 870W</span></li><li><strong>BlockStamp</strong><span class="text-muted"> 27.00 Gh/s @ 900W</span></li><li><strong>PHI2</strong><span class="text-muted"> 130.00 Mh/s @ 850W</span></li><li><strong>SHA3Solidity</strong><span class="text-muted"> 35.00 Gh/s @ 1020W</span></li><li><strong>K12</strong><span class="text-muted"> 65.00 Gh/s @ 900W</span></li><li><strong>Eaglesong</strong><span class="text-muted"> 22.00 Gh/s @ 860W</span></li><li><strong>Handshake</strong><span class="text-muted"> 4.00 Gh/s @ 500W</span></li></ul> $2.73 --
Bitmain Antminer S15 Dec 2018 28.00 Th/s 1600W SHA-256 $2.73 --
MicroBT Whatsminer D1 Nov 2018 44.00 Th/s 2200W Blake (14r) $2.72 --
Ebang EBIT E10 2 Jul 2019 27.00 Th/s 2700W SHA-256 $2.64 14,250,000
Goldshell KD6 Apr 2022 29.20 Th/s 2630W Kadena $2.62 --
Innosilicon T2T-26T Jun 2018 26.00 Th/s 2100W SHA-256 $2.55 13,650,000
Jasminer X4-Q Nov 2022 1.04 Gh/s 370W Ethash4G $2.45 --
Ebang EBIT E10 3 Jul 2019 24.00 Th/s 2640W SHA-256 $2.37 19,950,000
Cheetah Miner F1-24T Jul 2019 24.00 Th/s 2100W SHA-256 $2.37 7,220,000
FusionSilicon X7+ Mar 2019 320.00 Gh/s 2000W X11 $2.30 --
Bitmain Antminer T15 Dec 2018 23.00 Th/s 1540W SHA-256 $2.28 12,600,000
Goldshell KD6 SE Jun 2022 25.30 Th/s 2300W Kadena $2.27 --
Innosilicon A10 Pro+ 7GB Jan 2021 750.00 Mh/s 1350W <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Ethash</strong><span class="text-muted"> 750.00 Mh/s @ 1350W</span></li><li><strong>Ethash4G</strong><span class="text-muted"> 750.00 Mh/s @ 1350W</span></li></ul> $2.26 --
Bitmain Antminer DR5 (35Th) Sep 2021 35.00 Th/s 1800W Blake (14r) $2.16 278,250,000
Innosilicon A9++ ZMaster May 2019 140.00 kh/s 1550W Equihash $2.13 --
Bitmain Antminer Z11 Apr 2019 135.00 kh/s 1418W Equihash $2.05 --
Bitmain Antminer S11 Jan 2019 20.50 Th/s 1530W SHA-256 $2.05 8,925,000
Baikal BK-G28 Oct 2018 28.00 Gh/s 450W <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Quark</strong><span class="text-muted"> 28.00 Gh/s @ 800W</span></li><li><strong>Qubit</strong><span class="text-muted"> 28.00 Gh/s @ 850W</span></li><li><strong>Myr-Groestl</strong><span class="text-muted"> 28.00 Gh/s @ 350W</span></li><li><strong>Skein</strong><span class="text-muted"> 14.00 Gh/s @ 300W</span></li><li><strong>X11Gost</strong><span class="text-muted"> 3.50 Gh/s @ 450W</span></li><li><strong>Groestl</strong><span class="text-muted"> 28.00 Gh/s @ 450W</span></li></ul> $2.02 --
Bitmain Antminer T15 (eco mode) Dec 2018 20.00 Th/s 1200W SHA-256 $2.00 12,600,000
Jasminer X4-Q-Z Dec 2022 840.00 Mh/s 340W Ethash4G $1.98 --
FusionSilicon X7 Feb 2019 262.00 Gh/s 1300W X11 $1.89 --
Goldshell HS LITE Mar 2022 2.90 Th/s 700W <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Handshake</strong><span class="text-muted"> 1.36 Th/s @ 1250W</span></li><li><strong>Sia</strong><span class="text-muted"> 2.90 Th/s @ 700W</span></li></ul> $1.83 --
Innosilicon A9+ ZMaster Jan 2019 120.00 kh/s 1550W Equihash $1.82 --
Ebang EBIT E10 May 2019 18.00 Th/s 1650W SHA-256 $1.81 6,175,000
Ebang EBIT E10 1 Jan 2018 18.00 Th/s 1980W SHA-256 $1.81 6,175,000
Canaan Avalon 911 Jul 2019 18.00 Th/s 1440W SHA-256 $1.81 --
Bitmain Antminer S9 SE 17Th Dec 2019 17.00 Th/s 1360W SHA-256 $1.72 8,400,000
Bitmain Antminer S15 (eco mode) Dec 2018 17.00 Th/s 850W SHA-256 $1.72 --
Bitmain Antminer S9 SE 16Th Jul 2019 16.00 Th/s 1280W SHA-256 $1.62 8,400,000
Ebang EBIT E9 3 May 2019 16.00 Th/s 1760W SHA-256 $1.62 7,350,000
Goldshell KD5 Mar 2021 18.00 Th/s 2250W Kadena $1.61 472,500,000
iBeLink BM-N1 Nov 2020 6.60 Th/s 2400W Eaglesong $1.61 --
Bitmain Antminer Z11J Aug 2019 105.00 kh/s 1418W Equihash $1.60 --
Goldshell CK LITE Mar 2022 6.30 Th/s 1200W Eaglesong $1.53 --
Canaan Avalon 852 Jun 2019 15.00 Th/s 1500W SHA-256 $1.53 --
Innosilicon A10 Pro 500Mh Jun 2020 500.00 Mh/s 860W <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Ethash4G</strong><span class="text-muted"> 500.00 Mh/s @ 860W</span></li><li><strong>Ethash</strong><span class="text-muted"> 500.00 Mh/s @ 860W</span></li></ul> $1.51 78,750,000
Bitmain Antminer S9j 14 5T Aug 2018 14.50 Th/s 1350W SHA-256 $1.48 3,800,000
Goldshell KD LITE Jun 2022 16.20 Th/s 1330W <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Kadena</strong><span class="text-muted"> 16.20 Th/s @ 1330W</span></li><li><strong>Kadena</strong><span class="text-muted"> 12.20 Th/s @ 900W</span></li></ul> $1.45 --
Obelisk SC1 Immersion Mar 2019 2.20 Th/s 1600W Sia $1.39 --
Bitmain Antminer L3++ May 2018 596.00 Mh/s 1050W Scrypt $1.38 9,975,000
Bitmain Antminer S9k Aug 2019 13.50 Th/s 1148W SHA-256 $1.38 4,200,000
Ebang EBIT E9i+ Jun 2019 13.50 Th/s 1420W SHA-256 $1.38 6,300,000
