لیست بازی های کریپتویی رایگان (لایو)

#نامبلاک چینپلتفرم قابلیت NFT سازی روش پرداخت ورودینوع درآمد میزان محبوبیت
1
Axie Infinity
Ethereum - RoninAndroid - IOS - WindowsNFTNFT
Crypto
12.19%
2
ev.io
SolanaWebرایگانNFT
Crypto
45.69%
3
Decentraland
EthereumWebرایگانNFT
Crypto
4.32%
4
vEmpire: The Beginning
Ethereum - BinanceWebرایگانCrypto4.90%
5
Crypto Legions
BinanceWebNFTNFT
Crypto
64.03%
6
Coin Hunt World!
OtherAndroid - IOSرایگانNFT
Crypto
3.69%
7
Alien Worlds
Ethereum - Binance - WAXWeb - Android - IOS - MAC - Windows - Linux - PlaystationرایگانNFT
Crypto
2.37%
8
Crypto Unicorns
PolygonWebNFT6.64%
9
Splinterlands
HiveWeb - Android - IOSرایگانNFT
Crypto
0.01%
10
Veggies Farm
PolygonWeb - Android - IOSNFTNFT
Crypto
42.73%
11
Nine Chronicles
Ethereum - OtherWindowsرایگانNFT
Crypto
16.60%
12
BombCrypto
BinanceWebNFTNFT
Crypto
10.44%
13
Thetan Arena
Binance - KardiaChainIOS - Android - WindowsرایگانNFT
Crypto
8.70%
14
Polychain Monsters
Ethereum - Binance - Polkadot - OtherWebNFT1.51%
15
Cryptovoxels
EthereumWebرایگانNFT
Crypto
4.49%
16
MOVN
PolygonAndroid - IOSNFTCrypto1.50%
17
SecondLive
BinanceWindows - MACرایگانNFT1.75%
18
Tap Fantasy
BinanceWeb - Android - IOSرایگانNFT
Crypto
9.45%
19
Gunship Battle: Crypto Conflict
WemixAndroid - IOS - WindowsرایگانCrypto6.36%
20
CropBytes
Ethereum - TRONAndroid - IOS - WebرایگانCrypto0.12%
21
A3:Still Alive
MarblexAndroid - IOS - WindowsرایگانCrypto5.44%
22
Arsenal
Polygon - BinanceWeb - Android - IOS - WindowsرایگانNFT
Crypto
2.71%
23
STEP
Ethereum - BinanceAndroid - IOSNFTCrypto5.66%
24
Ni No Kuni: Cross Worlds
MarblexAndroid - IOS - WindowsرایگانCrypto9.13%
25
Ethlas
Ethereum - PolygonWeb - IOS - Windows - MAC - AndroidرایگانNFT
Crypto
15.32%
26
Sweatcoin
Ethereum - BinanceAndroid - IOSرایگانCrypto12.15%
27
DeNations
EthereumWebNFTCrypto9.79%
28
Gunstar Metaverse
BinanceWeb - Windows - MACرایگانNFT
Crypto
18.96%
29
Metamon
Ethereum - BinanceWebNFTNFT
Crypto
15.52%
30
Widiland
BinanceWeb - Android - WindowsرایگانNFT
Crypto
5.77%
31
Blockchain Cuties
Ethereum - Polygon - EOS - TRON - NEO - HecoWebرایگانCrypto15.88%
32
Crazy Defense Heroes
PolygonAndroid - IOSرایگانNFT
Crypto
7.78%
33
Banger Games
EthereumWebرایگانCrypto10.36%
34
Titan Hunters
BinanceAndroid - IOSرایگانNFT
Crypto
6.60%
35
Crypto Golf Impact
KlaytnAndroid - IOSرایگانNFT
Crypto
4.82%
36
Hero Arena
BinanceWeb - AndroidرایگانNFT
Crypto
1.62%
37
CryptoBlades
Binance - Avalanche - OEC - HecoWebCryptoNFT
Crypto
5.91%
38
Oceanland
BinanceWeb - Android - IOSNFTCrypto6.48%
39
Chromatic Souls : AFK Raid
TerraAndroid - IOSرایگانNFT
Crypto
0.68%
40
Game of Dragons
Ethereum - BinanceWeb - Android - IOS - Windows - MACرایگانNFT