iBeLink BM-K1+ Sep 2021 15.00 Th/s 2250W Kadena $1.34 --
Jasminer X4-1U Nov 2021 520.00 Mh/s 240W <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Ethash</strong><span class="text-muted"> 520.00 Mh/s @ 240W</span></li><li><strong>Ethash4G</strong><span class="text-muted"> 520.00 Mh/s @ 240W</span></li></ul> $1.25 --
iPollo Mini SE Plus Aug 2022 400.00 Mh/s 232W <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Ethash</strong><span class="text-muted"> 400.00 Mh/s @ 232W</span></li><li><strong>Ethash4G</strong><span class="text-muted"> 400.00 Mh/s @ 232W</span></li></ul> $1.21 --
Goldshell SC BOX II Mar 2023 1.90 Th/s 400W <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Sia</strong><span class="text-muted"> 1.90 Th/s @ 400W</span></li><li><strong>Sia</strong><span class="text-muted"> 1.45 Th/s @ 260W</span></li></ul> $1.20 --
Ebang EBIT E9 5 Jul 2019 11.50 Th/s 1200W SHA-256 $1.18 3,325,000
Bitmain Antminer L3+ Oct 2017 504.00 Mh/s 705W Scrypt $1.17 9,450,000
Goldshell HS3 Jul 2020 2.00 Th/s 2000W Handshake $1.15 --
Bitmain Antminer Z11E Aug 2019 70.00 kh/s 1390W Equihash $1.06 --
Jasminer X4-Z Dec 2022 420.00 Mh/s 210W Ethash4G $0.99 --
iPollo V1 Mini Aug 2022 300.00 Mh/s 240W <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Ethash</strong><span class="text-muted"> 300.00 Mh/s @ 240W</span></li><li><strong>Ethash4G</strong><span class="text-muted"> 300.00 Mh/s @ 240W</span></li></ul> $0.90 --
Dayun Zig Z1 Pro Jul 2019 13.00 Gh/s 1500W Lyra2REv2 $0.89 --
FusionSilicon X1 Jan 2019 12.96 Gh/s 1100W Lyra2REv2 $0.89 --
Bitmain Antminer D5 Nov 2018 119.00 Gh/s 1566W X11 $0.86 --
StrongU STU-U1+ Oct 2018 12.80 Th/s 1850W Blake (14r) $0.79 --
iPollo V1 Mini Classic Plus Jun 2022 280.00 Mh/s 270W Ethash4G $0.78 --
Innosilicon A9 ZMaster Jun 2018 50.00 kh/s 620W Equihash $0.76 --
Todek Toddminer C1 Pro Apr 2020 3.00 Th/s 2700W Eaglesong $0.73 --
Obelisk SC1 Dual Mar 2019 1.10 Th/s 900W Sia $0.70 --
StrongU STU-U1 Oct 2018 11.00 Th/s 1600W Blake (14r) $0.68 --
Bitmain Antminer Z9 Sep 2018 40.70 kh/s 1150W Equihash $0.62 16,275,000
iPollo Mini SE Aug 2022 200.00 Mh/s 116W <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Ethash</strong><span class="text-muted"> 200.00 Mh/s @ 116W</span></li><li><strong>Ethash4G</strong><span class="text-muted"> 200.00 Mh/s @ 116W</span></li></ul> $0.60 --
Goldshell KD2 Mar 2021 6.40 Th/s 830W Kadena $0.57 --
Goldshell SC BOX Apr 2022 900.00 Gh/s 200W Sia $0.57 --
Goldshell CK BOX II Jan 2023 2.10 Th/s 400W <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Eaglesong</strong><span class="text-muted"> 2.10 Th/s @ 400W</span></li><li><strong>Eaglesong</strong><span class="text-muted"> 1.54 Th/s @ 260W</span></li></ul> $0.51 --
Dayun Zig Z1+ Oct 2018 7.20 Gh/s 1200W Lyra2REv2 $0.49 --
Goldshell Mini-DOGE Pro Apr 2022 205.00 Mh/s 220W Scrypt $0.48 --
iBeLink BM-K1 Nov 2020 5.30 Th/s 835W Kadena $0.47 73,500,000
Dayun Zig Z1 Sep 2018 6.80 Gh/s 1200W Lyra2REv2 $0.47 --
Goldshell KD BOX II Jan 2023 5.00 Th/s 400W <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Kadena</strong><span class="text-muted"> 5.00 Th/s @ 400W</span></li><li><strong>Kadena</strong><span class="text-muted"> 3.50 Th/s @ 260W</span></li></ul> $0.45 --
Goldshell Mini-DOGE Jun 2021 185.00 Mh/s 233W Scrypt $0.43 --
Todek Toddminer C1 Mar 2020 1.60 Th/s 1380W Eaglesong $0.39 --
Obelisk SC1 Slim Jan 2019 550.00 Gh/s 450W Sia $0.35 --
Obelisk SC1 Jun 2018 550.00 Gh/s 500W Sia $0.35 --
Goldshell HS-BOX Jun 2021 540.00 Gh/s 150W <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Handshake</strong><span class="text-muted"> 235.00 Gh/s @ 230W</span></li><li><strong>Sia</strong><span class="text-muted"> 540.00 Gh/s @ 150W</span></li></ul> $0.34 --
Goldshell LB BOX Aug 2021 175.00 Gh/s 162W LBRY $0.34 --
iPollo G1 Mini Jan 2021 1.00 h/s 120W <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Cuckatoo32</strong><span class="text-muted"> 1.00 h/s @ 120W</span></li><li><strong>Cuckatoo31</strong><span class="text-muted"> 4.00 h/s @ 120W</span></li></ul> $0.31 --
Bitmain Antminer K5 Apr 2020 1.13 Th/s 1580W Eaglesong $0.28 36,100,000
Goldshell CK-BOX Jul 2021 1.05 Th/s 215W Eaglesong $0.26 --
Goldshell ST BOX Aug 2021 13.90 kh/s 65W CryptoNightSTC $0.25 --
Goldshell KD BOX PRO Mar 2022 2.60 Th/s 230W Kadena $0.23 --
Goldshell LB1 Apr 2021 87.00 Gh/s 80W LBRY $0.17 --
Jasminer X4 Brick Dec 2021 65.00 Mh/s 30W <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Ethash</strong><span class="text-muted"> 65.00 Mh/s @ 30W</span></li><li><strong>Ethash4G</strong><span class="text-muted"> 65.00 Mh/s @ 30W</span></li></ul> $0.16 --
Goldshell KDA box May 2021 1.60 Th/s 205W Kadena $0.14 --
مدل دستگاه نرخ هش درآمد 24 ساعت قیمت تومان
Bitmain Antminer L7 9500Mh 9.50 Gh/s $22.02 388,500,000
Bitmain Antminer L7 9160Mh 9.16 Gh/s $21.23 --
Bitmain Antminer L7 9050Mh 9.05 Gh/s $20.98 --
MicroBT Whatsminer M53S Hydro 260.00 Th/s $19.77 --
Bitmain Antminer S19 XP Hydro 257.00 Th/s $19.54 --
MicroBT Whatsminer M53 Hydro 230.00 Th/s $17.49 --
Bitmain Antminer K7 63.50 Th/s $15.46 --
Bitmain Antminer S19 Pro+ Hyd 198.00 Th/s $15.05 --
Bitmain Antminer KA3 166.00 Th/s $14.87 --
Bitmain Antminer D9 1.77 Th/s $12.74 --
Bitmain Antminer Z15 Pro 840.00 kh/s $12.65 --
MicroBT Whatsminer M36S+ 164.00 Th/s $12.47 --
Bitmain Antminer S19 Hydro 151.00 Th/s $11.48 --
iPollo G1 36.00 h/s $11.18 --
iPollo V1 3.60 Gh/s $10.85 --
Goldshell SC6 SE 17.00 Th/s $10.65 --
Bitmain Antminer S19 XP 140.00 Th/s $10.64 --
Canaan Avalon 1366 130.00 Th/s $9.88 --
MicroBT Whatsminer M50S 126.00 Th/s $9.58 --
Bitmain Antminer S19J Pro+ 122Th 122.00 Th/s $9.28 --
Bitmain Antminer D7 1.29 Th/s $9.25 --
Bitmain Antminer E9 Pro 3.68 Gh/s $8.83 --
MicroBT Whatsminer M50 112.00 Th/s $8.62 --
Bitmain Antminer S19J 110Th 110.00 Th/s $8.51 86,450,000
Bitmain Antminer S19 Pro 110.00 Th/s $8.51 110,250,000
Canaan 1346 110.00 Th/s $8.51 --
MicroBT Whatsminer M30S++ 110T 110.00 Th/s $8.51 --
MicroBT Whatsminer M30S++ 106T 106.00 Th/s $8.28 --
Bitmain Antminer S19J Pro 104Th 104.00 Th/s $8.17 --
MicroBT Whatsminer M30S+ 100T 100.00 Th/s $7.93 --
Bitmain Antminer S19J Pro 100Th 100.00 Th/s $7.93 86,450,000
Goldshell LT6 3.35 Gh/s $7.76 --
Canaan Avalon 1246 96T 96.00 Th/s $7.69 --
Bitmain Antminer S19J Pro 96Th 96.00 Th/s $7.69 --
Bitmain Antminer S19 95Th 95.00 Th/s $7.63 81,900,000
iBeLink S1 Max 12.00 Th/s $7.54 --
Bitmain Antminer S19J 90Th 90.00 Th/s $7.33 --
MicroBT Whatsminer M30s 88.00 Th/s $7.20 --
Canaan Avalon 1246 85T 85.00 Th/s $7.01 --
Bitmain Antminer T19 84.00 Th/s $6.95 66,500,000
MicroBT Whatsminer M31S+ 82T 82.00 Th/s $6.82 --
Goldshell HS6 10.60 Th/s $6.67 --
Canaan Avalon 1166 PRO 78Th 78.00 Th/s $6.56 --
Bitmain Antminer S17+ 76Th 76.00 Th/s $6.43 42,000,000
MicroBT Whatsminer M31S+ 76T 76.00 Th/s $6.43 55,650,000
Bitmain Antminer Z15 420.00 kh/s $6.36 109,250,000
iBeLink BM-K3 70.00 Th/s $6.27 --
Bitmain Antminer S17+ 73Th 73.00 Th/s $6.23 38,000,000
Canaan Avalon 1166 PRO 72Th 72.00 Th/s $6.16 --
iBeLink BM-N3 25.00 Th/s $6.09 --
Bitmain Antminer S17+ 70Th 70.00 Th/s $6.02 42,000,000
MicroBT Whatsminer M31S 70T 70.00 Th/s $6.02 75,600,000
Jasminer X4 2.50 Gh/s $6.00 --
MicroBT Whatsminer M31S+ 68T 68.00 Th/s $5.88 --
MicroBT Whatsminer M32 68T 68.00 Th/s $5.88 40,375,000
MicroBT Whatsminer M20S 68T 68.00 Th/s $5.88 44,625,000
Canaan Avalon 1126 68.00 Th/s $5.88 --
Canaan Avalon 1166 68.00 Th/s $5.88 --
Bitmain Antminer S17+ 67Th 67.00 Th/s $5.81 --
Innosilicon T3+ 67T 67.00 Th/s $5.81 --
Bitmain Antminer E9 2.40 Gh/s $5.76 --
Goldshell LT5-Pro 2.45 Gh/s $5.68 --
MicroBT Whatsminer M20S 65T 65.00 Th/s $5.67 44,625,000
Bitmain Antminer S17e 64T 64.00 Th/s $5.60 38,000,000
Bitmain Antminer T17+ 64Th 64.00 Th/s $5.60 32,300,000
Bitmain Antminer S17e 60T 60.00 Th/s $5.31 --
Cheetah Miner F5i-60T 60.00 Th/s $5.31 --
Bitmain Antminer S17 59Th 59.00 Th/s $5.24 32,300,000
Bitmain Antminer S17 Pro 59Th 59.00 Th/s $5.24 33,250,000
Bitmain Antminer HS3 9.00 Th/s $5.16 --
Goldshell HS6 SE 8.20 Th/s $5.16 --
MicroBT Whatsminer M21S 58T 58.00 Th/s $5.16 24,150,000
Bitmain Antminer T17+ 58Th 58.00 Th/s $5.16 26,250,000
Innosilicon A6+ LTC Master 2.20 Gh/s $5.10 --
Innosilicon T3+ 57T 57.00 Th/s $5.09 --
Bitmain Antminer S17 56Th 56.00 Th/s $5.01 32,300,000
MicroBT Whatsminer M21S 56T 56.00 Th/s $5.01 30,450,000
Bitmain Antminer S17 Pro 56Th 56.00 Th/s $5.01 33,250,000
Canaan Avalon 1146 56.00 Th/s $5.01 --
Bitmain Antminer T17+ 55Th 55.00 Th/s $4.94 38,950,000
MicroBT Whatsminer M10S 55.00 Th/s $4.94 --
Bitmain Antminer T17e 53.00 Th/s $4.79 --
Bitmain Antminer S17 Pro 53Th 53.00 Th/s $4.79 31,500,000
Bitmain Antminer S17 53Th 53.00 Th/s $4.79 24,035,000
Cheetah Miner F5M 53T 53.00 Th/s $4.79 --
Goldshell LT5 2.05 Gh/s $4.75 --
Goldshell CK6 19.30 Th/s $4.70 --
Bitmain Antminer S17 Pro 50Th 50.00 Th/s $4.56 31,500,000
Canaan Avalon 1066 50.00 Th/s $4.56 39,900,000
iPollo B1L 50.00 Th/s $4.56 --
Innosilicon T3 50T 50.00 Th/s $4.56 --
Ebang EBIT E12+ 50.00 Th/s $4.56 36,100,000
Innosilicon A11 Pro 8GB 1500Mh 1.50 Gh/s $4.52 --
Jasminer X16-Q 1.85 Gh/s $4.43 --
iPollo V1 Classic 1.55 Gh/s $4.32 --
StrongU STU-U8 46.00 Th/s $4.24 --
MicroBT Whatsminer M20 45T 45.00 Th/s $4.16 --