Crypto
25.23%
41
9D NFT
BinanceAndroid - IOS - Windows - MACCryptoNFT
Crypto
4.73%
42
KleeRun
EthereumAndroid - IOS - Windows - MAC - WebرایگانCrypto1.72%
43
MOBOX
BinanceWeb - IOS - AndroidNFTCrypto16.62%
44
Ninneko
BinanceAndroid - IOS - WebNFTNFT
Crypto
26.37%
45
Mini Royale: Nations
SolanaWebرایگانNFT
Crypto
7.41%
46
World of Freight
Ethereum - PolygonWeb - Windows - MACNFTNFT
Crypto
3.37%
47
Geopoly
PolygonAndroid - IOSرایگانNFT
Crypto
3.52%
48
Mining Tycoon
OtherWebرایگانNFT
Crypto
2.69%
49
Moo Monster NFT
BinanceAndroid - IOSرایگانNFT
Crypto
7.54%
50
League of Kingdoms
Ethereum - PolygonAndroid - Web - IOSرایگانNFT
Crypto
0.37%
51
Every Farm
WemixAndroid - IOS - WebرایگانCrypto5.46%
52
Marble.Cards
EthereumWebNFTCrypto6.00%
53
Aavegotchi
Ethereum - PolygonWebNFTCrypto20.58%
54
Project Nebula
OtherWebNFTCrypto2.53%
55
Crypto Ball Z
WemixAndroidرایگانNFT
Crypto
16.36%
56
Voxies
EthereumAndroid - Web - IOS - WindowsرایگانCrypto7.36%
57
MIR4
WemixWindows - IOS - AndroidرایگانNFT
Crypto
11.11%
58
Crabada
AvalancheWeb - Android - IOS - MACNFTNFT
Crypto
18.48%
59
MetaKeeper
BinanceWebNFTNFT
Crypto
9.06%
60
Defi Kingdoms
Avalanche - HarmonyWebCryptoNFT
Crypto
13.14%
61
CyberKongz
EthereumWebNFTCrypto20.58%
62
Vulcan Tower Defense
Polygon - VeChain - Vulcan-ForgedAndroidرایگانNFT
Crypto
7.88%
63
Benji Bananas
EthereumAndroid - IOSرایگانCrypto12.89%
64
Rise of Stars
WemixWeb - Android - IOSرایگانNFT
Crypto
15.93%
65
Rollercoin
Ethereum - Polygon - Binance - Solana - Bitcoin - OtherWebرایگانCrypto17.02%
66
Bitcoin Bounce
BitcoinAndroidرایگانCrypto16.84%
67
Sid Eternal
KlaytnAndroidرایگانNFT
Crypto
9.72%
68
Kawaii Islands
BinanceWeb - Android - IOSرایگانNFT
Crypto
15.13%
69
FishingLands
WAXMAC - WindowsNFTCrypto9.10%
70
Nifty Wizards
WAXAndroid - IOSرایگانNFT68.80%
71
Tiny World
BinanceWebNFTNFT
Crypto
5.01%
72
Mones
AvalancheIOS - AndroidرایگانNFT
Crypto
3.92%
73
Upland
EOSWeb - Android - IOSرایگانNFT9.80%
74
Apocalypse
BinanceWeb - Android - IOSNFTCrypto6.81%
75
Candy Fiesta
WAXWebNFTCrypto19.78%
76
Weedborn County
WAXWebNFTNFT
Crypto
15.71%
77
Dragon Master
PolygonAndroid - IOSNFTNFT
Crypto
6.68%
78
Tokenplay
Polygon - BinanceWebCryptoNFT
Crypto
16.30%
79
Avaxtars
AvalancheWebNFTNFT
Crypto
17.50%
80
Hummus and Dragons
BinanceIOS - AndroidرایگانCrypto2.18%
81
The Uplift World
WAXWindows - MAC - LinuxرایگانCrypto0.87%
82
Faraland
BinanceWebNFTCrypto34.33%
83
Somnium Space
EthereumWindowsرایگانNFT
Crypto
14.85%
84
Along with the Gods
PolygonAndroidNFTNFT
Crypto
36.95%
85
MetaGear
BinanceWeb - IOS - AndroidرایگانNFT
Crypto
25.17%
86
The Red Village
Ethereum - PolygonWeb - Android - IOSرایگانNFT
Crypto
1.68%
87
Endless Siege