Goldshell CK6 SE 17.00 Th/s $4.14 --
Ebang EBIT E12 44.00 Th/s $4.08 47,500,000
Ebang EBIT E11++ 44.00 Th/s $4.08 --
Innosilicon T3 43T 43.00 Th/s $4.00 --
Bitmain Antminer T17 42Th 42.00 Th/s $3.92 15,645,000
Spondoolies SPx36 540.00 Gh/s $3.89 --
Bitmain Antminer T17 40Th 40.00 Th/s $3.76 16,275,000
Innosilicon T3 40T 40.00 Th/s $3.76 --
Goldshell LT LITE 1.62 Gh/s $3.75 --
Goldshell KD MAX 40.20 Th/s $3.60 --
BlackMiner F2 6.60 Gh/s $3.57 --
Innosilicon T2T-37T 37.00 Th/s $3.51 --
Canaan Avalon 1047 37.00 Th/s $3.51 38,325,000
Goldshell HS5 5.40 Th/s $3.41 --
StrongU STU-U1++ 52.00 Th/s $3.21 --
MicroBT Whatsminer M10 33.00 Th/s $3.17 --
Goldshell LB LITE 1.62 Th/s $3.12 --
BlackMiner F1-Ultra 5.75 Gh/s $3.11 --
Aladdin T1 32T 32.00 Th/s $3.08 --
Innosilicon T2 Turbo+ 32T 32.00 Th/s $3.08 11,875,000
Bitmain Antminer Z15e 200.00 kh/s $3.04 --
StrongU STU-U6 420.00 Gh/s $3.02 --
MicroBT Whatsminer M21 31.00 Th/s $2.99 --
Goldshell CK5 12.00 Th/s $2.92 --
Aladdin L2 30T 30.00 Th/s $2.91 --
Innosilicon T2T-30T 30.00 Th/s $2.91 12,350,000
Cheetah Miner F3-30T 30.00 Th/s $2.91 --
iBeLink BM-K1 MAX 32.00 Th/s $2.87 --
BlackMiner F1+ 5.04 Gh/s $2.73 --
Bitmain Antminer S15 28.00 Th/s $2.73 --
MicroBT Whatsminer D1 44.00 Th/s $2.72 --
Ebang EBIT E10 2 27.00 Th/s $2.64 14,250,000
Goldshell KD6 29.20 Th/s $2.62 --
Innosilicon T2T-26T 26.00 Th/s $2.55 13,650,000
Jasminer X4-Q 1.04 Gh/s $2.45 --
Ebang EBIT E10 3 24.00 Th/s $2.37 19,950,000
Cheetah Miner F1-24T 24.00 Th/s $2.37 7,220,000
FusionSilicon X7+ 320.00 Gh/s $2.30 --
Bitmain Antminer T15 23.00 Th/s $2.28 12,600,000
Goldshell KD6 SE 25.30 Th/s $2.27 --
Innosilicon A10 Pro+ 7GB 750.00 Mh/s $2.26 --
Bitmain Antminer DR5 (35Th) 35.00 Th/s $2.16 278,250,000
Innosilicon A9++ ZMaster 140.00 kh/s $2.13 --
Bitmain Antminer Z11 135.00 kh/s $2.05 --
Bitmain Antminer S11 20.50 Th/s $2.05 8,925,000
Baikal BK-G28 28.00 Gh/s $2.02 --
Bitmain Antminer T15 (eco mode) 20.00 Th/s $2.00 12,600,000
Jasminer X4-Q-Z 840.00 Mh/s $1.98 --
FusionSilicon X7 262.00 Gh/s $1.89 --
Goldshell HS LITE 2.90 Th/s $1.83 --
Innosilicon A9+ ZMaster 120.00 kh/s $1.82 --
Ebang EBIT E10 18.00 Th/s $1.81 6,175,000
Ebang EBIT E10 1 18.00 Th/s $1.81 6,175,000
Canaan Avalon 911 18.00 Th/s $1.81 --
Bitmain Antminer S9 SE 17Th 17.00 Th/s $1.72 8,400,000
Bitmain Antminer S15 (eco mode) 17.00 Th/s $1.72 --
Bitmain Antminer S9 SE 16Th 16.00 Th/s $1.62 8,400,000
Ebang EBIT E9 3 16.00 Th/s $1.62 7,350,000
Goldshell KD5 18.00 Th/s $1.61 472,500,000
iBeLink BM-N1 6.60 Th/s $1.61 --
Bitmain Antminer Z11J 105.00 kh/s $1.60 --
Goldshell CK LITE 6.30 Th/s $1.53 --
Canaan Avalon 852 15.00 Th/s $1.53 --
Innosilicon A10 Pro 500Mh 500.00 Mh/s $1.51 78,750,000
Bitmain Antminer S9j 14 5T 14.50 Th/s $1.48 3,800,000
Goldshell KD LITE 16.20 Th/s $1.45 --
Obelisk SC1 Immersion 2.20 Th/s $1.39 --
Bitmain Antminer L3++ 596.00 Mh/s $1.38 9,975,000
Bitmain Antminer S9k 13.50 Th/s $1.38 4,200,000
Ebang EBIT E9i+ 13.50 Th/s $1.38 6,300,000
iBeLink BM-K1+ 15.00 Th/s $1.34 --
Jasminer X4-1U 520.00 Mh/s $1.25 --
iPollo Mini SE Plus 400.00 Mh/s $1.21 --
Goldshell SC BOX II 1.90 Th/s $1.20 --
Ebang EBIT E9 5 11.50 Th/s $1.18 3,325,000
Bitmain Antminer L3+ 504.00 Mh/s $1.17 9,450,000
Goldshell HS3 2.00 Th/s $1.15 --
Bitmain Antminer Z11E 70.00 kh/s $1.06 --
Jasminer X4-Z 420.00 Mh/s $0.99 --
iPollo V1 Mini 300.00 Mh/s $0.90 --
Dayun Zig Z1 Pro 13.00 Gh/s $0.89 --
FusionSilicon X1 12.96 Gh/s $0.89 --
Bitmain Antminer D5 119.00 Gh/s $0.86 --
StrongU STU-U1+ 12.80 Th/s $0.79 --
iPollo V1 Mini Classic Plus 280.00 Mh/s $0.78 --
Innosilicon A9 ZMaster 50.00 kh/s $0.76 --
Todek Toddminer C1 Pro 3.00 Th/s $0.73 --
Obelisk SC1 Dual 1.10 Th/s $0.70 --
StrongU STU-U1 11.00 Th/s $0.68 --
Bitmain Antminer Z9 40.70 kh/s $0.62 16,275,000
iPollo Mini SE 200.00 Mh/s $0.60 --
Goldshell KD2 6.40 Th/s $0.57 --
Goldshell SC BOX 900.00 Gh/s $0.57 --
Goldshell CK BOX II 2.10 Th/s $0.51 --
Dayun Zig Z1+ 7.20 Gh/s $0.49 --
Goldshell Mini-DOGE Pro 205.00 Mh/s $0.48 --
iBeLink BM-K1 5.30 Th/s $0.47 73,500,000
Dayun Zig Z1 6.80 Gh/s $0.47 --
Goldshell KD BOX II 5.00 Th/s $0.45 --
Goldshell Mini-DOGE 185.00 Mh/s $0.43 --
Todek Toddminer C1 1.60 Th/s $0.39 --
Obelisk SC1 Slim 550.00 Gh/s $0.35 --
Obelisk SC1 550.00 Gh/s $0.35 --
Goldshell HS-BOX 540.00 Gh/s $0.34 --
Goldshell LB BOX 175.00 Gh/s $0.34 --
iPollo G1 Mini 1.00 h/s $0.31 --
Bitmain Antminer K5 1.13 Th/s $0.28 36,100,000
Goldshell CK-BOX 1.05 Th/s $0.26 --
Goldshell ST BOX 13.90 kh/s $0.25 --
Goldshell KD BOX PRO 2.60 Th/s $0.23 --
Goldshell LB1 87.00 Gh/s $0.17 --
Jasminer X4 Brick 65.00 Mh/s $0.16 --
Goldshell KDA box 1.60 Th/s $0.14 --

خرید دستگاه های ماینر ASIC

فروشگاه ضمانت کالا خرید حضوری شهر خرید آنلاین
بانه ممتاز بانه خرید آنلاین
نوین ماین  اصفهان خرید آنلاین
پرسیس بازار تهران خرید آنلاین

دستگاه ماینر ASIC چیست؟

اصطلاح Asic یا Application Specific Integrated Circuts به دستگاه‌ها یا مدارهای مجتمع خاص گفته می‌شود. ماینر Asic یا ایسک (یا ایزیک) یک سیستم الکترونیکی است که با هدفی خاص، مثلاً استخراج یک کوین با الگوریتم مشخص، طراحی و ساخته می‌شود. ایزیک شامل بخش‌های مختلف از جمله مادربورد، تراشه‌ها، اتصالات مختلف، فن و خنک‌کننده، نمایشگر و کلیدهای مختلف است.

در جدول بالا لیست دستگاه‌های ماینر Asic را به ترتیب بیشترین سودآوری روزانه مشاهده می‌کنید. این جدول شامل اطلاعات مختلف هر دستگاه از جمله مدل و نام دستگاه، تاریخ عرضه دستگاه، نرخ هش (Hash rate) یا سرعت پردازش، مصرف برق، الگوریتم مورد استفاده برای ماینینگ، درآمد دستگاه در 24 ساعت (بدون احتساب هزینه برق مصرفی) و برترین کوین و الگوریتم مربوط به هر دستگاه است.

همچنین برای بررسی و تحلیل بهترین دستگاه‌های موجود بازار می‌توانید بخش بهترین دستگاه ماینر بیت کوین مشاهده کنید.