WAXWeb - AndroidNFTNFT
Crypto
16.60%
88
Crypto Royale
HarmonyWebرایگانNFT
Crypto
89
Honor Land
BinanceWebNFTNFT
Crypto
12.50%
90
Crypto Shots
WAX - HiveWebNFTNFT
Crypto
10.29%
91
ArcadeNFTs
EthereumWebNFTCrypto2.97%
92
dotmoovs
BinanceWeb - IOS - AndroidرایگانCrypto8.63%
93
Four Gods
WemixWeb - Android - IOSرایگانNFT
Crypto
0.05%
94
Nakamoto Games
PolygonWebCryptoCrypto8.33%
95
CrossLink
IOSTAndroid - IOSرایگانNFT
Crypto
14.40%
96
Habbo
Ethereum - Immutable-XWeb - Android - IOS - Windows - MACرایگان0.61%
97
RealmNFT
WAXWeb - Windows - Linux - Android - IOS - MACرایگانNFT
Crypto
17.39%
98
Wolf Game
EthereumWebNFTCrypto27.55%
99
Tank Battle
Binance - SolanaAndroid - IOS - WebرایگانNFT
Crypto
3.41%
100
Dustland
BinanceAndroid - IOSNFTCrypto70.70%
#نامپلتفرمروش پرداخت ورودینوع درآمد
1Android - IOS - WindowsNFTNFT
Crypto
2
ev.io
ev.io
WebرایگانNFT
Crypto
3WebرایگانNFT
Crypto
4
vEmpire: The Beginning
vEmpire: The Beginning
WebرایگانCrypto
5
Crypto Legions
Crypto Legions
WebNFTNFT
Crypto
6
Coin Hunt World!
Coin Hunt World!
Android - IOSرایگانNFT
Crypto
7Web - Android - IOS - MAC - Windows - Linux - PlaystationرایگانNFT
Crypto
8
Crypto Unicorns
Crypto Unicorns
WebNFT
9Web - Android - IOSرایگانNFT
Crypto
10
Veggies Farm
Veggies Farm
Web - Android - IOSNFTNFT
Crypto
11
Nine Chronicles
Nine Chronicles
WindowsرایگانNFT
Crypto
12WebNFTNFT
Crypto
13IOS - Android - WindowsرایگانNFT
Crypto
14
Polychain Monsters
Polychain Monsters
WebNFT
15
Cryptovoxels
Cryptovoxels
WebرایگانNFT
Crypto
16
MOVN
MOVN
Android - IOSNFTCrypto
17
SecondLive
SecondLive
Windows - MACرایگانNFT
18
Tap Fantasy
Tap Fantasy
Web - Android - IOSرایگانNFT
Crypto
19
Gunship Battle: Crypto Conflict
Gunship Battle: Crypto Conflict
Android - IOS - WindowsرایگانCrypto
20
CropBytes
CropBytes
Android - IOS - WebرایگانCrypto
21
A3:Still Alive
A3:Still Alive
Android - IOS - WindowsرایگانCrypto
22
Arsenal
Arsenal
Web - Android - IOS - WindowsرایگانNFT
Crypto
23
STEP
STEP
Android - IOSNFTCrypto
24
Ni No Kuni: Cross Worlds
Ni No Kuni: Cross Worlds
Android - IOS - WindowsرایگانCrypto
25
Ethlas
Ethlas
Web - IOS - Windows - MAC - AndroidرایگانNFT
Crypto
26
Sweatcoin
Sweatcoin
Android - IOSرایگانCrypto
27
DeNations
DeNations
WebNFTCrypto
28
Gunstar Metaverse
Gunstar Metaverse
Web - Windows - MACرایگانNFT
Crypto
29
Metamon
Metamon
WebNFTNFT
Crypto
30
Widiland
Widiland
Web - Android - WindowsرایگانNFT
Crypto
31
Blockchain Cuties
Blockchain Cuties
WebرایگانCrypto
32
Crazy Defense Heroes
Crazy Defense Heroes
Android - IOSرایگانNFT
Crypto
33
Banger Games
Banger Games
WebرایگانCrypto
34
Titan Hunters
Titan Hunters
Android - IOSرایگانNFT
Crypto
35
Crypto Golf Impact
Crypto Golf Impact