چرا برخی از دستگاه‌ها قیمت ندارند؟

قیمت دستگاه‌های مندرج، معادل میانگین قیمت در بازار ایران است. دستگاه‌هایی که تعداد فروشنده کافی برای تعیین قیمت آنها در بازار وجود ندارد، بدون قیمت هستند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

296 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

ماینر دوج و کی دی باکس اصلی را از سایت جهان بازار خریدم .تشکر از رمزارز با معرفی خوبان

خوب به حرف من گوش بدید دوستانی که مبتدی هستن هرکسی به شما پیشنهاد داد بیا سرمایه گذاری کن باسود و فلان بهمان چشماتو میبتدی گوشاتم کر میکنی. خوب گوش کن تریدر موفق هرگز هرگز پیشنهاد نمیده بیا سرمایه گذاری کن بهت سود میرسونم وقت برای شما هرگز نمیزاره اما شمارو راهنمایی میکنه چون خودش کلی عذاب کشیده تا به جایگاه یک تریدر برسه. در اخر پوستت باید کنده بشه دوست عزیز تا یک تریدر بشی. آموزش ببین بجنگ، شکست بخور، افسرده شو خسته شو، اما بجنگ.

من از viabtc به کیف پولم انتقال دادم ولی به جای ۰۰۱ مبلغ ۰۰۰۱ به حسابم اومد ممنون میشم راهنمایی کنین

دوستان هرکسی از شما خواست در بازار مالی فارکس شروع به کار کنه باید آموزش کافی داشته باشه کسی که بدون آموزش سرمایه گذاری کنه به معنای واقعی ازدست دادن کل سرمایه خود هست پس سرمایه ی خود رابعهده ما بسپارید و سود تضمینی بگیرید

به نظر بنده بهترین ومطمئن ترین سرمایه گذاری برای دوستان سرمایه گذاری در بازارهای مالی هست بابهترین ابزارهای ترید باپیشرفته ترین و گرانترین رباتهای موجود کار وسرمایه خود را بعهده ما بسپارید باسود تضمینی

دوستان ما یه اکیپی از تریدر های فوق حرفه هستیم به شرط سودهی ۱۰۰درصد هرکسی از دوستان میل داره سرمایه گذاری کنه بهترین فرصت هست تادیر نشده یاعلی

سلام من ترید میکنم هرکسی از دوستان خواست سرمایه گذاری کنه من درخدمتم به شرط تریدر مافوق حرفه ای هرکسی ازدوستان خواست بامن تماس بگیره

سلام و خسته نباشید خدمت همه دوستان
من تازه وارد هستم تو موضوع ماینر و ارز دیجیتال
سوالم اینه که میشه با یک ماینر دو یا سه ارز استخراج کرد ؟
بهترین ارز برای استخراج و برای من که تازه وارد هستم چیه از نظر شما اساتید ؟

سلام قیمت ماینر e9i چنده الان.ممنون میشم اگر کسی میدونه قیمت بده

من به شخصه از CryptoMiner X HQ استفاده می‌کنم و بسیار راضی هستم! ماینرهای با کیفیت و قیمت مناسبی ارائه می‌دهند. همچنین خدمات پس از فروش و پشتیبانی آن‌ها بسیار عالی است. به همه دوستانم پیشنهاد می‌دهم از خدمات این شرکت برای استخراج بیت کوین استفاده کنند.

استفاده کننده ای یا فروشنده؟

سلام و عرض ادب خدمت شما من یه دستگاه ماینر بیت کوین با تراشه بالا و کارکرد بالا میخواهم چی پیشنهاد میدید

سلام وقت بخیر دوستان نظرتون راجب مودم های استخراج کلونیوم چی هستش میگن میشه باهاش در روز ۱۰ الی ۵ میلیون درامد داشت اونم از طریق مصرف اینترنت بنظرتون همچین چیزی شدنی هستش؟

سلام ببخشید من ۳۰ عدد دستگاه بیت مین انت ماینر s 17
۷۳th
می خوام اولا مصرف برق هر عدد چقدر هست ثانیا چه جوری و از کجا باید تهیه کنم من ساکن شیراز هستم

سلام
هزینه برق دستگاه Bitmain Antminer s17 +76 برای برق خانگی بالا هست منظورم به صرفه هست یانه

اخه برق خانگی جدا از برق مورد نیاز هست و اینکه برای برق دستگاهها کابل آلمینیومی ۳در ۵۰ دارم

یک دستگاه اوکی هست اما دو یا به بالا فک نکنم بازم‌همون یدونه بستگی به مصرفش داره

سلام من محل شرایط ایجاد مزرعه دارم هرکی میتونه دستگاه بياره کار کنیم تهرانم

من می‌خوام بفروشم خریدار هست

چی داری و چند

چه جوری در ارتباط باشیم ؟

مجوز گرفتید ؟؟
از دستگاه ها سر در میارید ؟؟

سلام ipollo300…..فروختن ۸۰ ملیون الان نیم دلار میده به چه درد میخوره ناظر دیدگاه منو ثبت کن لطفا ….یا l3++ بخری اونوقت ۴۵تومن بده
به چه دردی میخوره
یا اون بابایی s19proخرید۱ملیاردهشتصد اون روزی ۵۰۰تومن به چه دردیش میخوره
نخرید ملت

L3++قیمتش تو بازار شیراز الان هفت تومن شده من دوازده تا s9j داشتم هر کدوم خریدم پونزده تومن ولی ب موقع فروختم الان شده نه تومن میخام بگم مشکل از دستگاه های ماین نیست مشکل از سختی شبکه شده من پدرم تو بازار ارز دیجیتال در اومده از من میشنوید برای استخراج سراغ ارز هایی برید ک سختی شبکه پاینتری دارند پیگیر شبکه استخراجتون باشید اگه سختی شبکه زیاد شد فوری دستگاهتون رو بفروشید برید سراغ یه ارز دیگه ک سختی کمتری داشته باشه(کلا از ارزی ک سر زبون افتاده دوری کنید چ استخراجش چ ترید کردن) یا حق🖐🏻

الان با توجه به افت قیمت رمز ارزها شما چه ماینری رو پیشنهاد میکنید؟
ممنون میشم پاسخ بدید

چه دستگاهی بخریم ؟
چه ارزی خوبه به نظر شما
با برق خونگی میخوام کار کنم
هیچی بلد نیستم

شما چه ارزی پیشنهاد میکنید؟ منظورم سختیش پایین باشه

آقا مگر ماست فروشیه نخواستی راحت ردش کنی بره . اونم تو ایران که انقدر بگیر ببند داره و کمبود انرژی داره. کلا هر کی میخره باید همون اول سودش رو ببره

قیمتهارو بالا گذاشتن.این خبرا هم نیستش.گول نخورین و نخرین

سلام خسته نباشید. من میخوام دستگاه
+Innosilicon A10. Pro
۷۵۰mh/h بخرم. میشه بیزحمت درمورد این دستگاه بهم توضیح بدین و بگین آیا مقرون به صرفه هست با نه. ممنون

دستگاه اکبند یا استوک l7
ممنون

سلام خسته نباشید یه شماره مستقیم اعلام بفرمایید جهت خریدL7تماس بگیرم.ممنون

سلام.رمز ارز نیوز در زمینه خرید و فروش تجهیزات ماین فعالیتی ندارد.

درود مدیر محترم سایت خسته نباشید الان من بخوام در ماه یک عدد بایننس کوین رو به صورت کامل و تضمینی استخراج کنم کدام یک از مدل دستگاه های ماینر ASIC رو باید تهیه کنم؟
مدیر محترم یا هر کدام از دوستان اگر پاسخ بدین ممنون میشم خیلی ضروریه…

سلام. استخراج بایننس کوین با گوشی و یا استخراج با کامپیوتر و یا سایر سخت‌افزارها امکان‌پذیر نیست.

سلام خسته نباشید ، الان خرید ریگ اتریوم به صرفه است به نظرتون؟ میخوام ریگ دو کارت گرافیگ RTX 2060 super بگیرم یا دستگاه اتریوم ، کدوم بهتره؟ ممنون

سلام.از نظر قیمتی در حال حاضر خرید میتواند به صرفه باشد اما باید به این نکته هم توجه داشته باشید که با بروزرسانی اتریوم و روی کارآمدن اتریوم ۲ امکان ماین دیگر وجود نخواهد داشت.

سلام دوست عزیز،هلیوم پانتر x2 قیمتش ۱۵تومان هست،و میگن درآمدش حداقل روزانه ۷ دلار هست، اگر اینطوریه خوب تو دو الی سه ماه پولشو در میاره!! به نظرم یه جای موضوع میلنگه،یا درآمدش کمتر از اینه،و یا هلیوم زیاد کار نمیده و زود خراب میشه،

هلیوم تا یک یا دو ماه چیزی نمیده مثلا ماهی ۱ دلار میده بعد یک دو ماه جوری بهت دلار میده که نمیصرفه حداقل باید ۲سال وصل باشه تا به این حدی که میگن برسه

سلام
ماینر FFminer D18
میخوام
آیا میشه گیر آورد؟

با این قیمت برق دیگه نمیصرفه

سلام و درود
وقتتون به خیر
لیستتون رو دیدم‌
اما با توجه به تجربه ببشترتون بفرمایید که با ۱۰۰م چه دستگاهی خرید کنم؟

سلام. وقت بخیر
با توجه به اینکه انتخاب ماینر کاملا امری شخصی و مرتبط با بودجه، شرایط استقرار، میزان برق مصرفی و … است، لذا بهتر است با مطالعه دقیق ویژگی ماینر های موجود و مشورت با افراد مطلع و با تجربه در این زمینه، بهترین انتخاب را داشته باشید.

Match x m2 pro

سلام برق به اندازه کافی جهت راه اندازی فارم ماینینگ دارم، سرمایه گذار جهت خرید ماینر میخوام، درامد از ۱۰۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون متغیر هست

سلام وقت بخیر یه ماینر خونگی در حد ۴۰ میلیون میخوام
برای بیت کوین و ارز هلیوم بی‌صدا یا کم صدا باشن
چی پیشنهاد میدین؟

سلام ماینر های بیت کوین اکثرشون صدا دارن ولی ماینر های هلیوم صدایی ندارند و مصرف برقشون هم کم هست ماینر های محبوب و موجود در ایران دستگاه ماینر Milesight IoT UG65 ، ماینر هلیوم Heltec ، ماینر هلیوم Panther X2

در مورد مزایا و معایب ماین هم مطلب بزارید لطفا.

از بابت صدا کدوم خوبه؟

صدا رو فن تولید میکنه. هر چی وات فن کمتر باشه، معمولا صداش کمتره.

به نتیجه مشخصی رسیدین لطفا اطلاغ رسانی کنید.
با تشکر

تتر

تتر که استخراج نداره

سلام،برای برق خونگی کدوم ماینر خوبه، البته از نظرصدا هم کم صداباشه

سلام . ماینر چه رمزارزی ؟

بیت کوین

در این لینک ماشین حساب ماینر هست https://ramzarz.news/mining-calculator/ می تونید درآمد ماینر های مختلف براساس مصرف برقشون رو بررسی کنید و انتخاب کنید

خیلی ممنون

داخل ماشین حساب مصرف برق خانگی نداره

سلام. تعرفه مصرف برق خانگی بصورت پلکانی محاسبه میشود.

کم کم داریم به لحظات حراج دستگاه های ماین نزدیک میشیم

با اینکه قیمت زدین ولی تو هیچ فروشگاهی پیداش نکردم

چرا ماینر L7رو میخوام بخرم ۹۵۰۰thرو نمیتونم بخرم

پرسیس بازار و بانه ممتار دارن

یه ماینر برا خونه که دردسرم نداشته باشه حالا کارت گرافیک یا هرچی که دولت گیر ندع جی هس

ماینر رمزارز هلیوم ، کوچک و کم حجم است و مصرف برق کمی هم دارد

M2 pro match x

سلام. من جواد اسحاقی هستم از مشهد. لطفا بگویید قیمت یک دستگاه ماینر برای تولید بیت کوین حدودا چند است و من چطوری میتوانم با تولید بیت کوین زود پولدار شوم. پاسخ سوالم را به ایمیل من بفرستید. با تشکر فراوان. جواد اسحاقی از مشهد.