Android - IOSرایگانNFT
Crypto
36
Hero Arena
Hero Arena
Web - AndroidرایگانNFT
Crypto
37WebCryptoNFT
Crypto
38
Oceanland
Oceanland
Web - Android - IOSNFTCrypto
39
Chromatic Souls : AFK Raid
Chromatic Souls : AFK Raid
Android - IOSرایگانNFT
Crypto
40
Game of Dragons
Game of Dragons
Web - Android - IOS - Windows - MACرایگانNFT
Crypto
41
9D NFT
9D NFT
Android - IOS - Windows - MACCryptoNFT
Crypto
42
KleeRun
KleeRun
Android - IOS - Windows - MAC - WebرایگانCrypto
43
MOBOX
MOBOX
Web - IOS - AndroidNFTCrypto
44
Ninneko
Ninneko
Android - IOS - WebNFTNFT
Crypto
45
Mini Royale: Nations
Mini Royale: Nations
WebرایگانNFT
Crypto
46
World of Freight
World of Freight
Web - Windows - MACNFTNFT
Crypto
47
Geopoly
Geopoly
Android - IOSرایگانNFT
Crypto
48
Mining Tycoon
Mining Tycoon
WebرایگانNFT
Crypto
49
Moo Monster NFT
Moo Monster NFT
Android - IOSرایگانNFT
Crypto
50
League of Kingdoms
League of Kingdoms
Android - Web - IOSرایگانNFT
Crypto
51
Every Farm
Every Farm
Android - IOS - WebرایگانCrypto
52
Marble.Cards
Marble.Cards
WebNFTCrypto
53WebNFTCrypto
54
Project Nebula
Project Nebula
WebNFTCrypto
55
Crypto Ball Z
Crypto Ball Z
AndroidرایگانNFT
Crypto
56
Voxies
Voxies
Android - Web - IOS - WindowsرایگانCrypto
57
MIR4
MIR4
Windows - IOS - AndroidرایگانNFT
Crypto
58
Crabada
Crabada
Web - Android - IOS - MACNFTNFT
Crypto
59
MetaKeeper
MetaKeeper
WebNFTNFT
Crypto
60
Defi Kingdoms
Defi Kingdoms
WebCryptoNFT
Crypto
61
CyberKongz
CyberKongz
WebNFTCrypto
62
Vulcan Tower Defense
Vulcan Tower Defense
AndroidرایگانNFT
Crypto
63
Benji Bananas
Benji Bananas
Android - IOSرایگانCrypto
64
Rise of Stars
Rise of Stars
Web - Android - IOSرایگانNFT
Crypto
65
Rollercoin
Rollercoin
WebرایگانCrypto
66
Bitcoin Bounce
Bitcoin Bounce
AndroidرایگانCrypto
67
Sid Eternal
Sid Eternal
AndroidرایگانNFT
Crypto
68
Kawaii Islands
Kawaii Islands
Web - Android - IOSرایگانNFT
Crypto
69
FishingLands
FishingLands
MAC - WindowsNFTCrypto
70
Nifty Wizards
Nifty Wizards
Android - IOSرایگانNFT
71
Tiny World
Tiny World
WebNFTNFT
Crypto
72
Mones
Mones
IOS - AndroidرایگانNFT
Crypto
73Web - Android - IOSرایگانNFT
74
Apocalypse
Apocalypse
Web - Android - IOSNFTCrypto
75
Candy Fiesta
Candy Fiesta
WebNFTCrypto
76
Weedborn County
Weedborn County
WebNFTNFT
Crypto
77
Dragon Master
Dragon Master
Android - IOSNFTNFT
Crypto
78
Tokenplay
Tokenplay
WebCryptoNFT
Crypto
79
Avaxtars
Avaxtars
WebNFTNFT
Crypto
80
Hummus and Dragons
Hummus and Dragons
IOS - AndroidرایگانCrypto
81
The Uplift World
The Uplift World
Windows - MAC - LinuxرایگانCrypto
82
Faraland
Faraland
WebNFTCrypto
83
Somnium Space
Somnium Space
WindowsرایگانNFT
Crypto
84AndroidNFTNFT
Crypto
85
MetaGear
MetaGear
Web - IOS - AndroidرایگانNFT