سلام. در جدول پایین لینک ورود به فروشگاه ها وجود دارد . می توانید قیمت ماینر های مختلف را ببینید. باید بیت کوین استخراج کنید و طولانی مدت نگه دارید و در قیمت بالا بفروشید

یه ربه دارم ب چیزی ک نوشتی میخندم لعنتی
ولی از اعتماد ب سقفت خوشم اومد ده هشتادی خ خ خ

شوخی کردید دیگه ؟؟؟ با استخراج و یهویی پولدار شدن!؟

با عجله ای که جناب عالی دارین فقط دزدی جواب میده ولا غیر

سلام ممنون
من تازه میخوام سرمایهگزاری کنم اینکه در لیست جدول نوشته است که”در آمد در ۲۴ساعت ۱۱۵دلار یا ۱۳۵ دلار
میخواستم مطمن بشم که این در آمد واقعا در ۲۴ ساعت است یا ماهانه است؟
ممنون از شما ادمین عزیز

همون ۲۴ ساعت که درج شده هست

سلام دوستان
با ۲۵۰ م تومان چه ماینری ببندیم به صرفه تره

سلام چرا قیمت این ماینرا نمیشکنه؟ دلار۳۴۰۰۰تومن بیت کوین ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰تومن درامد ماهانه t2t 36 تراهش ۸۹۰۰۰۰۰ تومن دستگاه t2t 36 تراهش ۴۵۰۰۰۰۰۰ الان دلار۲۶۰۰۰ تومن بیت کوین ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ تومن درامد ماهانه t2t 36 تراهش ۴۳۰۰۰۰۰ تومن دستگاه t2t 36 تراهش ۴۵۰۰۰۰۰۰ تومن ؟ این دستگاه قیمتش ۲۱۰۰۰۰۰۰ تومن بود دلار رفت بالا شد ۴۵ تومن چرا الان که دلار و بیت ریزش کرده قیمتش رو نمیاد پایین چقدر سود اضافه میگیرید از مردم اخه

خرید دستگاه ماین در حال حاضر بصرفه هست ؟؟

سلام یه دستگاه ماینر ۷۰۰ میلیونی برق مصرفیش چقدره؟ آیا میشه سلولهای سولار خورشیدی رو پشت بام گذاشت و برقشو از اونجا تامین کرد؟ ممنون میشم جواب بدید🙏

سلام حدود ۳ کیلووات. تامین برق با سولارسل به صرفه نیست

دوستان میشه بگین کدوم دستگاه بازدهی بیشتری داره؟

بستگی به بودجه و شرایطتون داره

سلام وقت بخیر یه ماینر خونگی با مصرف کم برق در حد ۳۰ تومن چی پینهاد میدین ممنونم

سلام . در انتهای لیست به فروشندگان ماینر مراجعه کنید و سوال خودتون رو بپرسید

هلیوم

سلام
لطفا در شهرستان نمایندگی فروش یا نصب داشته باشید
آیا در کرمان دارید

سلام
چرا در شهرستانها نمایندگی فروش یا نصب حتی رفع مشکل وجود ندارد و یا شاید بنده اطلاع ندارم
در شهر کرمان نمایندگی دارید؟

سلام روی لینک فروشگاه ها کلیک کنید و از خود فروشگاه سوال بپرسید

داداش اره هست یه بنده خدایی تو ابوذر

ممنون

درود.
در مورد اطلاعات جدول مشخصات ماینرها، چطور Bitmain Antminer S19J با هش ریت پنج برابر نسبت به Goldshell KD5، درآمد رو انه اش یک پنجم هست ؟
بنظر تنها تفاوت در الگوریتم محاسباتی شون هست.

سلام بله الگورتیم Hash شون متفاوت هست

سلام به همگی:
هر کسی هر دستگاهی میخواد میدم خودمم براتون نصب میکنم برقشم وصداش هم حل میکنم

خیلی ممنون

سلام
در شهر کرمان هم نصب میکنید

الان اگر شخصی سرمایه خودش رو وارد کنه برای خرید دستگاه ماین آیا کار درستی هست؟

ممنون

سلام‌. برقشو چه جور حل میکنید اون وقت؟

سلام،شماره شمارو میشه داشته باشم برای خرید و وصل کردن

دوستان خواهشاً موقع کانفیگ توسط دیگران حتما حتما حتما آدرس کیف پول خودتون رو چک کنید و تست بگیرید. من کاری به این بنده خدا ندارم اما آدم سوءاستفاده کن خیلی زیاد شده.

ادمین خواهشاً تایید کن تا سر بنده خدایی کلاه نره. ممنون

سلام چطور با شما تماس بگیریم

من بوجه ۲۸ ملیونی دارم چی پیشنهاد میدید برای خونه

کجا هستی؟

سلام وقتتون بخیر کسی دستگاه اتریوم داشته باشه شما برمیدارین یا اشنا دارین که ازمون بردارن به قیمت خوب

لطفا ایمیل به من بزنید ممنونم

سلام عرض بحضورتان خدمات بعد از فروش دارید

سلام وقت شما بخیر عرض میخوام لطفا قیمت دستگاه Goldshell KD5 رو اعلام بفرمایید

سلام اگر دستگاه استخراج اتریوم بخرم و بعد استخراج متوقف کنن چطور میتونم یه ارز دیگه باش استخراج کنم؟
وحدودی تاچقدر دیگه استخراج اتریوم متوقف میشه؟
خواهشا راهنمایی کنید.
تشکر..

سلام.نه دوست عزیز.شما که نمیتونید با ماینر اتریوم یک ارز دیگه رو ماین کنید.۱۹ بهمن ۱۴۰۱ قراره دیگه اتریوم آپدیت بشه و از اون موقع هم دیگه نمیتونید اتریوم استخراج کنید.پس بهتره فعلا نخرید

سلام من چند تا سوال داشتم
۱_کدوم از اینا برق خانگی جواب میده
۲یه دستگاه جدید ایرانی هست بنام ccplus اینا جریانش چیه که مصرف برقش کمتر از۲۰۰واته و صدا هم نداره؟؟

سلام اینکه با برق خانگی جواب بدن فقط مهم نیست بلکه باید به صرفه هم باشه

سلام میخواستم بدونم ارز کادنا چجوری استخراج میشه و قیمت دستگاههاش چنده

سلام . رمزارز کادنا رو میتونید با دستگاه های اسیک استخراج کنید

Bitmain Antminer E9کجا می دهند ۱۵میلیون و ۲۲۵ هزار تومان من خریدارم شماره خودتان را بدهید ما با شما تماس بگیرم بخرم دستگاه را از شما

رمزارزنیوز خرید و فروش ماینر نداره، میتونین از فروشگاه هایی مثل آی تی بازار استفاده کنید. حتما قبلشض خودتون تحقیق و بررسی داشته باشید