Crypto
86
The Red Village
The Red Village
Web - Android - IOSرایگانNFT
Crypto
87
Endless Siege
Endless Siege
Web - AndroidNFTNFT
Crypto
88WebرایگانNFT
Crypto
89
Honor Land
Honor Land
WebNFTNFT
Crypto
90
Crypto Shots
Crypto Shots
WebNFTNFT
Crypto
91
ArcadeNFTs
ArcadeNFTs
WebNFTCrypto
92
dotmoovs
dotmoovs
Web - IOS - AndroidرایگانCrypto
93
Four Gods
Four Gods
Web - Android - IOSرایگانNFT
Crypto
94
Nakamoto Games
Nakamoto Games
WebCryptoCrypto
95
CrossLink
CrossLink
Android - IOSرایگانNFT
Crypto
96
Habbo
Habbo
Web - Android - IOS - Windows - MACرایگان
97
RealmNFT
RealmNFT
Web - Windows - Linux - Android - IOS - MACرایگانNFT
Crypto
98WebNFTCrypto
99
Tank Battle
Tank Battle
Android - IOS - WebرایگانNFT
Crypto
100
Dustland
Dustland
Android - IOSNFTCrypto

این روزها، کسب درآمد با بازی کریپتویی یک امر عادی در دنیای بازی‌های بلاکچینی است. پروژه‌های گیمینگ مبتنی بر توکن‌های غیر قابل تعویض (NFT) با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و مالکیت واقعی دارایی‌های NFT، میلیون‌ها گیمر را به خود جذب کرده‌اند. کاربران اکنون می‌توانند با انجام بازی‌های مورد علاقه خود و کسب پاداش در قالب توکن‌های رمزارزی، پول واقعی به دست آورند. در سال جاری میلادی، ما شاهد رشد شگفت‌انگیز بازی‌های مبتنی بر کسب درآمد بودیم، پروژه‌هایی که فرصت‌های درآمدزایی جدیدی را برای هنرمندان، گیمرها و سایر تولیدکنندگان محتوا فراهم کرده‌اند. در این میان، تعداد کاربرانی که در کشورهای در حال توسعه از این پلتفرم‌ها برای کسب درآمد استفاده می‌کنند، روز به روز در حال افزایش است. به عنوان مثال، گیمرهای فیلیپینی بازی اکسی اینفینیتی (Axie Infinity) به طور متوسط ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار در ماه درآمد دارند. همه اینها به بخش رو به رشدی در دنیای کریپتو اشاره دارند و بنابراین، ضروری است که بدانیم کدام پروژه‌ها دارای فاندامنتال‌های قوی هستند و ارزش صرف وقت برای بازی و یادگیری را دارند.

عوامل تأثیرگذار بر درآمد بازی هایی که ارز دیجیتال می دهند چیست؟

عوامل متعددی بر میزان درآمدی که می‌توانید با انجام این بازی‌ها به دست آورید، تأثیر می‌گذارند که برخی از آنها عبارت هستند از:

  • قیمت خرید توکن
  • مدت بازی‌کردن
  • سطح و میزان حرفه‌ای بودن شما
  • میزان سرمایه اولیه شما

توسعه بازی هایی که ارز دیجیتال می دهند انقلاب بزرگی در صنعت بازی‌های کامپیوتری و البته ارزهای دیجیتال خواهد بود. هم‌زمان با پیشرفت این دو صنعت، باید منتظر بازی‌های بیشتری با این سبک فعالیت بود. با توجه‌ به اینکه افزایش تعداد افرادی که به سپری کردن زمان فراغت خود در فضای آنلاین علاقه زیادی دارند، در سال‌های آتی بدون شک شاهد توسعه یک جامعه دیجیتال برای کسب درآمد از طریق بازی و به ‌صورت آنلاین خواهیم بود. علاوه بر این، اگر مفهوم متاورس به واقعیت تبدیل شود، قطعاً سرعت رشد این روند، بیشتر خواهد بود.

دیدگاه خود را ثبت کنید

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments